Naslovnica Akida Propisi hadža i umre: Opis obavljanja hadža i umre, zabrane u danima...

Propisi hadža i umre: Opis obavljanja hadža i umre, zabrane u danima hadža

573
propisi hadza i umre
propisi hadza i umre

Hadž je jedan od pet ruknova islama i jedan od uzvišenih farzova. Nije musliman onaj ko negira obaveznost hadža.

Muslim bilježi hadis od Ebu Hurejrea, r.a., da je rekao: “Allahov Poslanik, a.s., nam je držao hutbu i rekao: ‘O ljudi, Allah vam je propisao hadž, pa ga obavljajte.’ Uzvišeni Allah povezao je hadž s umrom i naredio njihovo obavljanje.

U tom kontekstu veli Uzvišeni: “Umru i hadž radi Allaha izvršavajte.” (El-Bekare, 196)

Vjerovjesnik, a.s., također je podsticao da što više uz hadž obavljamo i umru, rekavši:

“Obavljajte hadž i umru, jedno za drugim, jer oni odstranjuju siromaštvo i grijehe kao što kovački mijeh odstranjuje prljavštinu s gvožđa, zlata i srebra.” (Hadis bilježe Ahmed, Tirmizi i Nesai)

Buharija i Muslim bilježe hadis od Ebu Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao:

“Umra do umre je otkup za grijehe koji budu učinjeni između njih. A za primljen hadž nema druge nagrade do Džennet.”

Definicija hadža i umre

Hadž znači imati za cilj posjetu Ka'be u određenim mjesecima radi obavljanja tavafa1, s'aja2 i boravak na Arefatu. Umra znači imati za cilj posjetu Ka'be, obavljanje tavafa i s'aja.

Uvjeti obaveznosti obavljanja hadža i umre

1 Da je musliman, jer obaviti hadž nije obavezan idolopoklonik, nevjernik i otpadnik od islama. Kaže Uzvišeni: “Mnogobošci su sama pogan i neka više ne dolaze na hadž Mesdžidi-l-Haramu poslije ovogodišnjeg hadža.” (Et-Tevbe, 28)

2 Da je pametan (da posjeduje razum, op.M), jer hadž nije obavezan obaviti luda osoba. U tom kontekstu Vjerovjesnik, a.s., je rekao: “Pero je podignuto (tj. odgovornost) s trojice: luđaka dok ne dođe pameti, onoga ko spava dok se ne probudi i djeteta dok ne postane punodobno.” (Hadis bilježe Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madže)

3 Da je punodoban, jer hadž nije obavezno obaviti dijete koje nije punoljetno. Ako bi pak obavljao hadž, njegov hadž je ispravan, a za njega će donijeti nijjet njegov staratelj. Muslim bilježi od Ibn Abbasa, r.a., da je Poslanik, a.s., sreo neke putnike kod Revhe3 i upitao: “Ko su putnici?” pa su mu odgovorili: “Muslimani” i upitali: “A ko si ti?” Kada je on odgovorio: “Allahov poslanik”, neka je žena podigla svoje dijete i upitala: “Broji li se za njega hadž?”, a Poslanik joj je odgovorio: “Broji, a tebi pripada nagrada.”

Važno je napomenuti da s djeteta koje je prije punoljetstva obavilo hadž ne spada odgovornost obavljanja obaveznog hadža. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Koje god dijete obavi hadž, pa zatim postane punoljetno, obavezno je nanovo obaviti hadž (obavezni hadž).” (Hadis bilježe Taberani, Ibn Huzejme, Hakim i Bejheki)

4 Da je u mogućnosti, shodno riječima Uzvišenog: “Radi Allaha, dužan je svako ko bude u mogućnosti do nje doći.” (Ali Imran, 97)

Kada je riječ o mogućnosti, pod time se podrazumijeva mogućnost obezbjeđenja poputnine, prevoznog sredstva i imetak potreban za period odlaska i povratka s hadža. Pored imetka koji je potreban za odlazak i povratak, treba se posjedovati i imetak za izdržavanje porodice i svih onih koje je obaveza izdržavati u periodu odlaska i povratka s hadža.

Kod određivanja pojma mogućnosti za obavljanje hadža, uzimaju se u obzir i tjelesne sposobnosti osobe koja želi obaviti hadž. Ta osoba treba tjelesno biti zdrava i ne biti nesposobna toliko da joj to otežava obavljanje hadža, kao na primjer da to bude oronuli starac ili onaj ko je unesrećen sakaćenjem i ne može se održati na konju, a može podnijeti poteškoće putovanja.

Pod mogućnošću se podrazumijeva i sigurnost puta, tj. da se bude siguran za sebe i svoj imetak.

5 Prisutnost mahrema

Ovaj je uvjet isključivo vezan za žene. Ako žena želi da putuje na hadž ili umru, uvjet joj je da sa njom putuje njen muž ili neko od njenih mahrema. Mahrem je svaki pouzdani, punoljetni i pametni muškarac kojem je zauvijek zabranjeno oženiti tu ženu.

Buharija i Muslim bilježe hadis od Ibn Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Nije dozvoljeno ženi da ide na putovanje koje traje tri dana bez mahrema.”

Jedna skupina učenjaka smatra da je dozvoljeno ženi koja ne nađe mahrema da ode na hadž, ali pod uslovom da je u društvu povjerljivih žena i dobrih ljudi. Ovo se isključivo odnosi na obavezni hadž, a ne na dobrovoljni.

