Naslovnica Akida Načini na koji se može otkloniti kazna koja proizilazi iz grijeha

Načini na koji se može otkloniti kazna koja proizilazi iz grijeha

538
kako se sacuvati kazne zbog grijeha

Kada vjernik uradi neki grijeh, on može kaznu koja bi ga čekala zbog tog grijeha ukloniti na sljedeće načine:

  • Može da se pokaje Allahu pa da mu On oprosti, ili da zatraži od Njega oprost pa da mu oprosti,
  • ili da uradi kakvo dobro djelo kojim će izbrisati loše,
  • ili da za njega oprost traže njegova braća vjernici,
  • ili da mu neko pokloni sevap od svojih dobrih djela koji će mu kod Allaha koristiti,
  • ili da ga Allah na ovom svijetu stavi na kušnju zbog koje će mu grijesi biti oprošteni,
  • ili da ga stavi na kušnju u Berzahu, nakon smrti, pa da to bude uzrok praštanja grijeha,
  • ili da ga iskuša na Sudnjem danu, pa da mu zbog toga oprosti,
  • ili da se za njega zauzima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
  • ili da mu se Allah smiluje i grijehe mu oprosti, a On je prašta i samilostan je.

Allah Uzvišeni veli: Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravome putu istraje. (Taha, 82)

Mudrost zbog koje je Allah stvorio djela kojima se čini pokornost i djela kojima se čini griješenje

Allah je stvorio djela kojima se iskazuje pokornost i stvorio je djela kojima se iskazuje griješenje. On voli pokornost, a griješenje mrzi, naredio je stvorenjima da Mu budu pokorni, a zabranio im je griješenje, te im je naredio da mu se kaju kada grijeh počine.

On je stvorio čovjeka kao biće koje ima izbora, pa mu on nekada čini pokornost, a nekada se ogriješi prema Njemu.

Nekada se kod određenih ljudi zbog činjenja pokornosti javlja umišljenost, pa je Allah stvorio griješenje koje prouzrokuje poniznost pred Gospodarem, pa neka je slavljen Onaj Koji sve mudro stvara, određuje i propisuje.

Allah Uzvišeni veli: Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi; Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti; Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili. Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće. (Ed-Dehr, 2-5)

linija

Napisao: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Iz knjige Iman u kader
Priprema i naslov: Menhedž (ostali dijelovi serijala ovdje)