Naslovnica Islam Brak i porodica Izgradnja doma || Peti savjet: Imanski odgoj ukućana

Izgradnja doma || Peti savjet: Imanski odgoj ukućana

240
Imanski odgoj ukucana

Peti nesihat: Imanski terbijet ukućana

Od Aiše, radijellahu anha, se prenosi da je rekla:
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi klanjao noću, pa kada bi završio sa vitrom, rekao bi: „Ustani i klanjaj vitre, o Aiša!“1

A od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selem, rekao:
„Allah se smilovao čovjeku koji ustane da klanja noćni namaz i probudi svoju ženu da klanja. Ukoliko ne ustane, neka joj u lice zapljusne vode. Allah se smilovao ženi koja ustane da klanja noćni namaz i probudi muža da klanja. Ukoliko ne ustane, neka mu u lice zapljusne vode.“2

Podsticanje ženskih osoba u kući na udjeljivanje sadake je od onoga što povećava iman, i to je velika stvar na koju je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bodrio riječima:
„Ženska skupino, udjeljujte sadaku? Predočeno mi je da ste vi većina u džehennemskoj vatri.“3

Od izvanrednih i korisnih ideja jeste i postavljanje sandučeta kući za dobrovoljan prilog koji će ići siromasima, miskinima, i tako će sve ono što bude ušlo u taj sandučić biti vlasništvo potrebnih, zbog toga što je to njihova posuda u kući jednog muslimana.

I kada ukućani budu vidjeli lijep primjer među njima, koji posti bijelim danima, ponedjeljkom i četvrtkom, deveti, deseti i dan Arefata, te veliki dio mjeseca muharrema i ša'bana, on će biti njihov pokretač u tome da se ugledaju na njega.

Autor: šejh Muhammed Salih El-Munedžid
Iz djela “40 savjeta kako popraviti dom”, drugo poglavlje: Imanska atmosfera u kući
Kompletan serijal na linku ovdje.
Prevod i priprema: Menhedž


1 Muslim (744).
2 Ahmed (7410), Ebu Davud (1308), Nesai (1610), a Albani kaže da je sahih u Sahih Ebi Davud.
3 Buhari (304), Muslim (79).