6 Da žena ne bude u stanju iddeta poslije razvoda ili smrti muža u vrijeme kretanja hadžija na hadž, shodno riječima Uzvišenog: “Ne izgonite ih iz kuća njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine.” (Et-Talak, 1)

hadz-kaba
Hadždž – hodočašće u Mekki je peti temelj islama, a predstavlja jedinstven ibadet koji se manifestira tjelesnom, srčanom i novčanom pokornošću i odricanjem u ime Allaha Uzvišenog.

Opis obavljanja umre

Ako musliman želi da obavi umru treba da obavi sljedeće postupke:

1 Odlazak do jedne od prostornih granica (mikata)4 koje je Vjerovjesnik, a.s., odredio i učinio – za svaku stranu ili pravac posebnu prostornu granicu (mikat). Prostornih granica (mikata) je pet:

    1. Zu-l-hulejfa je prostorna granica stanovnika Medine i onih koji dolaze iz tog pravca. Danas se to mjesto zove Ābār-‘Alij.
    2. Džuhfe je prostorna granica stanovnika Šama i onih koji dolaze iz Egipta i Maroka. Danas hadžije oblače ihrame u Rabigu, mjestu prije Džuhfe u pravcu mora.
    3. Karnu-l-menazil je prostorna granica stanovnika Nedžda i onih koji dolaze iz tog pravca. Danas se to mjesto naziva Es-Sejlu-l-Kebir.
    4. Jelemlem je prostorna granica stanovnika Jemena i Indije. Nalazi se na jugu Mekke. Danas se zove Es-Sa'adijeh.
    5. Zatu'irk je prostrana granica stanovnika Iraka i ostalih stanovnika istoka. Danas se naziva Ed-Daribeh.

Svako ko želi da putuje u Mekku da bi obavio hadž ili umru, ne smije proći ove prostorne granice, a da na njima ne obuče ihrame, bez obzira na to jesu li oni koji dolaze iz tog pravca stanovnici mjesta te prostorne granice ili ne.

Stanovnici Mekke i oni koji stanuju unutar ovih prostornih granica, kao što su stanovnici Kadida, Usfana, Merri ez-Zahrana ili Džidde, za prostornu granicu imaju mjesto svog stanovanja.

Buharija i Muslim bilježe hadis da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “A onaj ko je unutar tih mjesta (mikata), on stupa u ihram od svoga doma. Tako stanovnici Mekke stupaju u ihram iz same Mekke.”

2 Kada osoba koja želi obaviti umru stigne do prostornih granica (mikata), skinut će sa sebe šivenu odjeću, odstranit će dlake sa stidnih mjesta i ispod pazuha, okupati se, namirisat će svoju glavu, bradu i tijelo. Neće mu nauditi (štetiti) ako ostane trag mirisa na tijelu poslije oblačenja ihrama, ali neće mirisati svoju odjeću (ihram). Što se tiče žene, okupat će se i ona sve kad bi bila u stanju hajza ili nifasa, ali neće se mirisati.

3 Poslije kupanja i mirisanja, obući će odjeću ihrama

Odjeća ihrama za muškarce sastoji se od izara5 kojim se pokriva donji dio tijela i ridāa’ kojim se pokriva gornja polovina tijela. Uvjet je da ne budu šiveni. Što se tiče žene, ona će obući šta želi od odjeće, ali samo da ne bude ukrašeno. Neće pokrivati svoje lice i šake osim ako se boji da će izazvati iskušenje. Tada joj je dozvoljeno da pokrije svoje lice, ali ne nikabom (velom).

4 Kada obuče odjeću ihrama, klanjat će kod mikata farz namaz ako bude nastupio, a ako ne bude nastupilo vrijeme farz namaza, klanjat će dva rekjata dobrovoljnog namaza, pa će zatim donijeti nijjet za umru.

5 Poslije namaza popet će se na konja (prevozno sredstvo) i donijet će nijjet za umru riječima:

Lebejke ‘umrete – “Odazivam Ti se umrom”,

zatim izgovarati telbiju riječima:

لَبَّيْكَ ٱللَّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ ٱلْحَمْدَ وَٱلنِّعْمَةَ لَكَ وَٱلْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

Lebbejkellahumme lebbejke, lebbejke la šerike leke lebbejke, innel-hamde ven-ni'amete leke ve-l-mulk, la šerike leke.

Prijevod: “Odazivam Ti se, moj Gospodaru, odazivam! Odazivam Ti se! Ti nemaš sudruga, odazivam Ti se! Samo se Tebi zahvaljujem i samo Ti daješ blagodati i imaš vlast. Ti nemaš sudruga”.

Muškarac će telbiju glasno ponavljati, dok će žena izgovarati toliko glasno koliko može sama sebe da čuje.

Oblačenjem ihrama musliman je ispunio prvi rukn umre.

6 Onome ko je nanijjetio umru i obukao ihrame, ako se boji da će ga nešto spriječiti ili mu pak neće dozvoliti da upotpuni svoju umru i obrede, dozvoljeno je da poslije nijjeta i telbije za umru spomene uvjet na sljedeći način: “Ako me spriječi nešto, oslobođen sam obreda umre u momentu kada budem spriječen” pa mu je tako, ako bi mu se ispriječila neka prepreka ili neka zabrana da ne može upotpuniti svoje obrede, dozvoljeno da se oslobodi obaveza umre i da skine ihram i obuče odjeću. Pod ovim uvjetom on se ne obavezuje nikakvim nadoknadama.

