Naslovnica Akida Šta Allah i Njegov Poslanik kažu o onome ko ostavi namaz?

Šta Allah i Njegov Poslanik kažu o onome ko ostavi namaz?

2045
Dzamija u Pakistanu

Sva hvala, zahvala i pohvala pripada samo Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, sve ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana.

Zatim:

Namaz je od najvećih obaveza kojim je Uzvišeni Allah obavezao Svoje robove. On je noseći stub vjere, potvrda ostalim ruknovima islama nakon dva šehadeta, on je veza između Allaha i roba, on je prvo za što će rob biti pitan na Sudnjem danu, pa ako bude isprava bit će ispravna i ostala djela, a ako bude neispravan bit će neispravna i ostala djela i on je razlika između muslimana i kafira.

Obavljanje namaza je iman, a ostavljanje je kufr i nepokornost, jer: „Nema vjera ko nema namaza,[1]“ i  „Nema udjela u islamu onaj ko ostavi namaz.[2]“ Ko ga bude čuvao bit će mu svjetlo u srcu, na licu, u kaburu i kada bude proživljen, i bit će mu spas na Sudnjem danu, i bit će proživljen sa onima kojima je Allah podario blagodati od poslanika, iskrenih, šehida i dobrih, a kako li su oni divno društvo. A ko ga ne bude čuvao neće mu biti svjetlo, niti dokaz, niti spas na Sudnjem danu, i bit će proživljen sa faraonom, Hamanom, Karunom i Ubejjom ibn Halefom.

Ne razilaze se muslimani da je namjerno ostavljanje obaveznih namaza od najvećih grijeha, i da je njegov grijeh kod Allaha veći od grijeha ubistva, uzimanje imetka bespravno, bluda, krađe i pijenja alkohola, i da je takav izložen Allahovoj kazni, Njegovoj srdžbi i poniženju na dunjaluku i ahiretu.

Razilaze se učenjaci oko propisa onoga ko ostavi namaz, i o tome nećemo ovdje govoriti, dok oni koji kažu da je takav nevjernik dokazuju to sa jakim dokazima, a najmanje što ovi dokazi trebaju uraditi jeste da stvore ogroman strah kod vjernika od zanemarivanja i ostavljanja namaza i u njegovoj duši pokrenu ljubav prema čuvanju ovog namaza, brigu o njemu i njegovom izvršavanju onako kako to Allah voli. Od tih dokaza je:

 • „Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnīkā, oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima: ‘Šta vas je u Sekar dovelo?’ ‘Nismo’ – reći će – ‘bili od onih koji su klanjali i od onih koji su siromahe hranili, i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali, i Sudnji dan smo poricali, sve dok nam smrt nije došla.'“[3]

  Tako da je Uzvišeni obavijestio oni koji ne klanjaju od nevjernika su u Sekaru (Džehennem).
 • „A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno u Gajj ući.“[4] Došlo je od Ibn Mesuda, radijallahu anh, da je Gajj: „ Duboka rijeka u Džehennemu koja je odvratnog ukusa.“[5]Kako li je težak musibet onoga do dođe do nje!Kako li je teška pripast onoga ko u nju uđe!
 •  „Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri.“[6]

