Naslovnica Akida Znate li šta znači šehadet da nema drugog boga osim Allaha i...

Znate li šta znači šehadet da nema drugog boga osim Allaha i koji su uvjeti bez kojih šehadet nije ispravan

1896
islam

KOJE MJESTO ZAUZIMAJU DVA SVJEDOČENJA (ŠEHADETA) U VJERI?

Čovjek ne može ući u vjeru osim sa svjedočenjem da je samo Allah Bog, a da je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, Njegov poslanik. Rekao je Allah Uzvišeni: “Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Njegova Poslanika vjeruju”. (En-Nur, 62, i El-Hudžurat, 15)

I rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik.” (Mettefekun alejhi)

I mnogo je drugih ajeta i hadisa na ovu temu.

ŠTO ZNAČI SVJEDOČENJE DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA?

Znači negiranje da je bilo ko osim Allah dostojan da bude obožavan i potvrđivanje robovanja (ibadeta) samo Njemu Koji nema saučesnika u obožavanju (ibadetu), kao što On nema druga u Svojoj vladavini.

Rekao je Uzvišeni: “To je zato što je Allah istina, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju – ne postoje, i zato što je Allah Uzvišen i Velik.” (El-Hadždž, 62)

KOJI SU UVJETI SVJEDOČENJA DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA KOJI NE KORISTE ONOME KOJI IH IZGOVARA OSIM DA IH SVE POSJEDUJE?

Sedam je takvih uvjeta:

Prvi: Poznavanje njegovog značenja (tj. tog svjedočenja) negiranjem i potvrdom,

Drugi: Da je srce potpuno uvjereno u to vjerovanje.

Treći: Potpuna predanost tom šehadetu vanjštinom i unutrašnjošću (javno)

Četvrti: Odbacivanje onoga što ono zahtijeva i treba.

Peto: Čista predanost u ispovijedanju vjere.

Šesto: Iskrenost, ne samo jezikom nego i srcem (sidk)

Sedmo: Ljubav prema šehadetu i radi njega i ljubav prema nosiocima šehadeta, te prijateljstvo i neprijateljstvo zbog njega.

KOJI JE DOKAZ ZA UVJET “POZNAVANJA” IZ KUR'ANA I SUNNETA?

Riječi Allaha Uzvišenog: “Moći će samo oni koji istinu priznaju,” (Ez -Zuhruf, 86) što znači da nema drugog boga osim Allaha – “a oni znaju” – svojim srcima značenje onoga što izgovaraju svojim jezicima.

l riječi Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: “Ko umre a bude znao da nema drugog boga osim Allaha, ući će u Džennet.” (Prenosi ga Muslim u svome Sahihu)

KOJI SU DOKAZI IZ KUR'ANA I SUNNETA ZA UVJET ČVRSTOG UVJERENJA?

Riječi Uzvišenog Allaha: “Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju.” I riječi Allaha Uzvišenog: “Oni su iskreni.” (El-Hudžurat, 19) I riječi Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: “Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik; neće rob s ovo dvoje susresti Allaha, ne sumnjajući u to, a da neće ući u Džennet.” (Prenosi ga Muslim u svom sahihu u poglavlju “Iman”, pod stavkom: “Ko susretne Allaha sa vjerovanajem, a ne bude sumnjao u to, ući će u Džennet i bit će zabranjen vatri”, 1:41 /47)

l riječi Poslanika, sallallahu alehi we sellem, Ebu-Hurejretu: “
Koga sretneš iza ovog zida da svjedoči da nema drugog boga osim Allaha, tako da mu je time srce uvjereno, obraduj ga Džennetom.” (Dio drugog hadisa kojeg prenosi Muslim u poglavlju “Iman” pod stavkom: “Ko sretne Allaha sa vjerovanjem, a ne bude sumnjao u to, ući će u Džennet i bit će zabranjen Vatri.” 1:42/43. )

Oba hadisa se nalaze u “Sahihu”.

Iz knjige “200 pitanja i isto toliko odgovora”
Autor: Hafiz el-Hakimi
Obrada: Menhedž