Abdullah el-Gunejmanvideo

Ništa nije kao Allah│šejh Abdullah el Gunejman

Šejh Abdullah el-Gunejman odgovara na sumnje onih koji Allahu pripisuju svojstva stvorenja. Izvor: Islamhouse
Abdullah el-Gunejmanvideo

Gdje je Allah│šejh Abdullah el-Gunejman

Šejh Abdullah el-Gunejman govori o tome gdje je Allah.
šefaat

Eš-šefa’at – zauzimanje. Dozvoljeni i zabranjeni šefa'at

Jezičko značenje: kada se neka stvar učini parnom, suprotna neparnoj. Terminološko značenje: uzeti drugoga za posrednika u pribavljanju neke koristi i otklanjanju neke štete. Vrste šefa’ata: ...
tewhid, tevhid

Pokornost u dozvoljavanju ili zabranjivanju nečega je jedna od najočitijih karakteristika ibadeta. Na osnovu...

Šejh Sulejman b. Abdullah, u pojašnjenju Kitabu tevhid, kaže: "'Poglavlje o onome ko se pokori učenjacima i vođama u zabrani onoga što je Allah...
Zapis, talisman, hamajlija

Vrste zapisa (talismana, hamajlija) i njihov propis

Terminološko značenje talismana (hamajlija, zapisa): ono što se vješa na djecu i druge da ih čuva od uroka. Vrste talismana 1. Talismani sačinjeni od Kur’ana i sunnetskih...
islamski poucni tekstovi

Dvije su vrste znanja o Allahu

15Dvije su vrste znanja o Allahu: 1 - Znanje potvrde – u ovoj vrsti učestvuju svi ljudi: dobročinitelj i grješnik, pokoran i nepokoran. 2 - Znanje...
Obilježavanje godisnjica

Propis spomena na žrtve rata i okupljanja ljudi na mjestima zločina

Što se tiče spomena na žrtve rata i okupljanja ljudi na mjestima zločina, te gradnje spomen-obilježja, zatim činjenja određenih ibadeta tom prilikom, ka što...
tewhid

Stvari koje su suprotne tevhidu i nespojive s njim

Prvo što je Allah naredio ljudima je vjera u Allaha i kufr u taguta, kao što je Uzvišeni Allah rekao: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ...
Zaklinjanje, zakletva

Hilf – zaklinjanje nečim mimo Allaha

Jezičko značenje: obvezivanje. Terminološko značenje: potvrđivanje određenog propisa spominjanjem nečega veličanstvenog uz upotrebu harfova za zaklinjanje. Harfovi kojima se zaklinje jesu (u arapskom jeziku, op. M):...
islam, islamski tekstovi, islamske fetve

Osnova vjere kod imama Ibn Tejmijje

Ihlas je stvarnost islama, jer islam predstavlja potpunu predanost samo Allahu Uzvišenom i nikom drugom. Pa, onaj ko se ne preda Allahu taj se...
ibadet, slika, namaz

Kada ibadet biva primljen

Ibadet ne biva primljen, osim uz ispunjavanje dva uvjeta: Iskrenost u činjenju djela radi Allaha; Slijeđenje u tome Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem. Rekao je...
Akida

Dozvoljeno i zabranjeno traženje pomoći od stvorenja

Traženje pomoći od stvorenja može imati sljedeće situacije: Prva situacija: Traženje pomoći od stvorenja koje je živo i prisutno u onome što može učiniti...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

haridzije i sije

Sličnosti između šija i haridžija

Doktor Nasir el-Akl, molim Allaha da ga sačuva, u svojoj knjizi "Haridžije, prva frakcija u historiji islama", napravio je komparaciju između haridžija i rafidija...