Onaj ko je donio nijjet za umru i obukao ihrame, treba što više izgovarati telbiju u toku putovanja do Mekke, a prekida s njenim izgovaranjem kada otpočne tavaf.

7 Kada onaj ko je nanijjetio obaviti umru stigne do Mekke, sunnet mu je da se okupa prije ulaska u nju.

Abdest će uzeti radi obavljanja tavafa.

Kada bude ulazio u harem Kabe, ući će desnom nogom i proučiti:

ـمِ اللّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ، اَللَّهُـمَّ افْتَـحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتـِكَ
أَعوذُ بِاللّهِ العَظِيـمِ، وَبِوَجْهِـهِ الكَرِيـمِ وَسُلْطـَانِه القَدِيـمِ، مِنَ الشَّيْـطَانِ الرَّجِـيمِ 

Bismillahi ves-salatu ves-selamu ‘ala resulillahi, Allahummagfirli zenbi veftah li ebvabe rahmetik, Euzubillahil-‘azim ve bivedžhihi-l-kerim ve bi sultanihi-l-kadim mineš-šejtanir-radžim.

Prijevod: „U ime Allaha, blagoslov i spas i mir Njegovom Poslaniku. Allahu moj, oprosti mi i otvori mi vrata milosti Svoje. Sklanjam se u okrilje Velikog Allaha, pred Njegovo lice Časno, Njegovu vlast Praiskonsku, pred prokletim šejtanom.”

8 Poslije toga će se usmjeriti prema Hadžeru-l-esvedu, dotaći će ga desnom rukom i poljubiti, a ako ne bi bio u mogućnosti da ga poljubi, dotaći će ga i poljubit će svoju desnu ruku. A ako ne bi bio u mogućnosti ni dotaći ga, okrenut će se prema Hadžeru-l-esvedu, ispružit će svoju ruku prema njemu i reći će: Bismillahi, vallahu ekber.

Poslije toga će stati tako da mu Hadžeru-l-esved i Kaba budu s lijeve strane, a zatim početi s obavljanjem sedam krugova tavafa oko Kabe tako što će otpočeti od Hadžeru-l-esveda.

Ovaj tavaf je drugi rukn umre!

Tavaf otpočinje od Hadžeru-l-esveda i završava kod Hadžeru-l-esveda. To će ponoviti sedam puta.

9 Sunnet je da muškarac pri obavljanju tavafa drži otkrivenu desnu nadlakticu i rame i stavi gornji prekrivač ispod pazuha, a krajeve prekrivača da prebaci na lijevo rame. Kada završi sedam krugova tavafa, vratit će gornji prekrivač kako ga je držao prije tavafa.

10 Sunnet je da pri obavljanju tavafa obavi prva tri kruga žurno usitnjenim koracima, dok će preostala četiri kruga ići uobičajenim hodom.

11 Pri obavljanju tavafa neće prolaziti kroz hidžr

Hidžr je polukružni zid ispred Kabe od strane El-Mizaba, jer je to sastavni dio Kabe. Onaj ko pri obavljanju tavafa prođe kroz hidžr, on nije učinio tavaf oko Kabe.

12 Kada dođe do Jemenskog ugla, a on se nalazi prije Hadžeru-l-esveda, sunnet je da ga dodirne desnom rukom, ali ga neće ljubiti.

Ako ne bude u mogućnosti zbog gužve dodirnuti Jemenski ugao, nastavit će s tavafom, a neće dizati ruku u njegovom pravcu niti donositi tekbir.

13 Kada bude između Jemenskog ugla i Hadžeru-l-esveda, proučit će:

 رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةًۭ وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةًۭ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

Rabbena atina fud-dunja hasene ve fil-ahireti hasene ve kinaa azaben-nar

Prijevod: “Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u Ognju.” (El-Bekare, 201)

14 Kada dođe do Hadžeru-l-esveda, dotaći će ga, poljubit će ga i reći će:

Bismillahi, Allahu ekber.

a zatim početi s obavljanjem drugog tavafa na kojem će učiniti isto što je učinio i na prvom i sve tako dok ne završi sedam krugova tavafa.

15 U toku tavafa činit će što više zikra i upućivat će dove koje želi. Može učiti i Kur'an. Klonit će se bespotrebna govora i govora o dunjalučkim stvarima.

16 Obaveza je da se krugovi tavafa obavljaju u kontinuitetu i da se ne prave stanice između njih

Ako bi napravio stanku između krugova tavafa zbog nečega i ta stanka bude duga, a nije zbog namaza, obaveza je ponoviti tavaf iznova.

Obaveza je da se tavaf obavlja pod abdestom, a ako bi izgubio abdest u toku tavafa, obavezan je da se ponovo abdesti. Ako mu za abdest bude trebao kratki vremenski period, onda će samo upotpuniti tavaf od mjesta gdje se zaustavio.

17 Žena u stanju hajza i nifasa neće obavljati tavaf oko Kabe, shodno riječima Vjerovjesnika, a.s., koje je uputio Aiši, r.a., kada je dobila hajz: “Radi sve što radi i (obični) hodočasnik, samo nemoj činiti tavaf oko Kabe dok se ne okupaš.” (Hadis bilježe Buharija i Muslim)

Odgodit će obavljanje tavafa dok se ne očisti i okupa od hajza.

