Naslovnica Akida Da li se prima ibadet ako se rijaluk (pretvaranje) pojavi u toku...

Da li se prima ibadet ako se rijaluk (pretvaranje) pojavi u toku ibadeta ili nakon njega?

846
Fetve iz akide

Pitanje:

Da li čovjek ima nagradu za djelo koje otpočne sa rijalukom, ali zatim u toku samog djela ispravi nijet te bude samo radi Allaha? Primjera radi: završio sam sa učenjem Kur'ana, i tada mi se pojavio rijaluk, pa sam počeo da mu se odupirem razmišljajući o Allahu Uzvišenom. Da li ću ja za ovo moje učenje Kur'ana imati nagradu, ili je ona izgubljena zbog pojave rijaluka, makar se rijaluk pojavio nakon izvršenog ibadeta?

Odgovor:

Sva hvala i zahvala pripada Allahu Uzvišenom, a zatim:

Šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, je kazao:

Pojavljivanje rijaluka u toku ibadeta ima tri oblika:

1- Da motiv tog ibadeta, još na samom početku, bude prikazivanje pred svijetom, poput onoga koji je ustao da klanja namaz kako bi se pokazao pred ljudima, i da bi ga oni hvalili zbog tog namaza; stoga, ovo poništava ibadet.

2- Da se rijaluk pojavi u toku činjenja ibadeta, tj. da je motiv tog ibadeta na početku bio samo radi Allaha Uzvišenog, a zatim se pojavio rijaluk, shodno tome ovaj ibadet ima dvije situacije:
Prva situacija: da početak ibadeta nije povezan sa njegovim završetkom, pa tako njegov početak biva ispravan, dok onaj drugi je ništavan. Na primjer: čovjek ima sto rijala koje želi da udijeli, pa je od toga pedeset udijelio iskreno Allaha radi, a zatim kada je udijelio preostalih pedeset tada mu se pojavio rijaluk. Prva polovina (sadake) mu je ispravna zbog ispravnog nijeta, dok druga polovina je neispravna i ništava zbog pojave rijaluka u tom djelu.
Druga situacija: da se početak ibadeta vezuje za njegov kraj, također, i tada čovjek mora učiniti jednu od dvije stvari:
a) Da se bori sa rijalukom kako bi ga otklonio, šta više, okretat će se od njega i prezirati ga, u ovom slučaju to mu neće utjecati, zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, „Uzvišeni Allah oprostio je mojim sljedbenicima ono što u sebi pomisle, samo ne ako to (zaista) urade ili jezikom iskažu“1.
b) Da se smiri s tim rijalukom, neotklanjajući ga, u ovom slučaju cijeli ibadet biva ništavan, zato što je njegov početak povezan s njegovim krajem. Primjer toga je da otpočne namaz iskreno Allaha radi, zatim se u tom ibadetu pojavio rijaluk na drugom rekatu, pa cijeli namaz biva ništavan, zbog povezanosti njegovog početka s njegovim krajem.

3) Da se pojavi rijaluk nakon izvršenog ibadeta; tada on ne utječe niti poništava dotični ibadet, zato što je taj ibadet upotpunjen i ne može se pokvariti ako se nakon toga pojavi rijaluk.

Nije od rijaluka to da se čovjek raduje zbog toga što su ljudi saznali za negov ibadet, jer se to dogodilo nakon što je ibadet zavšren.
I nije od rijaluka to kada se čovjek raduje zbog dobrog djela koje je učinio, jer je to dokaz za njegov iman. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
„Onaj koga obraduje njegovo dobro djelo a rastuži njegovo loše djelo koje učini, to vam je istinski vjernik“2.

Također, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je o tome bio upitan, pa je rekao: „To je uranjena radosna vijest vjernika“3‘.

Autor fetve: Ibnu Usejmin, Medžmu'ul-fetava Ibn Usejmin (2/29, 30).
Izvor arapskog originala: https://islamqa.info/ar/9359
Prevod: Menhedz.com

Bilješke:

1 Buhari (5269), Nesai (3434).
Tirmizi (2165),
3 Muslim (2642), Ibn Madže (4225).