Naslovnica Šerijat Fikh Adabi trgovine: Islamski principi prilikom kupovine, prodaje i vraćanja duga

Adabi trgovine: Islamski principi prilikom kupovine, prodaje i vraćanja duga

559
propisi o dugu, kupovini i prodaji

Tolerancija prilikom kupovine i prodaje

Džabir ibnu Abdullah, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Allah se smilovao čovjeku tolerantnom kada kupuje, kada prodaje i kada traži svoje pravo. (Bilježi Buharija)1

horizontalna linija

Vraćanje duga na vrijeme

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Razvlačenje (odugovlačenje) pri vraćanju duga od strane imućnog je nepravda, a kada nekog od vas dužnik preusmjeri na bogatog neka to prihvati. (Muttefekun alejh)2

horizontalna linija

Odgađanje roka vraćanja kada je dužnik u teškom stanju i praštanje duga

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Bio jedan trgovac koji je posuđivao ljudima pa kada bi vidio da je neko u teškom stanju govorio bi svojim slugama: oprostite mu ne bi li i Allah nama oprostio, pa mu je Allah oprostio. (Muttefekun alejh)3

horizontalna linija

Nebavljenje kupovinom i prodajom za vrijeme namaza

Rekao je Uzvišeni Allah: O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite. (El-Džumu'a, 9-10)

horizontalna linija

Pravda u svakom slučaju

Rekao je Uzvišeni Allah: Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju. Kako ne pomisle da će oživljeni biti, na Dan veliki, na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići! (El-Mutaffifun, 1–6)

horizontalna linija

Izbjegavanje čestog zaklinjanja

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: Zakletva daje prođu robi ali uništava zaradu. (Muttefekun alejh)4

horizontalna linija

Izbjegavanje prodaje i poslovanja zabranjenim i ružnim stvarima

1. Rekao je Uzvišeni Allah: A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. (El-Bekara, 275.)

2. Rekao je Uzvišeni Allah: O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. (El-Ma'ide, 90.)

3. Rekao je Uzvišeni Allah: Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti… (El-A'raf, 157)

horizontalna linija

Nevaranje i nelaganje

1. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naišao pored posude sa hranom (hurmama) pa je stavio ruku u posudu i tako na prstima osjetio vlažnost, upitao je: Šta je ovo, vlasniče hrane?“ „Pokislo je, Allahov Poslaniče.“, odgovori čovjek, na šta mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Zašto nisi vlažni dio stavio na vrh da ga svijet vidi!? Ko vara nije od mene! (Bilježi Muslim) 5

2. Hakim ibnu Hizam, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Prodavac i kupac imaju pravo izbora (da prihvate ili odbiju trgovinu) sve dok se ne raziđu. Imaće bereket u svojoj trgovini ako budu iskreni i navedu mahane robe (ako ih ima), a ako budu skrivali mahane i lagali, biće im uništen bereket njihove kupoprodaje. (Muttefekun alejh)6

Neskrivanje robe (neophodne za život) u kriznom vremenu kako bi se prodala po enormno visokim cjenama, ili zabrana monopola7

Mamer ibnu Abdullah, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Samo griješnik skriva robu čekajući da poskupi. (Bilježi Muslim) 8

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Naslov i priprema: Menhedž

horizontalna linija

1 Bilježi Buharija, br. 2076.
2 Bilježi Buharija, br. 2287., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1564.
3 Bilježi Buharija, br. 2o78., I ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1562.
4 Bilježi Buharija, br. 2087., i Muslim, br. 1606., i ovo je njegova verzija.
5 Bilježi Muslim, br. 102.
6 Bilježi Buharija, br. 2079., i ovo je njegova verzija,i Muslim, br. 1532.
7 Autor, u drugoj knjizi, kaže o monopolu: „To je da čovjek kupi nešto što je potrebno ljudima, poput hrane kada je skupa, radi trgovine, i ne proda je odmah već je čuva dok još ne poskupi, a zatim je prodaje. Ovaj monopol je haram, da bi se spriječilo nanošenje štete ljudima.“ Vidjeti: Meusuatul-fikhil-islamijj, 3/422. (op. rev.)
8 Bilježi Muslim, br. 1605.