18 Kada završi sedam krugova tavafa oko Kabe, zaputit će se prema Mekami Ibrahimu i proučit će riječi Uzvišenog:

وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّۭى

Vet-tehizu mim-mekami Ibrahime musalla.

Prijevod: “Neka vam mjesto na kojem je Ibrahim stajao bude prostor gdje ćete namaz obavljati!” (El-Bekare, 125)

Zatim će klanjati dva rekata iza Mekami-Ibrahima ako je u mogućnosti, u protivnom će ih obaviti na bilo kojem mjestu u haremu. Na prvom rekatu poslije proučene Fatihe proučit će cijelu suru Kul-ja ejjuhe-l-kafirun, a na drugom rekatu poslije proučene Fatihe proučit će cijelu suru Kul-huvallahu ehad.

19 Kada završi namaz, vratit će se Hadžeru-l-esvedu i ako je u mogućnosti, dotaći će ga.

20 Poslije toga otići će da obavi sa'j, tj. sedam puta će žurno hodati između Safe i Merve

Sa'j je treći rukn umre.

Sa'j će otpočeti sa Safe i kada se približi Safi, proučit će:

۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ

Prijevod: “Safa i Merva su Allahova časna mjesta” (El-Bekare, 158)

Kada se uspne na Safu, okrenut će se prema Kabi, podići će ruke, izgovoriti Allahu ekber i proučiti dovu:

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحۡدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الۡمُلۡكُ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ وَهُوَ عَلَى كَلِّ شَىۡءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحۡدَهُ أَنۡجَزَ وَعۡدَهُ وَنَصَرَ عَبۡدَهُ وَهَزَمَ الأَحۡزَابَ وَحۡدَهُ

La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku, ve lehu-l-hamdu ve huve ‘ala kulli šej'in kadir, la ilahe illallahu vahdehu endžez v'adehu ve nesare ‘abdehu, ve hezeme-l-ahzabe vahdehu.

Prijevod: “Nema istinskog boga osim Allaha, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je iznad svega. Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji ispunjava Svoje obećanje i pomaže Svome robu i sve protivnike Sam porazi.”

Ovu dovu ponovit će tri puta i upućivat će druge dove koje želi.

21 Poslije učenja dove, spustit će se prema Safi pješice. Kada dođe do zelenog svjetlosnog znaka, ukoliko je u mogućnosti, velikom brzinom će potrčati. Što se tiče žena, one neće trčati. A kada dođe do sljedećeg zelenog svjetlosnog znaka, od njega će nastaviti normalno hodati sve dok ne stigne na Mervu. U toku obavljanja sa'ja upućivat će dovu, činiti zikr i učit će Kur'an.

22 Kada se osoba koja obavlja umru uspne na Mervu, okrenut će se prema Kabi, donijeti tekbir, podignuti ruke i proučiti dovu te reći sve što je rekla na Safi, čime je upotpunila jedan krug.

23 Poslije uspinjanja na Mervu, zaputit će se prema Safi tako da će ići uobičajeno na predjelu puta (između Safe i Merve) gdje treba da ide, dok će između dva zelena svjetlosna znaka trčati, te će ponovo nastaviti hodati dok ne stigne na Safu. Ovo bi se smatralo drugim upotpunjenim krugom. Osoba koja obavlja umru na njemu će činiti isto sve što je činila i na prvom krugu. Ovako će nastaviti sve dok ne upotpuni sedam krugova. Otpočet će sa Safe, a završit će posljednji krug na Mervi. Odlazak sa Safe na Mervu brojat će se jednim krugom, a povratak sa Merve na Safu brojat će se drugim krugom.

24 Nakon završetka sedam krugova sa'ja između Safe i Merve, muškarac će obrijati glavu ili će pak samo skratiti kosu tako što će pri šišanju podrezati kosu s cijele glave.

Što se tiče žene, ona će sama skratiti kosu tako što će isplesti dvije pletenice i odrezati od svake pletenice oko dva centimetra. Za ljude je bolje da obriju glavu, jer je Vjerovjesnik, a.s., učio tri dove za one koji obriju glavu, dok je učio samo jednu dovu za one koji skrate kosu. Ako bi pak hadž bio ubrzo te mu ova umra bila uz hadž, u tom slučaju je lijepo da samo skrati kosu kako bi mogao obrijati glavu kada bude obavljao hadž.

25 Poslije brijanja glave ili skraćivanja kose, osoba koja obavlja umru upotpunila je tako obrede umre i njene radnje. Tada će se osloboditi ihrama i obući šivenu odjeću. Namirisat će se i raditi sve što joj je bilo zabranjeno u periodu dok je bila u ihramu, kao što je korištenje mirisa, spolno općenje sa ženom, otklanjanje dlačica sa stidnih dijelova tijela i ispod pazuha i odsijecanje nokata.

Opis obavljanja hadža

Vrste obavljanja hadža

Tri su načina obavljanja hadža. Svaki način naziva se nusukom6, a oni su:

1 El-Ifrad, tj. da hadžija nanijjeti samo hadž kada bude oblačio ihram na mikatu. Kada bude donosio nijjet za hadž, reći će: Lebejke hadžen“Odazivam Ti se hadžom.”

