Naslovnica Islam Izdaja

Izdaja

194

Svi ljudi na svijetu mrze izdaju i ne vole da ih bilo ko izda, te je zbog toga islam i zabranio izdaju i upozorio na njene štetne posljedice.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Svaki izdajnik će na Sudnjem danu imati zastavu, po kojoj će se prepoznati.“1

I rekao je: „Ugovor muslimana je jedno, pa ako neki musliman sklopi ugovor sa nevjernikom neka ga ne krši, jer svaki izdajnik će na Sudnjem danu imati zastavu, po kojoj će se prepoznati.“2

I rekao je: „Ko garantuje nekome da ga neće ubiti, pa ga i pored toga ubije, ja ga se odričem, pa makar ubijeni bio i nevjernik.“3

I rekao je: Iman (vjera) sprečava da se ubije onaj kome je data garancija da će biti siguran i kome je data garancija da neće biti prevaren, i zato vjernik ne krši to obećanje.“4

I rekao je: „Ako neko nađe sigurnost kod nekog, a zatim nakon što je našao sigurnost ubije ga, takvom će na Sudnjem danu biti predana zastava prevare.“5

Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed
Izvor: Islamhouse.com

1 Buhari, br. 2949., i Muslim, br. 3269.
2 Hakim, br. 2626.
3 Bilježe Ibn Madže i Ibn Hibban ,a ovaj hadis je verzija Ibn Hibbana
4 Ebu Davud, br. 2388., i Ahmed, br. 1356.
5 Hakim, br. 8040.