Naslovnica Islam Biografije učenjaka i velikana Biografija šejha Abdul-Aziza Radžihija

Biografija šejha Abdul-Aziza Radžihija

566
pero knjiga

Puno ime ovog uvaženog šejha je Abdul-Aziz b. Abdullah b. Abdur-Rahman er-Radžihi. Rođen je 1360. h.g. u gradu El-Bukejrijja, u pokrajini El-Kasim, gdje počinje sa stjecanjem znanja, tako da je u El-Bukejrijji počeo hifz Kur'ana i druženje sa ulemom i tu završava osnovno obrazovanje.

Po završenoj srednjoj školi odlazi u Rijad gdje upisuje Fakultet šerijata (islamsko pravo) pri Univerzitetu Imam Muhammed b. Sa'ud El-Islamijjeh, na istom Univerzitetu na kojem je šejh sada profesor na Fakultetu akide i savremenih ideoloških pravaca (el-mezahibul-muasiretu).

Znanje je stjecao pred ulemom rodnog grada i pred velikim učenjacima koji su tada bili prisutni u Rijadu. Od tih učenjaka su:

– Uvaženi šejh Abdul-Aziz b. Baz, rhm., pred kojim je stjecao znanje otkada je šejh Ibn Baz doselio iz Medine u Rijad pa sve do njegove smrti, rahmetullahi alejhi. On je ostavio izuzetno veliki utjecaj na šejha Radžihija što se da primijetiti u načinu korištenja tekstova (metodologija dokazivanja i argumentovanja) i u načinu tumačenja naučnih djela.

– Uvaženi šejh Abdullah b. Humejd, rhm., koji je predsjedavao Vrhovnim sudskim vijećem.

Šejhov naučni angažman ogledao se i u pisanju nekoliko knjiga, kao i u mentorstvu na magistarskim i doktorskim disertacijama na Odjelu akide i savremenih ideoloških pravaca. Od najznačajnih djela na kojem je šejh radio kao vođa tima za valorizaciju jeste djelo Bejanu telbisil-džehmijeti fi ta'sis bid'ihimul-kelamije od šejhul-islama Ibn Tejmijje. Rekao je šejh Muhammed b. Abdul-Hadi, rhm., inače učenik šejhul-islama Ibn Tejmijje, u djelu El-‘Ukudul-derijjetu, govoreći o važnosti ovog djela: “Kada bi putovao student (talibil-‘ilm) radi toga da stigne do njega (ovog djela) sve do Kine, ne bi mu propalo putovanje.”

Također je šejh bio vođa projekta valorizacije i kratkog komentara (t'alik) spjeva (menzumah) od šejha Ibn Kajjima pod nazivom El-Kafijetuš-Šafijetu.

Pored spomenutih aktivnosti profesora na univerzitetu, mentorstva na akademskim radovima i naučnim valorizacijama, šejh drži sedam naučnih dersova sedmično, a također drži naučne seminare tokom ljetnog raspusta, a posebno su poznata njegova predavanja u haremu Mekke u danima itikafa (zadnjih deset dana ramazana).

U svemu ovome šejh je uspio da, zajedno sa svojim studentima, u posebnim terminima pročita ogroman broj naučnih djela kao što su:

– Es-Sahihajn,

– Sunnen Ebi Davuda,

– Sunnen Tirmizije,

– Sunnen Nesaijev,

– Sunnen Ibn Madže,

– Muvetta imama Malika,

– Sahih Ibn Huzejme,

– Bulugul-meram,

– Rijadus-salihin,

– Kitabut-tevhid i ostala djela imama Muhammeda b. Abdul-Vehhaba,

– Djela imama da've (uleme Nedžda) rahimehumullah,

– Tefsir Ibn Kesira,

– ‘Umdetul-fikh,

– Kitabut-tevhid od Ed-Daremija,

– Kitabut-tevhid od imama Ahmeda,

– El-Hamevijeh, Et-Tedmurijeh, Vasitijjska akida i fetve šejhul-islama Ibn Tejmijje,

– Er-Rahbijeh,

– El-Edžrumijeh,

– Nuhmetul-fikr,

– El-Verekat,

– Sefarinijska akida,

– Tahavijina akida,

– Lum'atul-i'tikad, i mnoga druga naučna djela.

Molimo Allaha da sačuva šejha Radžihija svakog zla i da mu podari bereket u vremenu, govoru i djelu.

Priredio: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerziteta

Izvor: Minber ba