Ovoj vrsti hadža ne prethodi obavljanje umre, a nije obavezno ni klanje Kurbana na kraju hadža onome ko nanijjeti ovu vrstu hadža.

2 El-Kiran, tj. da kada bude oblačio ihram na mikatu, hadžija jednim nijjetom zanijjeti da će obaviti hadž i umru.

U tom slučaju, kada bude donosio nijjet, reći će: Lebbejke hadžen ve umreten“Odazivam Ti se hadžom i umrom.”

Hadžija će obaviti obrede umre kao što je već objašnjeno, ali neće skraćivati kosu niti će se oslobađati ihrama sve dok ne završi obrede hadža u potpunosti. Na kraju svoga hadža obavezan je zaklati kurban (hedj).

3 Et-Temettu'u, tj. da hadžija nijjeti obavljanje umre u mjesecima hadža, nakon čega će se osloboditi obreda umre u potpunosti.

Za hadž će ponovo donijeti nijjet osmog dana zu-l-hidžeta. Ovako će postupiti pod uvjetom da ne izađe iz Mekke i vrati se u svoj grad. Ako to uradi, narušit će time valjanost et-temettu'u hadža i obavezan je da obavi drugu umru. Najbolja vrsta hadža je et-temettu'u, jer je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Kada bih ovo ponovo radio, ne bih potjerao kurbane sa sobom, pa bih skinuo ihrame zajedno s ostalim ljudima.” (Hadis bilježe Buharija i Muslim.)

Tri su načina obavljanja hadža
Tri su načina obavljanja hadža

Obredi hadža u osmom danu zu-l-hidžeta (jevmu-tevrije):

1 Hadžija koji je obavio umru, a obavlja et-temettu'u vrstu hadža, kada nastupi osmi dan zu-l-hidžeta, uzet će nijjet u mjestu gdje se nalazi nakon što se okupa, otkloni dlake sa stidnog dijela tijela i ispod pazuha, namiriše se i obuče ihrame. Ako bude obavljao kiran hadž, on će ostati u ihramu poslije obavljanja umre i neće se ni oslobađati ihrama.

Zatim će hadžija koji obavlja et-temettu'u hadž, donijeti nijjet riječima: Lebejke hadžen – “Odazivam Ti se hadžom.”

Ako se bude bojao neke zapreke koja ga može spriječiti da upotpuni svoj hadž on će u nijjetu navesti i uvjet: “Ako me spriječi neka zapreka, oslobođen sam ihrama ondje gdje budem spriječen.”

Što se tiče onoga koji obavlja el-ifrad hadž, on će uzeti nijjet za hadž kod mikata, jer njega ne obavezuje da obavi umru.

2 Tog jutra će hadžija poslije oblačenja ihrama izaći na Minu7 i tamo klanjati podne, ikindiju, akšam i jaciju u njihovom vremenu. Četverorekatne namaze klanjat će po dva rekata.

3 Noć će provesti na Mini do sabaha dana Arefata. Hadžiji je dovoljno da provede veći dio noći na Mini.

Obredi hadža koji se obavljaju u devetom danu zu-l-hidžeta (jevmi arefe)8

1 Devetog dana kada sunce izađe, a to je dan Arefata, hadžije odlaze s Mine na Arefat

Hadžija će otići do Nemire (mjesto uz Arefat) i provesti na Nemiri vrijeme do prije podne, ako je u mogućnosti.

Boravak na Arefatu je drugi od ruknova hadža poslije ihrama. Arefat je uzvišeni rukn, jer je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Hadž je Arefat. Ko stigne (otići na Arefat) u noći muzdelife prije zore, taj je stigao obaviti hadž.” (Hadis bilježe Ahmed, Tirmizi, Nesai i Ibn Madže)

Ko propusti ovaj rukn, on je i hadž propustio.

2 Kada nastupi podne namaz, hadžija će klanjati podne i ikindiju, spojeno i skraćeno u prvom vremenu podne namaza, s jednim ezanom i dva ikameta.

3 Poslije klanjanja podne i ikindije namaza zajedno, hadžija će izaći na Arefat i ostati na njemu sve do zalaska sunca. Klanjat će na Arefatu, učiti zikr okrenut prema Kibli, skrušeno će upućivati dovu s podignutim rukama. Učestalo će ponavljati sljedeću dovu: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir.“Nema boga osim Allaha, Jedinog Koji nema sudruga. Njemu pripada vlast i zahvala. Njegova je moć nad svime.”

Dozvoljeno je hadžiji da se odmori tako što će odspavati. Dozvoljeno mu je da razgovara s prijateljima o onome što je korisno ili da čita korisne knjige.

4 Kada devetog dana sunce zađe, hadžija će krenuti prema Muzdelifi.9

Kada stigne na Muzdelifu, klanjat će akšam i jaciju, spojeno i skraćeno, s jednim ezanom i dva ikameta. Neće klanjati akšam i jaciju dok ne stigne na Muzdelifu, osim ako se boji da će zbog gužve proći jacijsko vrijeme prije nego što stigne na Muzdelifu. Hadžija ne bi trebao početi sakupljati kamenčiće za džemreta čim stigne na Muzdelifu, nego bi trebao prvo obaviti namaz. Kamenčiće može sakupiti s bilo kojeg mjesta.

