Naslovnica Fetve Da li je dozvoljeno da dijete koje nije punoljetno (ispod 12 godina)...

Da li je dozvoljeno da dijete koje nije punoljetno (ispod 12 godina) predvodi odrasle ljude u farz namazu?

1111
Dijete predvodi namaz

Učenjaci se razilaze u tome da li je dozvoljeno da dijete predvodi u farz namazu odrasle ljude na dva govora:

Prvi stav: da je njegovo predvođenje (imamluk) ispravno.

Ovo je stav imama Šafije, Ahmeda po jednoj verziji od njega, imama Adžurija i Ibn Kadija el Džebela. Šafije ne uslovljavaju za imama kod predvođenja namaza da bude punoljetan, tako da je kod njih predvođenje djeteta odraslima u namazu apsolutno ispravno, svejedno taj namaz bio farz ili neka nafila (npr. Teravih namaz).

S tim što su učenjaci šafijske pravne škole rekli: punoljetna osoba je preča da predvodi u namazu, pa makar nepunoljetno dijete bilo učenije od odrasle osobe u Kur’anu i propisima, zbog toga što je predvođenje punoljetne osobe ispravno po saglasnosti svih učenjaka, a Jusuf bin Jahja el Buvejtij, jedan od šafijskih učenjaka, rekao je da je predvođenje djeteta u namazu pokuđeno.

Dokazi šafijske pravne škole za ovaj njihov stav:

Prvi:

Prenosi se od Amra ibn Seleme, Allah njime bio zadovoljan, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Neka vas u namazu predvodi onaj ko zna najviše Kuran napamet. Kaže Amar: pa su pogledali i niko nije znao više Kur'ana napamet od mene zbog toga što sam ja učio od [ljudi iz] karavana koje su prolazile, pa su me postavili za imama, a imao sam šest ili sedam godina. Hadis prenosi Buhari, 4302.

Način dokazivanja sa ovim hadisom: Ovi ashabi su dali Amru da ih predvodi u namazu, a bio je dijete, to se desilo za vreme života Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, a kada to ne bi bilo dozvoljeno Poslanik bi to objasnio, jer nije dozvoljeno prećutati objašnjenje onda kada za njim postoji potreba, tako da je to bila potvrda njima od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a da nije bilo dozvoljeno sišla bi objava koja bi to zanegirala.

Drugi:

Hadis u Sahihu Muslima kojeg prenosi Ebu Seid el Hudrij, Allah bio njime zadovoljan, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada budu tri klanjača neka ih jedan predvodi, a najprječe je da ih predvodi onaj ko zna najviše Kur’an. Hadis prenosi Muslim, 672.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio je da je najprječi za predvođenje u namazu onaj ko je najučeniji u Kur’anu, a tu ulazi i punoljetan i nepunoljetan (djeca ispod 12 godina), jer, ponekad dijete može biti učenije u Kuranu od odraslog.

Drugi stav: da je predvođenje djeteta u namazu neispravno

Ovo je stav hanefija, malikija i hanbelija, a dokazu su im sljedeći:

Prvi dokaz:

Hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kome je rekao: “Imam je postavljen kako bi ste ga slijedili, zato se nemojte sa njim razilaziti (u namazu), pa kada imam učini ruku’u i vi učinite ruku’u, a kada kaže ‘Semi’a Allahu limen hamideh’, vi kažite ‘Rabbena lekel hamd‘…” Hadis prenosi Buhari, 378.

Način dokazivanja hadisom:

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je razlikovanje od imama u namazu, a znamo da je namaz odraslog u džematu farz, dok je to za dijete nafila jer nije obveznik (mukelef), sa tim dolazi do razlikovanja između imama i klanjača, a to je zabranjeno i to ukazuje na neispravnost predvođenje djeteta odraslima u namazu.

Drugi dokaz:

Hadis kojeg prenosi Alija, Allah bio njime zadovoljan, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pero je uzdignuto od trojice: djeteta koje nije punoletno…” Hadis prenosi Ahmed, 943.

Rekli su: Poslanik sallallu alejhi ve sellem u ovom hadisu je objasnio da je pero uzdignuto od djeteta koje nije punoljetno, tako da nije namaz ispravan iza onoga sa koga je pero uzdignuto kao što je slučaj sa luđakom.

Rekao je hafiz Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao: ”O ispravnosti predvođenja djeteta u namazu su rekli Hasan el Basri, Šafija i Ishak, a Malik i Sevrij su to smatrali pokuđenim, dok se od  Ebu Hanife i Ahmeda prenose po dva stava, a njihov poznati stav je da je dozvoljeno djetetu da predvodi u dobrovoljnim namazima mimo farzova.“

Ispravniji stav

Ispravniji stav od svega navedenog je prvi stav, stav imama Šafije, zbog slaganja sa hadisom Amra ibn Seleme koji je jasan i vjerodostojan o ispravnosti imameta djeteta, i zbog toga što dokazi drugog stava ne ukazuju na ovo naše pitanje (mesela).

Što se tiče prvog hadisa kojim su dokazivali svoj stav, u njemu je zabrana o neslaganju sa imamom oko vanjskih radnji u namazu, zbog toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio slaganje sa imamom kod rukua, podizanje sa rukua i tako dalje.

Što se tiče hadisa Alije, Allah bio njime zadovoljan, o podizanju pera sa djeteta dok ne postane punoljetno, u njemu se cilja objašnjenje da dijete nije obveznik u islamskim propisima i da mu nisu vadžib sve dok ne postane punoletno, a nije cilj hadisa da ukaže na neispravnost namaza djeteta koje nije punoljetno (jer namaz maloljetnika je ispravan).

Rekao je šejh Usejmin, Allah mu se smilovao: “Ispravno je da dijete može predvoditi namaz starijem od sebe, ali, u hanbelijskom mezhebu poznat je stav da nije ispravno da dijete predvodi u farzu starijeg od sebe koji je već punoljetan, ali ispravniji stav je da je dozvoljeno da dijete predvodi i starije od sebe svejedno u farzu ili u nafili, na to upućuje hadis Amra ibn Seleme el Džurmija.”

Imam Buharija je u svom Sahihu naslovio poglavlje “Imamet roba, štićenika, a Aišu je u namazu čitajući iz Mushafa predvodio njen rob Zekvan, dječaka kojeg je rodila prostitutka1, seljaka i dječaka koji još nije punoljetan, zbog govora Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Neka vas predvodi u namazu onaj ko je najučeniji u Kur’anu”. Ovo je naslov jednog poglavlja u Sahihu Buharije prije hadisa br. 692.

Izvor: http://www.saaid.net/bahoth/258.htm
Prevod: Nuh Mustafa


1. Misli se na dijete koje se rodi nakon čina zinaluka i koje kada odraste bude dobar musliman