As bin Vail

Njegov nadimak je Ebu Amr i bio je poglavar svoga naroda. Odijevao bi odjeću od kadife i ukrašavao ju je zlatom, ali ni kadifa ni zlato nisu mu bili od koristi. Vječno će boraviti u džehennemskoj vatri, a ružno li je ona boravište. Razlog tome jeste to što nije htio spoznati Allaha, dž.š., nije želio padati Mu na sedždu, i odbijao je činiti bilo koje druge ibadete Allahu, dželle ša'nuh.

Jednog dana došao je kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, noseći sa sobom truhlu kost, smrvio ju je u ruci, i pred Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, otpuhao prah sa svoga dlana.

Rekao je: “Muhammede, zar uistinu vjeruješ da će Allah proživjeti ovu truhlu kost?”

Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu je odgovorio: “Da, a tebe će baciti u Džehennem!!”

O njemu je Allah, dž.š., objavio sljedeći ajet: “I nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: ‘Ko će oživjeti kosti kad budu truhle?’ Reci: ‘Oživjet će ih Onaj Koji ih je prvi put stvorio. On dobro zna sve što je stvorio.”‘ (Ja-Sin, 78-79)

Slavljen neka je Allah Koji je čovjeka stvorio od kapi hude tekućine. Slavljen neka je Onaj Koji je stvorio čovjeka i sluh, vid, dva oka i uha mu podario, a on je i pored toga nezahvalan i nevjernik.

Iz knjige Bedemi Allahove zaštite