5 Hadžija će provesti noć na Muzdelifi i ostat će na njoj do zore

Nije obavezan da prespava na Muzdelifi. Noćni boravak na Muzdelifi bit će realiziran i ako samo bez spavanja proboravi na njoj. Dozvoljeno je onima koji imaju neke isprike da napuste Muzdelifu poslije ponoći, kao što su starci, iznemogli i bolesni koji se boje da će im gužva izazvati poteškoće. Dozvoljeno je da s njima napuste Muzdelifu i oni koji su u njihovoj pratnji. Oni koji nemaju isprike, ostat će do zore.

Obredi hadža desetog dana zu-l-hidžeta (dan prinošenja kurbana)

Kaba u Mekki
Kaba u Mekki

1 Kada hadžija klanja sabah namaz desetog dana zu-l-hidžeta, uputit će se prema El-Meš'ari-l-haramu10 i tu će upućivati Allahu dovu i donositi tekbire sve dok se ne razdani, a prije izlaska sunca.

Ako nije u mogućnosti da se spusti do El-Meš'ari-l-harama, učit će zikr i dovu na mjestu boravka.

2 Kada se dobro razdani, hadžija će poći prema Mini prije izlaska sunca

Ako bude prolazio kroz Vadi Muhassir na putu između Muzdelife i Mine, požurit će, jer je ovo dolina u kojoj je Allah uništio abesinca Ebrehu i njegovu vojsku kada su željeli srušiti Kabu. Hadžija može sakupiti kamenčiće za džemreta s bilo kojeg mjesta.

3 Nakon što hadžija stigne na Minu, zaputit će se prema Velikom džemretu, a to je posljednje i najbliže džemre do Mekke.

Na njega će baciti uzastopno, jedan za drugim, sedam kamenčića veličine graška. Za svaki kamenčić donijet će po jedan tekbir.

4 Poslije bacanja kamenčića na Veliko džemre, zaklat će kurban hedj11 ako bude obavljao et-temettu'u ili el-kiran hadž, a ako bude obavljao el-ifrad hadž, nije obavezan klati kurban.

Najvrednije je da sam zakolje svoj kurban, a ako nije u mogućnosti, dozvoljeno mu je da nekoga opunomoći da zakolje za njega.

5 Poslije klanja kurbana hadžija će, ako je muškarac, obrijati glavu ili će pak skratiti kosu, ali je bolje da obrije. Što se tiče žene, ona će skratiti kosu dva centimetra, što je pojašnjeno u poglavlju o umri.

6 Dozvoljeno je hadžiji da neke obrede desetog dana zu-l-hidžeta uradi prije njihova vremena, a da neke pak odgodi i za to nema nikakvih posljedica. Tako mu je na primjer dozvoljeno pomjeriti klanje kurbana prije bacanja kamenčića, ili brijanje glave prije klanja kurbana itd.

7 Kada hadžija obavi obrede desetog dana zu-l-hidžeta, imat će status malog oslobađanja.12

Njemu je tada sve dozvoljeno što mu je bilo zabranjeno u ihramu, osim spolnog općenja sa ženom.

8 Poslije obavljenih obreda hadža na Mini, zaputit će se prema Mekki da bi obavio tavafu-l-ifada, a to je treći rukn hadža

Obavit će sedam krugova, zatim će obaviti sa'j između Safe i Merve sedam krugova, ako bude obavljao et-temettu'u hadž. Sa'j će obaviti i onaj ko ga nije obavio pri obavljanju tavafu-l-kuduma. Po završetku tavafa i sa'ja hadžija ima status velikog oslobađanja13 te njemu biva dozvoljeno sve što mu je bilo zabranjeno, pa čak i spolno općenje sa ženom.

Obredi hadža u danima tešrika

Dani tešrika su tri dana poslije dana klanja kurbana. To su jedanaesti, dvanaesti i trinaesti dan zu-l-hidžeta. To su dani kada se jede i pije i u kojima nije dozvoljen post, osim hadžiji koji nije pronašao kurban, a obavezan ga je zaklati. Obredi u ovim danima svode se na sljedeće:

1 Nakon što hadžija provede noć jedanaestog dana na Mini, ostat će sve do podne namaza. Zatim će poslije podne namaza ići bacati kamenčiće na sva tri džemreta. Prvo će baciti kamenčiće jedan za drugim na Malo džemre tako što će donositi tekbire pri bacanju svakog kamenčića.

Malo džemre je najbliže džamiji El-Hajf. Poslije toga će se malo okrenuti na desnu stranu i proučiti podužu dovu ako bude u mogućnosti.

2 Nakon toga odmah će se zaputiti ka Srednjem džemretu i na njemu će uzastopno baciti sedam kamenčića tako da će pri bacanju svakog kamenčića donositi tekbir. Zatim će se malo okrenuti na lijevu stranu i usmjeriti prema Kibli te proučiti podužu dovu ako bude u mogućnosti.

3 Kada završi s bacanjem kamenčića na Srednjem džemretu, zaputit će se odmah prema Velikom džemretu na koje će uzastopno baciti sedam kamenčića i donosit će tekbire pri bacanju svakog, zatim će napustiti džemreta i neće upućivati dove poslije bacanja kamenčića na Velikom džemretu.

