Naslovnica Fetve Propis žene koja odbija poslušnost svome mužu dok sa druge strane muž...

Propis žene koja odbija poslušnost svome mužu dok sa druge strane muž zanemaruje njena prava

1650
fetve

Pitanje: Kakav je propis žene koja odbija poslušnost svome mužu dok sa druge strane muž zanemaruje njena prava kao odgovor na njeno ponašanje?

Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu ve te'ala:

Žena je obavezna pokoravati se mužu osim ako joj naredi nepokornost Allahu subhanehu ve te'ala. Njegovo je pravo da se ona trudi u ugađanju njegovim potrebama kao i to da ona nema pravo odbiti njegovu želju u upotpunjavanju tjelesnih potreba kao i da ga posluži u dobru. Također njena obaveza je izostavi poželjne stvari u šerijatu ako joj on to naredi kao što je post i putovanje na hadž ali hadž koji nije obavezan. Također ona ne smije izlaziti iz kuće osim sa njegovim dopuštenjem niti smije puštati nekoga u kuću osim sa onim sa kime je on zadovoljan. Njena obaveza je da pazi na sebe, njegovu djecu i imetak.

A što se tiče stvari koje su šerijatski obavezne onda je još preče da mu se ona pokori u tome i da im se posveti.

Pokornost supruge njenom mužu je uslovljena da ono što joj se naredi bude od stvari koje je Allah subhanehu ve te'ala dopustio, podstakao na njih ili ih naredio. Ali ako se radi o grijehu onda nema poslušnosti i pokornosti bez obzira o ko da ih naredi, muž ili neko drugi. Nije dopušteno udovoljavati ničijim željama ako će to podrazumijevati griješenje i skrnavljenje onoga što je Allah zabranio. Jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju i jer pokornost biva samo u dobročinstvu.

Šejhovi, Buharija i Muslim, Ebu Davud i Ahmed prenose predaju od Alije radijjallahu anhu da je Vjerovjesnik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao: Pokornost biva u dobročinstvu.

Kada ženi postane jasna obaveza pokornosti mužu, pa on od nje zatraži nešto u čemu nema grijeha ili da joj ospori nešto što nije obavezom, ili joj zabrani nešto pokuđeno ili zabranjeno onda njoj ne preostaje ništa osim da mu se pokori u onome što je obaveza. A iz toga ona će zadobiti dvije veličanstvene koristi:

Prva je da će muž prema njoj ispuniti njena prava u onome u čemu ga je Allah subhanehu ve te'ala obavezao. Allah subhanehu ve te'ala kaže: One imaju isto toliko prava koliko i obaveza. (El Beqare, 228)

Hafiz Ibn Kesir rahimehullah u tumačenju ovog časnog ajeta kaže: Dakle, one imaju prava kod muževa isto kao što muževi imaju prava kod njih. Pa neka svako od njih ispuni ono što je njegova obaveza prema onome drugom od dobročinstva.

U hadisu od Behza b. Hakima od Muavije b. Hajde El Kušejrija od njegovog oca od njegovog djeda se prenosi da je rekao: Allahov Poslaniče, kakva su prava naših žena nad nama? On reče: Da je nahraniš kada jedeš, da je odjeneš kada sebe odjevaš. Nemoj je udarati po licu niti je psovati i nemoj je ignorisati osim u svojoj kući.

Ibn Abbas kaže: Ja volim da se ukrasim za ženu isto kao što volim da se ona pripremi za mene. Jer Allah subhanehu ve te'ala kaže: One imaju isto toliko prava koliko i obaveza.

Druga je ta što će zaslužiti nagradu kod Allaha subhanehu ve te'ala i Njegovo zadovoljstvo. Od Ummu Seleme radijjallahu anha se prenosi da je Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao: Koja žena umre a njen muž zadovoljan sa njom ući će u Džennet.” Bilježe ga Tirmizi te ocjenjuje ga vjerodostojnim kao i Hakim i on ga ocjenjuje vjerodostojnim.

Imam Ahmed bilježi predaju u svom Musnedu od Abdu Rahmana b. Aufa radijjallahu anhu da je rekao: Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem je rekao: Ako žena klanja pet namaza, posti svoj mjesec, sačuva svoj polni organ, pokori se mužu reći će joj se: Uđi na koja god hoćeš džennetska vrata. Sličnu predaju ovoj bilježi Ibn Hibban u svom Sahihu od Ebu Hurejre radijjallahu anhu.

Značenje ovog hadisa je protumačio Imam El Menavi u Fejdul kadir, pa kaže:
ako žena klanja pet namaza – dakle (klanja) propisanih pet dnevnih namaza;
posti svoj mjesec, tj. posti ramazan osim dana mjesečnog pranja ako se pojavi.
sačuva, u drugoj predaji čuva, svoj polni organ, (čuva svoj polni organ, op.M)od zabranjenog polnog odnosa i lezbejstva,
pokori se svom mužu – ali ne u grijesima.
Ući će, ali je nije rekao ulazi jer to ukazuje na sigurni ulazak, u Džennet, ako se u svemu tome bude čuvala velikih grijeha ili ako se pokaje iskrenim pokajanjem ili ako joj se oprosti.

Obaveza supružnika je da se obadvoje boje Allah subhanehu ve te'ala u pogledu prava onoga drugoga. Da jedno drugom čine dobro nadajući se tim svojim postupkom nagradi i naknadi kod Vladara i Darovatelja na dan kada ne budu koristili imetak ni djeca osim onome ko dođe Allahu sa čistim srcem. Uspjeh je samo kod Allaha.

Neka je selam i salavat na Njegovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Odgovorio: Dr. Ahmad Nedžib
Izvor: http://www.saaid.net