Naslovnica Edeb - Odgoj Ako srce čovjeka bude zdravo…

Ako srce čovjeka bude zdravo…

501
Kuran-srce

Vjerovjesniksallallahu alejhi ve sellem– je rekao: Zaista u tijelu postoji jedan organ kada on bude zdrav, tada biva zdravo cijelo tijelo, a kada on bude pokvaren, tada biva pokvareno cijelo tijelo to je doista srce.”

Ovaj hadis ukazuje na to da ispravnost djela i njegovo udaljavanje od harama te čuvanje od šubuhata (sumnjivih stvari) biva shodno ispravnosti pokreta njegovog srca.

Ako srce čovjeka bude zdravo tako da u njemu nema ništa osim ljubavi prema Allahu i onome što On voli, straha od Allaha i nečinjenja onoga On uzvišeni prezire, tada će svi pokreti tijela biti ispravni i iz toga će proizaći udaljavanje od svih harama kao i čuvanje od šubuhata koji vode u harame.

A ako je srce pokvareno i njime zavladalo slijeđenje strasti te potraga za onim što ono voli pa makar Allah to prezirao, tada će i svi pokreti tijela biti neispravni i upustiće se u sve grijehe i sumnjive stvari.

Zbog toga se kaže: srce je kralj tijelu, a tijelo je njegova vojska i ne bilo koja, već pokorna vojska koja izvršava njegove naredbe i ne suprotstavlja mu se ni u čemu. Ako je kralj dobar tj. ispravan, onda će i vojska biti dobra tj. ispravna, a ako je kralj pokvaren, onda će i vojska biti pokvarena odnosno neispravna kao rezultat kraljeve pokvarenosti. Kod Allaha neće koristiti osim zdravo srce: Na dan, kada neće ni imetak a ni sinovi od koristi biti, već samo onaj ko s zdravim srcem dođe Allahu.”

Zdravo srce je ono srce koje je sačuvano od svih bolesti i pokuđenih stvari. To je srce u kome ne postoji ništa drugo mimo ljubavi prema Allahu i onome što Allah voli, te strah od Allaha i strah od onoga što udaljava od Njega.

UMusneduimama Ahmeda stoji predaja od Enesa radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: Neće biti ispravan iman roba sve dok ne bude ispravno njegovo srce.”

Pod ispravnošću imana se misli na ispravnost djela koja čovjek radi, a djela neće biti ispravna osim uz ispravnost srca. Značenje ispravnosti srca je da srce bude ispunjeno ljubavlju prema Allahu i ljubavlju prema pokornosti Njemu te preziranjem griješenja i nepokornosti Njemu.


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje