Naslovnica Akida Predznaci Sudnjeg dana Predznak Sudnjeg dana: Pojava muzičkih instrumenata i njihovo dozvoljavanje

Predznak Sudnjeg dana: Pojava muzičkih instrumenata i njihovo dozvoljavanje

1283
muzicki instrumenti

Od Sehl b. Seada se prenosi da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Pred sami Sudnji dan pojavit će se poniženja, klevete i vrijeđanje.” Prisutni su upitali: Kada će to biti o Allahov Poslaniče? Poslanik, alejhis-selam, je odgovorio: “Kada se pojave muzički instrumenti i pjevačice.”1

Veliki broj ovoga, što nam je predskazano, uveliko se desio i dešava još od prije nekoliko godina, što je danas uveliko izraženije. U skorašnje vrijeme pojavio se veliki broj muzičkih instrumenata, koji se rasprostraniše po čitavom svijetu. Uvećao se broj pjevača i pjevačica, na koje se odnosi maloprijašnji hadis.

Još gore od svega ovoga jeste da većina ljudi ovo sve odobrava, povrh žestoke prijetnje onom ko ovo odobrava, sa poniženjem, klevetom i vrijeđanjem. U Buharijevom Sahihu se prenosi da je Buharija rekao: Rekao je Hišam b. Ammar: Pričao nam je Sadeka b. Halid (potom navede lanac prenosilaca sve do Ebu Malika el-Eš'arija, r.a., da je čuo Poslanika, alejhis-selam, gdje govori): “Od mog ummeta će biti ljudi koji će dozvoljavati liberalizam, svilu, opojna pića i muzičke instrumente. Narod će se spuštati u podnožja brda sa stokom koja će sama ići na pašu. Dolazit će im siromah i tražiti pomoć, a oni će odgovarati: Dođi nam sutra. Takve će Allah uništiti, ne dirajući brdo, tako što će ih pretvotiti u svinje i majmune do Sudnjeg dana.”2

Ibn Hazm tvrdi da je lanac prenosilaca ovog hadisa prekinut, tj. nema svoju vezu između Buharije i Sadeke b. Halida. Suprostavljajući se ovim riječima Ibnul-Kajjim mu je odgovorio na šest načina:

  • Buharija se sastao sa Hišamom b. Ammarom i od njeg čuo spomenuti hadis. Ovo je dokaz neprekidnosti u lancu prenosilaca, jer je, znači, Buharija i živio i čuo od njega hadis. Pa kada kaže (Buharija): “Rekao je Hišam”; onda nema nikakve razlike sa riječima: “Prenosi se od Hišama”.
  • Sve potvrdno povjerljive osobe prenose direktno od Hišama; Ismail u svome “Sahihu” kaže: Obavijestio me je Hasan: Obavijestio nas je Hišam b. Ammar”; isnadom (lancem prenosilaca) i metnom (sadržajem hadisa).
  • Ovaj hadis je vjerodostojan i mimo predaje Hišama, jer isto prenose Ismail i Osman b. Ebi Šejbe, preko dva različita lanca penosilaca, od Ebu Malika el-Eš'arija, r.a..
  • Ako bi pristali na činjenicu da Buharija nije živio u vrijeme Hišama, i nije od njega lično čuo spomenuti hadis, onda samo njegovo uvrštavanje u svoj “Sahih”, nam daje do znanja da je on kod njega potvrđen od Hišama, makar se i ne spomenulo posredništvo između njega i Hišama. Bilo zbog toga što je hadis bio poznat, ili što ima mnogo takvih hadisa, a koji su poznati od Hišama.
  • Ako Buharija, u svome “Sahihu” kaže: “Rekao je taj i taj”; misli se da je taj hadis kod njega vjerodostojan.
  • Buharija ovaj hadis navodi dokazujući svoj šerijatski stav po toj tematici, koja je spomenuta u hadisu; uvrštavajući ga u “Sahih” po osnovi, a ne po dokazima.

Ovo nam sve ukazuje da je hadis vjerodostojan i da u tome nema nikakve sumnje.

Ibn Sallah kaže: “Nema potrebe osvrtati se na Muhammeda b. Hazma Ez-Zahirija i njegovu repliku na Buharijevu predaju dotičnog hadisa od Ebu Amira ili Ebu Malika, spominjajući gore navedene dokaze.” Potom reče: “Hadis je vjerodostojan, poznatog lanca prenosilaca, ima sve uslove vjerodostojnosti, Buharija radi po tome da je hadis poznat od strane povjerljivih osoba koji prenose od osobe za koju se vežu… a Allah najbolje zna.”3

Oduljio sam sa objašnjavanjem ovog hadisa iz prostog razloga što se veliki dio ljudi uporno i čvrsto drži mišljenja Ibn Hazma, dokazujući njime dozvoljenost muzike i muzičkih instrumenata. Vidjeli smo da su navedeni hadisi po tom pitanju (zabrani muzike, muzičkih instrumenata i dr.) vjerodostojni, te da se ovome ummetu prijeti žestokim kaznama zbog proširenosti mjesta za razonodu i sve većeg pristupa haramu.

Autor: Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil
Iz knjige: Predznaci sudnjeg dana: mali – srednji – veliki

Bilješke:


1 Ibn Mad`e, 2/1350.
2 Buharija 10/51.
3 Za šire objašnjenje pogledati djelo: Mukaddime Ibn Sallah fi ulumil-hadis, str. 32.