Naslovnica Islam Da li si se pripremio za ovo pitanje?

Da li si se pripremio za ovo pitanje?

476
islamske teme

Imam Fudajl ibn Ijad, rahimehullah, je upitao nekog čovjeka: ”Koliko ti je godina?”

Ovaj odgovori: “Šesdeset.”

Fudajl reče: “Šesdeset godina ti se krećeš ka tvom Gospodaru, još malo pa ćeš stići.”

On reče: “Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti.”

Fudajl ga upita: “Znaš li značenje tog ajeta? To znači da sam ja Allahov rob i Njemu se vraćam. Ko shvati da je samo Allahov rob i da će Mu se sigurno vratiti, neka zna i to da će zaustavljen biti. A ko bude zaustavljen bit će i upitan. A ko bude upitan, pa neka pripremi odgovor za to pitanje?”

Čovjek reče: “Kako da se pripremim?”

Fudajl odgovori: “Lahko! Uljepšaj ibadetom ono što ti je od života ostalo, bit će ti oprošteno ono što ti je od njega prošlo. Pa, uistinu, ako budeš propustio i ono što ti je od života preostalo, bit ćeš kažnjen za ono što ti je proteklo i za ono što je preostalo.”

Iz knjige: Džamiul-ulumi vel-hikem (2/383).
Prevod i priprema: Menhedž