  Vezao je bratstvo u vjeri sa obavljanjem namaza, to ukazuje da ako ga ne budu obavljali nisu im braća.
 • „Teško toga dana poricateljima! – jer kad im se govorilo: “Klanjajte!” – oni to nisu htjeli.“[8] A to je rekao nakon riječi: „Jedite i naslađujte se, ali zakratko! – vi ste, zaista, grješnici!“[9]
  To ukazuje da je onaj ko ostavi namaz grješnik koji zaslužuje tešku kaznu kada sretne Allaha, subhanehu ve te'ala.
 •  Kod Muslima u njegovom Sahihu se prenosi od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Između čovjeka i kufra i širka je ostavljanje namaza.“[10]
 • Kod Imama Ahmeda i u četiri Sunena, sa vjerodostojnim lancem, se prenosi od Abdullaha ibn Burejde, a on od svog oca da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Ugovor između nas i njih je namaz, ko ga ostavi postao je nevjernik.“[11]
 • Kod Imama Ahmeda, Ibn Hibbana i Taberanija, sa dobrim lancem prenosilaca, se prenosi od Abdullaha ibn ‘Amra ibnu-l-‘Asa, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana pričao o namazu i rekao: „Ko ga bude čuvao bit će mu svjetlo, dokaz i spas na Sudnjem danu, a ko ga ne bude čuvao neće mu biti svjetlo, niti dokaz, niti spas, i bit će na Sudnjem danu sa Karunom, faraonom, Hamanom i Ubejjom ibn Halefom.“[12]
  Ovdje ima jedna bitna napomena, a to je da onaj ko ostavi namaz, od njega ga može odvratiti: ili imetak, ili vlast, ili položaj ili trgovina. Pa koga od namaza zabavi imetak on je sa Karunom, a koga od namaza zabavi vlast on je sa faraonom, a koga od namaza zabavi položaj on je sa Hamanom, a koga on namaza zabavi trgovina i imetak on je sa Ubejjom ibn Halefom.
 • Prenosi Imam Ahmed od Muaza ibn Džebela, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko namjerno ostavi obavezni namaz, skinuo je sa sebe Allahovu zaštitu.“[13] I ovaj hadis je vjerodostojan.
 • Prenosi Buharija u svome Sahihu od Enesa ibn Malika, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko klanja naš namaz i okreće se prema našoj kibli, i jede ono što smo mi zaklali, takav je musliman ko imam Allahovu zaštitu i zaštitu Njegovog Poslanika, pa nemojte pronevjeriti Allahovu zaštitu.“[14]
 • Prenose Imam Ahmed u Musnedu, Imam Malik u Muveti i Nesai u svome Sunenu, sa vjerodostojnim lancem, od Mihdžena el-Eslemija, radijallahu anh, da je bio u društvu sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je zaučio ezan, pa je ustao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a Mihdžen je se vratio na svoje mjesto, pa mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Šta te je spriječilo da klanjaš? Zar nisi musliman?!“ Rekao je: „Naravno, ali sam već klanjao sa svojom porodicom.“ Pa mu je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Kada dođeš, klanjaj sa ljudima iako si već klanjao.“[15]

Isto tako došlo je dosta predaja od ashaba u ovom značenju, od kojih je:

 • Prenosi se od Omera ibnu-l-Hattaba, radijallahu anh, da je rekao: „Nema udjela u islamu onaj ko ostavi namaz.“[16] Isto tako je rekao: „Nema islama onaj ko ostavi namaz.“
  To je rekao u prisustvu ashaba i niko to nije zanegirao, štoviše isto ovako se prenose od više ashaba od kojih su: Muaz ibn Džebel, Abdurahman ibn ‘Avf, Ebu Hurejre, Abdullah ibn Mesud i drugi.

Molim Uzvišenog Allaha da nam dadne da shvatimo vrijednost namaza u islamu, njegovu bitnost i veličinu. Molim Ga Uzvišenog Njegovim najljepšim imenima i savršenim svojstvima da uputi narod Bosne i vrati ih u njihovu savršenu vjeru, jedinu sa kojom je Allah zadovoljan.

Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu, sve ashabe i sve one koji ih slijede u dobru sve do Sudnjeg dana.

I neka je hvala, pohvala i zahvala samo Allahu, Gospodaru svih svjetova.

Pripremio: Redžo Muratović
Izvor: http://islam-tekstovi.blogspot.com/

Bilješke:

[1] Zabilježili su ga Ibn Ebi Šejbe u El-Iman, 47 i El-Mervezi u Et-Te'azim kadri-s-Salah, 937 i El-Khalal u Es-Sunne, 1387 i drugi kao govor Abdullaha ibn Mesuda, radijallahu anh, da je rekao: „Onaj ko ne klanja, taj i nema vjere.“ Albani je ocijenio njegov sened dobrim u Ed-Dai'fe, 1/382.
[2] Zabilježili su ga Malik u Muveti, 51 i El-Mervezi u Et-Te'azim kadri-s-Salah, 923 i drugi od El-Misvere ibn Mahreme, od Omera, radijallahu anh. Albani ga je ocijenio sahihom u El-Irva’, 209.
[3] Prijevod značenja El-Mudessir, 38-47.
[4] Prijevod značenja Merjem, 59.
[5] Taberi u svome Tefsiru, 18/218.
[6] Prijevod značenja Et-Tevbe, 11.
[7] Prijevod značenja Es-Sedžde, 15.
[8] Prijevod značenja El-Murselāt, 48-49.
[9] Prijevod značenja El-Murselāt, 47.
[10] Muslim, 82.
[11] Ahmed, 22937, Tirmizi, 2621, Nesai, 463, Ibn Madže, 1079. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihu-l-Džami’, 4143.
[12] Musned Imama Ahmeda, 6576. Kaže Ibn Baz u svojim fetvama, 10/278: „Sa dobrim lancem prenosilaca.“
[13] Imam Ahmed, 22075. Kaže Šejh Albani u Sahihu-t-Tergib: „Hasen li gajrihi.“
[14] Buharija, 391.
[15] Musned, 16395, Muveta, 8, Sunen Nesaije, 857. Šejh Albani ga je ocijenio sahihom u Es-Sahiha, 1337.
[16] Pogledati broj dva.