4 Hadžija će na Mini provesti noć dvanaestog dana zu-l-hidžeta. Kada nastupi podne dvanaestog dana zu-l-hidžeta, hadžija će učiniti isto što je činio jedanaestog dana zu-l-hidžeta, a zatim baciti i kamenčiće. Ako hadžija bude žurio, napustit će Minu prije zalaska sunca i zaputit će se prema Mekki da bi obavio oproštajni tavaf. Ako ga pak sustigne akšam na Mini bez isprike, obavezan je ostati na Mini do trinaestog dana, a to je posljednji dan tešrika. Kada nastupi podne namaz, bacit će kamenčiće na džemreta kao u prethodna dva dana.

5 Kada hadžija završi bacanje kamenčića na džemretima u danima tešrika i poželi napustiti Mekku, on ima obavezu da ode u Mekku i obavi sedam krugova oproštajnog tavafa. Poslije tavafa klanjat će dva rekjata i onda je obavezan napustiti Mekku. Neće odgađati napuštanje Mekke zbog trgovine ili posjeta, a ako to uradi, obavezan je nanovo obaviti oproštajni tavaf, shodno riječima Vjerovjesnika, a.s.: “Neka niko ne ide dok mu posljednji obred ne bude tavaf oko Kabe.” (Hadis bilježi Muslim)

Ako bi hadžija kasnio zbog gužve ili zbog čekanja prijatelja s kojim putuje ili pak zbog obezbjeđivanja poputninom za putovanje, nije pogriješio i nije obavezan ponovo obavljati oproštajni tavaf. Ako bi ženu zadesio hajz ili nifas prije oproštajnog tavafa i nije u mogućnosti da odgodi putovanje zbog svojih prijatelja i društva na putovanju, dozvoljeno joj je da otputuje bez oproštajnog tavafa.

S ovim obredom hadžija je završio obrede hadža.

Šta je zabranjeno u ihramima?

Hadžije na Arefatu
Hadžije na Arefatu

To su radnje koje nisu dozvoljene da ih čini ni onaj ko obavlja hadž niti onaj ko obavlja umru dok su u ihramima. Onaj ko ih počini, obavezan je platiti fidju.14

Neki od prijestupa kvare hadž, a oni su:

1 Otklanjanje dlaka

Otklanjanje dlaka sa cijelog tijela bilo kojim sredstvom ili na bilo koji način, kao npr. brijanje ili čupanje, bez obzira na to otklanjaju li sami sebi dlake ili pak to neko drugi radi. Također nije bitno radi li se o malo ili više dlaka, zbog riječi Uzvišenog: “A glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijete!” (El-Bekare, 196)

Onaj ko obrije glavu bez isprike, on je griješan i obavezan je dati fidju. Što se tiče onoga ko obrije glavu zbog isprike kao što je bolest ili oštećenje, on nije griješan, ali je obavezan to nadoknaditi fidjom, tj. postiti tri dana ili nahraniti šest siromaha ili pak zaklati kurban. On ima pravo da odabere jedno od ovo troje. Dozvoljeno je osobi u ihramu da se češe po kosi, da pere kosu i da je češlja, sve kad bi to prouzrokovalo i da opadne nekoliko dlaka. On bi trebao to da radi nježno.

2 Rezanje noktiju

Nije dozvoljeno hadžiji koji je zanijetio hadž ili umru i obukao ihrame da reže nokte. Lijepo je da to uradi prije donošenja nijjeta i oblačenja ihrama, dok je rezanje noktiju poslije donošenja nijjeta i oblačenja ihrama prema konsenzusu učenjaka zabranjeno, jer to spada u svakodnevna dotjerivanja i komoditet, što ustvari poništava namjeru ihrama. Kaže Uzvišeni: “Zatim, neka sa sebe prljavštine uklone!” (El-Hadž, 29)

A kaže Ibn Abbas, r.a.: “Riječ et-tefes znači skidanje ihrama, brijanje glave i oblačenje odijela, te kraćenje (noktiju).”

3 Pokrivanje glave onim što se prilijepi (priljubi) uz glavu

Nije dozvoljeno osobi koja je u ihramu, ni muškarcu, a ni ženi, da pokrivaju glavu nečim što se prilijepi (priljubi) uz glavu, bio to bilo kakav prekrivač, mahrama, turban ili pak gornji prekrivač (ridāa’) i slično tome što se ubraja u pokrivače za glavu. Ako bi pak stavio nešto na glavu, ali ne namjerava time pokriti glavu, kao što je nošenje prtljaga i torbi na glavi, to ne smeta. Dozvoljeno je hadžiji da se skloni u hlad pod krov auta ili pod šator. Ovo se ne smatra prestupima ihrama. Ženi nije dozvoljeno da pokriva lice osim ako se boji da će izazvati požudu, u kom će slučaju pokriti lice, ali ne nikabom.

4 Oblačenje šivene odjeće

Osoba koja je u ihramu za hadž ili umru kao osnovnu odjeću oblači donji pokrivač (izar) i gornji pokrivač (ridāa’). Neće oblačiti šivenu odjeću koja je namjenski šivena da bi se pokrili dijelovi tijela kao što su košulja, pantalone, odjeća, čarape, mestve, rukavice i slično. Što se tiče papuča, sve kada bi na njima i bilo prošivenih konaca, one se ne smatraju šivenom odjećom koju je zabranjeno odijevati, zapravo u islamskom vjerozakonu navode se dokazi koji ih dozvoljavaju. Ženi je dozvoljeno da obuče što želi osim rukavica, nikaba i ukrasne odjeće.

