Naslovnica Akida Hilf – zaklinjanje nečim mimo Allaha

Hilf – zaklinjanje nečim mimo Allaha

1698
Zaklinjanje, zakletva

Jezičko značenje: obvezivanje.

Terminološko značenje: potvrđivanje određenog propisa spominjanjem nečega veličanstvenog uz upotrebu harfova za zaklinjanje.

Harfovi kojima se zaklinje jesu (u arapskom jeziku, op. M): vav, ba i ta.

Drugi nazivi za zakletvu:

 1. jemin,
 2. kasem.

Propisano zaklinjanje

To je zaklinjanje koje biva na sljedeći način:

– zaklinjanje Allahom, tj. da se kaže: vallahi, billahi, tallahi;

– ili zaklinjanje nekim od Allahovih imena, tj. da se kaže: “verRahmani – tako mi Milostivog, vel-Azimi – tako Mi Uzvišenog, ves-Semi’i – tako mi Onoga Koji sve čuje”;

– ili zaklinjanje nekom od Allahovih osobina, tj. da se kaže: “bi ‘izzetillahi – tako mi Allahova ponosa, ve rahmetillahi – tako mi Allahove milosti, ve ilmillahi – tako mi Allahova znanja”.

Propis zaklinjanja nečim mimo Allaha

Propis može biti dvojak:

 1. a) Ukoliko to čime se zaklinje čovjek bude veličao do mjere ibadeta kao što se veliča Allah ili još više. Tada to biva veliki širk.
 2. b) Ukoliko to bude veličao ali ne u tolikoj mjeri da to biva ravnim veličanju Allaha, subhanehu ve te’ala. Tada to biva mali širk.

Dokaz za propis o zaklinjanju nečim mimo Allaha

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj ko se zakune nečim mimo Allaha, taj je počinio nevjerstvo ili višeboštvo.”1

Primjeri zaklinjanja nečim mimo Allaha:

 1. zaklinjanje dobrim ljudima,
 2. zaklinjanje položajem Vjerovjesnika ili položajem dobrih ljudi,
 3. zaklinjanje ljudskim životom,
 4. zaklinjanje povjerenjem ili ugledom.

Korisni sažetak propisa vezanih za zaklinjanje:

 1. Stroga zabrana zaklinjanja nečim drugim mimo Allaha i dotični postupak predstavlja širk – višeboštvo.
 2. Stroga zabrana zaklinjanja Allahom lažno. Takva zakletva se naziva gamus.
 3. Stroga zabrana čestog zaklinjanja Allahom – pa makar bilo i istinito – ako za tim nema potrebe, jer je u tome izigravanje sa Allahom.
 4. Dozvoljenost zaklinjanja Allahom istinito i kada to potreba iziskuje. Otkupnina za onoga koji se zakune nečim mimo Allaha: Da kaže: La ilahe illallah.

Dokaz za ovo su riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko se zakune pa kaže u svojoj zakletvi: ‘Tako mi Lata i Uzza’a’, neka kaže: ‘La ilahe illallah!”’2

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema: Menhedž

Bilješke: 

1 Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi
2 Muttefekun alejh