Pitanje: Živi i Vječni (El-Hajju-l-Qajjum, ar.  الْحَيُّ الْقَيُّومُ) – Allahovo je najveće ime.¹ Ako se čovjek njime obrati Allahu, On će mu uslišati dovu. Ovo ime u Kur’anu je spomenuto na tri mjesta. Koja su to mjesta na kojima je spomenuto?

Odgovor: Allahovo najveće ime Živi i Vječni (El-Hajju-l-Qajjum, ar.  الْحَيُّ الْقَيُّومُ) spomenuto je u sljedećim ajetima u Kur’anu:
1. U Ajetul-Kursijji: “Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni!” (El-Bekara, 255)
2. U suri Ali Imran: “Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni!” (Ali Imran, 2)
3. U suri Ta-ha: “Ljudi će se Živome i Vječnom pokoriti, onaj koji Mu je druge ravnim smatrao svaku nadu će izgubiti.” (Ta-ha, 111)

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda b. Saliha el-Usejmina
Izvor: Islampo
Obrada/naslov: Menhedž

Bilješka:

1. Po pitanju Allahovog najvećeg imena, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, a dva najvjerodostojnije stava su da je to ime:

  1. Allah (stav prve grupe učenjaka)
  2. El-Hajju el-Kajjumu, kojeg zastupaju drugi učenjaci poput Nevevija i šejha Ibnu el-Usejmina.