Smutnja će, bez sumnje, nastupiti…

  478
  Smutnje, fitne

  Usame b. Zejd prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao: Da li vidite šta ja vidim? Ja vidim mjesta smutnji među vašim kućama poput kapi kiše. (Muslim)

  Imam Nevevi je rekao: „Analogija sa kišnim kapima je zbog toga što će smutnje nastupiti  u velikom broju i što će biti raširene, tj. bit će brojne i progutat će mase a ne samo određenu grupu ljudi. Ovo je znak dugih ratova između njih poput incidenta kod deve, Siffina i Al-Harrah, ubistvo Osmana i Husejna, radijallahu anhuma kao i drugi incidenti. Ovo je isto tako jasna mudžiza Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“ (Šerh al-Nevevi, 18/7, 8)

  Smutnje će se zasigurno desiti u ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i šta god je on rekao da će se desiti, mora se sigurno desiti. Iz tog razloga je obavezno biti strpljiv na njima, pripremati se za njih i biti oprezan. Zapravo, mi moramo biti još oprezniji u našem vremenu jer smo se približili dolasku Sudnjeg dana u poređenju sa muslimanima koji su bili 14 stoljeća prije nas.

  Mikdad ibn Esved: “Tako mi Allaha, čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: Sretan je onaj koji je sačuvan iskušenja, sretan je onaj koji je sačuvan iskušenja, sretan je onaj koji je sačuvan iskušenja i onaj kojeg zadese pa bude strpljiv – a kakvo je to samo strpljenje!” (Ebu Davud)

  Muavija ibn Ebi Sufjan: „Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže, Ništa nije ostalo od ovog svijeta osim iskušenja i smutnji.“  (Ebu Davud)

  Abdur-Rahman ibn Abd Rabb al Ka'ba pripovjeda: „Otišao sam kod Abdullaha ibn Amra ibn Asa dok je sjedio u sjenci Kabe okružen ljudima. Čuo sam ga da kaže: ‘…Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ustao da održi hutbu i rekao je, ‘Nije poslat poslanik prije mene, a da mu nije bila obaveza da uputi svoj narod ka onome što je dobro za njih i da ih upozori na ono što je loše za njih. Znajte da je dobro ovog ummeta u njegovim prvim generacijama, a njegove posljednje generacije bit će izložene smutnji koju će prezirati. Smutnje će se smjenjivati jedna za drugom, pa kada ih zadesi jedna od njih, vjernik će reći: ‘Ovo će me uništiti!’  Nakon te, pojavit će se još veća smutnja, pa će vjernik reći: ‘E, ovo će me uništiti!’ Pa, ko želi da se spasi od Vatre i uđe u Džennet neka ga smrt ne zatekne osim kao vjernika u Allaha i Sudnji dan.’’ (Ibn Madže)

  Ebu Burda je rekao: “Dok sam bio u pokrajini Zijada, zapljeskao sam svojim rukama iz čuđenja. Čovjek od ensarija čiji otac je bio ashab mi reče: ‘Čemu se čudiš, o Ebu Burda?’ Rekoh: ‘Čudim se narodu čija je vjera jedna, čiji Poslanik je jedan, čija dava je jedna, čiji dokaz (Kur'an) je jedan i čije su borbe jedna, pa opet dozvoljavaju ubijanje jedni drugih!’ On reče: ‘Ne čudi se, jer mi je moj otac rekao da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da kaže: ‘Nad mojim ummetom je milost, nema kazne za njega na onom svijetu. Njegova kazna je na ovom svijetu: smutnje, zemljotresi i ubijanja’.” (Hakim, sahih)

  horizontalna linija

  Izvor: Tewhid blogspot
  Obrada: Menhedž