Naslovnica Akida Drugi imanski šart: Vjerovanje u meleke. Ko su meleci, čime su zaduženi,...

Drugi imanski šart: Vjerovanje u meleke. Ko su meleci, čime su zaduženi, kako izgledaju…

1790
imanski sarti vjerovanje u meleke

Vjerovanje u meleke

Allah Uzvišeni kaže:

A oni koji su kod Njega ne zaziru da mu se klanjaju, i ne zamaraju se, hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju. (Kur'an, Al-Anbija, 19, 20)

Njihov broj zna samo Uzvišeni Allah. U dva Sahiha navodi se predaja od Enesa, radijallahu ‘anhu, koja govori o mi'radžu, a u toj predaji stoji da u nebeskoj Ka'bi (El-bejtu-l-ma'mur) svakog dana klanja sedamdeset hiljada meleka koji se više ne vraćaju na to mjesto.

Vjerovanje u meleke obuhvata četiri stvari:

Prva: Vjerovanje u njihovo postojanje.

Druga: Posebno vjerovanje u one meleke čija imena znamo, poput Džibrila i općenito vjerovanje u meleke čija imena ne znamo.

Treća: Vjerovanje u njihova svojstva koja su nam poznata, kao što je slučaj sa Džibrilom kojeg je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio u njegovom pravom liku. Imao je šest stotina krila koja su prekrivala horizont. Allahovom voljom melek se može pretvoriti u lik čovjeka, kao što se desilo Džibrilu kada ga je Allah poslao Merjemi. On joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. Također, bio je u liku čovjeka kada je došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je sjedio sa ashabima. Tada se pojavio kao čovjek u izrazito bijeloj odjeći i sa izrazito crnom kosom, nisu se na njemu vidjeli tragovi umora od putovanja, niti ga je iko od ashaba poznavao. Sjeo je kod Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, naslonivši svoja koljena uz njegova i stavivši dlanove na svoja stegna, te ga pitao o islamu, imanu i ihsanu. A zatim je otišao. Potom je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ovo je Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri.“ (Bilježi Muslim)

Također, i meleki koje je je Allah poslao poslaniku Ibrahimu i Lutu, alejhima selam, bili su u liku čovjeka.

Četvrta: Vjerovanje u njihova zaduženja koja smo spoznali, a koja rade po Allahovom naređenju, kao što je veličanje Allaha, danonoćni ibadet bez imalo umora i dosade i sl. Neki od njih imaju svoja posebna zaduženja:

  • Džibril je zadužen za dostavljanje Objave od Allaha poslanicima
  • Mikail je zadužen za kišu i bilje
  • Istrafil je zadužen da puhne u rog nakon čega će nastati Sudnji dan i nakon kojeg će Allah proživjeti stvorenja
  • Meleku-l-mevt ili melek smrti je zadužen da uzima duše, nakon čega čovjek umire
  • Melek koji je zadužen za Vatru
  • Meleci koji su zaduženi za plod u stomaku, nakon što plod napuni četiri mjeseca. Tada Allah pošalje meleka kojem naredi da zapiše njegovu opskrbu, čas smrti, šta će raditi i da li će biti sretan ili ne
  • Meleci koji su zaduženi da čuvaju i zapisuju čovjekova djela. Svaki čovjek ima dva meleka, jedan je na desnoj, a drugi na lijevoj strani
  • Meleci zaduženi za čovjekov ispit u kaburu. Oni će ga pitati o Gospodaru, vjeri i poslaniku.

Plodovi vjerovanja u meleke

Prvi: Spoznaja Allahove veličine, snage i moći, jer snaga i moć stvorenja proizilazi iz snage i moći Tvorca.

Drugi: Zahvala Allahu na brizi koju ukazuje čovjeku tako što je odredio meleke koji ga prate i čuvaju, i zapisuju njegova djela.

Treći: Ljubav prema melecima zbog njihovog ibadeta Allahu.

Oni koji su u zabludi smatraju da meleci nisu bića koja imaju tijelo, nego da je to ustvari snaga dobra koja je skrivena u stvorenjima. Ovo se naravno suprotstavlja kur'ansko-hadiskim tekstovima i jednoglasnom stavu svih muslimana. Allah Uzvišeni kaže:

Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima. On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može. (Kur'an, Fatir, 1)

A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali. Iskusite patnju u ognju. To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima Svojim! (Kur'an, Al-Anfal, 50, 51)

A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni zato što ste o Allahu ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima Njegovim oholo ponašali. (Kur'an, Al-An'am, 93)

I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati: Šta je to rekao Gospodar vaš? – Istinu – odgovoriće, On je uzvišen i velik. (Kur'an, Saba, 23)

I meleki će im ulaziti na svaka vrata: Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište! (Kur'an, Ar- R'ad, 23, 24)

Buhari bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kad Allah zavoli nekog čovjeka, pozove Džibrila: ‘Allah voli toga i toga, pa ga i ti voli!’ Onda ga i Džibril zavoli, te Džibril razglasi među stanovnicima nebesa: ‘Allah voli toga i toga, pa ga i vi volite!’ Potom ga zavole i stanovnici nebesa, a zatim mu se učini kabul kod ljudi na Zemlji (tj. ostaje u lijepoj uspomeni).'“

Također, Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kad bude petak, na svakim džamijskim vratima budu meleki i (poimenično) zapisuju prvog, pa dalje po redu, a kad imam sjedne, oni zatvore spise i dođu da slušaju zikr (hutbu).“

Ovi tekstovi jasno ukazuju da meleci imaju tijela, i da nije riječ samo o snagama dobra, kao što to tvrde zabludjele skupine.


Autor: Muhammed b. Salih el-Usejmin
Iz djela “Temelji islamskog vjerovanja (komentar knjige)”
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali imanski šarti na linku ovdje.