5 Mirisanje

Nije dozvoljeno osobi u ihramu da namiriše svoje tijelo ili ihram. Što se tiče mirisa kojim namiriše svoje tijelo prije oblačenja ihrama i koji ostavi traga na tijelu, u tome nema grijeha. A ako bi ostao trag na ihramu, obavezan je da ga očisti i sapere.

6 Lov

Nije dozvoljeno osobi u ihramu da ulovi neku od divljih životinja čije je meso dozvoljeno jesti, kao što su gazela, zec i ptice. Njemu nije dozvoljeno ni da pomaže pri njihovom lovljenju čak ni ako bi se radilo o tome da im samo da neki išaret (znak) ili pak pokaže gdje su. Ako bi ih ulovio ili ako bi pak za njega bile ulovljene, nije mu dozvoljeno da ih jede, jer imaju status strvine. Kada bi ulov ulovila osoba koja nije u ihramu i nije namjeravala taj ulov (plijen) za osobu koja je u ihramu, osobi u ihramu je dozvoljeno da to jede. Osobi u ihramu je dozvoljeno da neograničeno lovi ulov iz mora i da ga jede.

7 Sklapanje bračnog ugovora

Osobi koja je u ihramu nije dozvoljeno da sklapa bračni ugovor, a ni da za njega neko sklapa bračni ugovor, sve ako i osoba koja će za njega sklopiti bračni ugovor ne bi bila u ihramu. Ako bi pak sklopio bračni ugovor ili ga neko drugi sklopio za njega, taj ugovor ne bi bio važeći i smatrao bi se neispravnim.

8 Spolno općenje sa ženom

Ovo je najteži prijestup, jer ako bi osoba koja je u ihramu spolno općila sa svojom ženom prije prvog oslobađanja (malog oslobađanja), njegov hadž bi bio pokvaren. I hadž žene, ukoliko bi bila u ihramu, odnosno imala status hadžije, bio bi pokvaren. Oni su onda obavezni da upotpune svoj hadž i da plate fidju – da zakolju oboje po jednu devu i podijele meso siromasima Harema. Također, obavezni su da ponovo obave hadž naredne godine (kada ponovo budu u prilici). Ako bi pak spolni odnos uslijedio poslije malog oslobađanja, a prije velikog oslobađanja, njihov hadž ne bi bio pokvaren, ali bi ostali obavezni na ime fidje zaklati ovcu i podijeliti je siromasima Harema.

9 Strastveno uživanje sa suprugom popraćeno ljubljenjem, dodirivanjem ili priljubljivanjem jedno uz drugo

Ovo je također zabranjeno jer su to sve prethodnice spolnog odnosa. To se sve smatra spolnim odnosom koji je zabranjen osobi u ihramu. Kaže Uzvišeni: “Ne može imati spolni odnos, ružno činiti, niti ulaziti u prepreke u toku hadža.” (El-Bekare, 197)

 

Iz djela Šta bi svaki musliman trebao da zna – skraćena zbirka islamskih propisa i uputa
Priprema: Menhedž

Bilješke:

1 Tavaf je kružno obilaženje oko Ka'be sedam puta. Počinje od crnog kamena (Hadžeru-l-esveda), te se kod njega i završava. (Op. prev.)

2 S'aj je žurno hodanje, između Safe i Merve. Obavlja se sedam puta, s tim da se odlazak sa Safe na Mervu broji kao jedno obilaženje, a povratak s Merve na Safu kao drugo itd. (Op. prev.)

3 Mjesto udaljeno od Medine trideset šest milja (Op. prev.)

4 Prostorne granice (mikat) su mjesta koja okružuju Mekku, a odredio ih je Vjerovjesnik, a.s. Nije dozvoljeno onome ko želi da putuje na hadž ili umru da ih prođe, a da nije obukao ihrame na tim prostornim granicama.

5 Pokrivač kojim se pokriva donji dio tijela od struka pa do ispod koljena. (Op. prev.)

6 Nusuk je način na koji hadžija obavlja radnje hadža.

7 Mina je mjesto istočno od Mekke udaljeno sedam kilometara. Nalazi se na putu između Mekke i Arefata.

8 Arefat je mjesto koje je udaljeno 25 kilometara jugoistočno od Mekke.

9 Muzdelifa je mjesto na putu između Arefata i Mine na istočnoj strani od Mine. Naziva se i El-Meš'aru-l-haram.

10 Podnožje brda Kuzeh na Muzdelifi. (Op. prev.)

11 Hedj je kurban kojeg hadžija zakolje na Mini ili u Mekki. Kao hedj može se prinijeti deva, krava ili ovca.

12 Malo oslobađanje podrazumijeva da je hadžiji dozvoljeno sve ono što mu je bilo zabranjeno u ihramu, kao što je oblačenje šivene odjeće, rezanje noktiju, skraćivanje kose, mirisanje, izuzev spolnog općenja sa ženom.

13 Veliko oslobađanje podrazumijeva da je hadžiji dozvoljeno sve ono što mu je bilo zabranjeno dok je bio u ihramu, pa čak i spolno općenje sa ženom.

14 Fidja je ono što hadžija daje na ime prijestupa hadža kojeg je počinio. To može biti imetak, hrana ili kurban. Fidja ovisi o vrsti prijestupa.