Naslovnica Akida Meleki zaduženi da čuvaju ljude

Meleki zaduženi da čuvaju ljude

1781
meleki, vrste meleka

…Postoje meleki koje je Allah obavezao da čuvaju pobožne ljude. Čuvaju ih od šejtana i džina, od zla i od nesreće. Kad ne bi bilo toga, kako bi čovjek mogao živjeti na Zemlji u kojoj je puno opasnosti: opasnih divljih zvijeri, grabežljivaca, krvoločnih insekata, štetočina itd.

Uzvišeni Allah kaže:

“On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare…”1

“Uz svakog su od vas meleki, ispred njega i iza njega – po Allahovu naređenju nad njim bdiju. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni.”2

Allahove riječi muakkibat, spomenute u ajetu, protumačio je rekavši da se odnose na meleke koji štite ljude, ispred i iza, i kada dođe kader (odredba) Allahova, oni, meleki odu od njega.3

Mudžahid kaže: “Nema roba, a da nije s njim melek koji je zadužen da ga čuva kad spava i kad je budan, od džina, ljudi i šejtana, od njihovog zla. Kada oni čovjeku žele učiniti zlo, meleki koji su zadužni da čuvaju tog insana štite ga od njihovog zla, osim ako dođe Allahov kader (odredba), tada melek pušta da mu učine zlo, onako kako je određeno.”

Ebu Mudželled priča:

“Neki je čovjek došao kod Alije, radijallahu anhu, dok je Alija klanjao i rekao mu: ‘Budi oprezan! Zaista tvoj narod želi da te ubije.’ Alija mu je odgovorio sljedeće: ‘Uistinu su sa svakim čovjekom dva meleka koji ga čuvaju od onoga što nije određeno. A kada dođe kader, meleki se povuku, te se ispuni kader.’”4

Svakodnevno vidimo stvari koje potvrđuju postojanje kadera. Na primjer, čovjek proživi rat, a ne desi mu se ništa, jer tako mu je propisano. Drugi čovjek u istom tom ratu pogine, jer je njemu tako suđeno. Ili pak preseli u sudaru vozila, padu aviona, potopu broda, poplavama ili u požaru. Poznat je Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem hadis: “…i znaj da ono što te je zadesilo, nije te moglo mimoići, a ono što te je mimoišlo, nije te moglo zadesiti.” To je kader.

Postoj i vjerodostojan hadis u kojem nam Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnjava kako da tražimo zaštitu od Allaha:

“Gospodaru moj, sačuvaj me od onoga što je ispred mene, i od onoga što je iza mene, i od onoga što je s moje desne strane, i od onoga što je s moje lijeve strane, i od onoga što je iznad mene. Utječem se Tvojoj Uzvišenosti od zla što može doći ispod mene.”5

Pogledaj kolika je Allahova milost! Rekao je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada legneš u postelju, prouči Ajetul-kursi, pa će ti Svemilosni Allah dati čuvara i neće ti se približiti šejtan sve dok ne svane.”6 A čuvar je plemeniti melek.

Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi 

Bilješke:

1 El-En’am, 61.
2 Er-Ra’d, 11.
3 Pogledaj Tefsirus-sahih, 3/111.
4 Tefsir Ibnu Kesir, 2/373.
5 Ebu Davud, Ibn Madže, 2/332. Hakim i Zehebi ga smatraju vjerodostojnim.
6 El-Buhari, 4/487.