Naslovnica Akida Šta je to veliki širk?

Šta je to veliki širk?

3119
veliki širk

Širk ima suprotno značenje od tevhida. Riječ širk potiče od arapske riječi شريك što znači sudrug ili partner u nečemu. Prema tome učiniti širk prema Allahu dž.š. znači smatrati nekoga ili nešto Njemu ravnim, tj. pripisati Mu druga u nečemu.

Širk, kao grijeh, može biti veliki širk i mali širk.

VELIKI ŠIRK

Veliki širk je pridruživanje Allahu dž.š. sudruga u jednom od tevhida, tj. vjerovanje da Allah dž.š. nije Jedini u Svom rububijetu, uluhijetu ili u tevhidu esmai ve sifat.

Širk u tevhidu rububije

Širk u tevhidu rububije biva:

– potpunim negiranjem Allaha dž.š. kao Jedinog Tvorca, Gospdara, Vladara i Upravljača svega, kao što to vjeruju ateisti; primjer ovome su hindusi, Faraon, kralj Nemrud sa kojim se raspravljao Ibrahim a.s., vjerovanje u vahdetul vudžud od Ibn Arebija (da je Allah prisutan u svim stvarima)….

– vjerovanjem da pored Allaha dž.š. ima drugih Tvoraca, Gospodara, Vladara i onih koji upravljaju stvarima u onome za što mi muvehidi vjerujemo da je Allah dž.š. Jedini u tome. Primjer su: kršćani koji vjeruju da je Allah dž.š. jedan od trojice, medžusije koje dobre stvari pripisuju svjetlosti, a zlo pripisuju tami, obožavaoci nebeskih tijela, itd…

U ovu vrstu širka spada i vjerovanje da osim šerijata – Allahovog zakona, postoji neki drugi zakon koji je bolji, jednak šerijatu ili u najmanju ruku ispravan zakon, kao što stoji u fetvi od Stalne komisije za fetve (14. tom iz Akide)

Širk u uluhijetu

Širk u uluhijetu jeste pridruživanje Allahu dž.š. druga u ibadetima, bilo to iz ljubavi prema nečemu drugom mimo Allaha, ili iz nade da mu to može donijeti korist, ili iz straha da mu to nešto drugo može naškoditi mimo Allaha dž.š., i bilo da se radi o skrivenim (srčanim ibadetima) ili javnim (ibadeti jezika i tijela).

Ovo je najrasprostranjenija vrsta širka. Primjer tome je ibadet kršćana Isau a.s., obožavanje kipova, kaburova, činjenje sedžde sufijskim šejhovima (ako se radi o sedždi ibadetu, op. M), obožavanja džina od strane sihirbaza i vidovnjaka, sotonisti itd.

Širk u Allahovim imenima

Širk u Allahovim imenima i uzvišenim svojstvima biva:

Negiranjem Allahu dž.š. najljepših imena i savršenih svojstava, kao što to rade džehmije.

Upoređivanjem stvorenja sa Allahom dž.š. (kao što to rade šije dvanestoimamci pripisujući svojim imamima osobinu poznavanja gajba, kršćani davanjem Isau a.s. božanskih svojstava, davanje sihirbazima i vračarima svojstvo poznavanja gajba, sekte alevija koji su Aliji r.a. pripisali Allahove osobine….); ili upoređivanjem Allaha dž.š. sa stvorenjima (kao kršćani pripisuju Allahu dž.š. svojstvo očinstva, ili Jevreji koji Allahu dž.š. pripisuju umor, siromaštvo i tvrdičluk).

Veliki širk je najveći grijeh, kojeg Allah dž.š. neće oprostiti, osim ako se počinilac širka pokaje.

Rekao je Uzvišeni:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

“Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga, kome On hoće.” (An-Nisa’, 48)

Rekao je Poslanik s.a.w.s. kada je upitan koji grijeh je najveći: “Da Allahu pripišeš druga, a On te je stvorio.” (Buharija i Muslim)

Prva naredba u Mushafu je naredba da Allaha dž.š. obožavamo zato što nas je On stvorio, a prva zabrana jeste zabrana širka;

Širk kod vjernika treba izazivati osjećaj gadosti i odvratnosti.

Veliki širk izvodi iz vjere, i ko umre sa ovim širkom vječno će biti u Vatri (ako se ne pokaje na dunjaluku, op.M).

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار

“Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah ćemo ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti…” (Al-Ma'ide, 72)

Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s.: “Ko sretne Allaha, a nije mu druga pripisao ući će u Džennet. A ko sretne Allaha, a pripisao Mu je druga ući će u vatru.” (Muslim)

Za razliku od mušrika svaki muvehid (onaj ko je umro sa tevhidom) ući će u Džennet, iako će neki od velikih grješnika neko vrijeme provesti u vatri.

U dva Sahiha se prenosi hadis od Ebi Zera r.a. da je Poslanik s.a.w.s. rekao: “Došao mi je Džibril alejhi selam i obradovao me riječima: ‘Ko umre od tvoga ummeta, a da Allahu nije činio širk, ući će u Džennet.’ Pa sam ja (tj. Ebu Zerr, op. M) rekao: ‘Zar i ako je blud počinio, i ako je ukrao?!’ A Allahov Poslanik s.a.w.s. reče: ‘Čak i ako je blud počinio, i ako je ukrao!'”

Izvor: Akademija Ibn Kesir (ibnkesir.com)
Obrada: Menhedž