Naslovnica Savremeni učenjaci Abdullah ibn Džibrin Da li se zna tačan broj Allahovih lijepih imena?

Da li se zna tačan broj Allahovih lijepih imena?

551
islamske teme

Pitanje: Da li se zna tačan broj Allahovih lijepih imena?

Odgovor: Allahova lijepa imena nisu precizirana određenim brojem, jer Uzvišeni Allah ima imena koja je zadržao kod Sebe. Allahov Poslanik, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, kaže: “Allah ima devedeset i devet imena, jedno manje od stotinu, ko ih bude obuhvatio (naučio napamet i znao njihova značenja) ući će u Džennet (raj).” (Hadis prenose Buhari i Muslim)

Ovaj govor Allahovog Poslanika, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, ne dokazuje da su Allahova lijepa imena ograničena određenim brojem, nego ovaj hadis upućuje na to da, ko nauči napamet i postupa po ovih devedeset i devet imena, ući će u džennet i ovaj hadis ne negira da Uzvišeni Allah ima još drugih imena pored ovih.

Pitanje: Šta znače riječi Allahovog Poslanika, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, “…ko ih obuhvati ući će u džennet”?

Odgovor: Ove Poslanikove riječi znače: da se nauče napamet, da se zna značenje svih lijepih imena, da se u njih vjeruje, da se Uzvišeni Allah obožava shodno njima, a ne znači da se nauče napamet i da se samo recituju i nabrajaju.

Autor: šejh Abdullah b. AbdurRahman el-Džibrin, Allah mu se smilovao
Iz djela: Naučimo akidu kroz pitanja i odgovore

Bilješka (od Menhedža):

Jedan od dokaza da ljudi ne znaju tačan broj Allahovih lijepih imena imamo u vjerodostojnom hadisu od Abdullaha ibn Mes'uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Nikoga neće zadesiti briga ni tuga pa da kaže: ‘Allahu moj, ja sam Tvoj rob, sin roba Tvoga i sin robinje Tvoje, moja kika je u ruci Tvojoj, moja stvar je već određena presudom Tvojom, presuda Tvoja je pravedna prema meni! Ja Te molim svakim imenom Tvojim kojim si Sebe nazvao, ili si ga objavio u Knjizi Svojoj, ili si njime podučio nekoga od stvorenja Svojih, ili si ga kao znanje nedokučivog zadržao samo za Sebe, da Kur'an učiniš proljećem srca moga, svjetlom prsa mojih, uzrokom prestanka tuge moje i odlaskom brige moje’ – a da mu Allah neće odagnati njegovu brigu i tugu, a umjesto njih mu dati izlaz.“ (Ahmed, 1/391.)

Detaljnije o Allahovim imenima sa listom imena i njihovih značenja pročitajte ovdje.