Naslovnica Fetve Fetve iz fikha Kako treba da izgleda jedan muslimanski mezar

Kako treba da izgleda jedan muslimanski mezar

4438
Bekije
Mezarje "Džennetul-Bekije" u Medini, u kome su sahranjeni ashabi Allahova Poslanika alejhimusselam

U praksi Božijeg Poslanika, s.a.v.s., nije bilo da uzdiže kabur niti da gradi nešto na kaburu, bilo to glinom, kamenom ili nečim drugim. Kaburove nije obljepljivao glinom niti je pravio na njima kubeta, sve je to pokuđena novotarija koja se sukobi sa uputom Poslanika, s.a.v.s.

Poslanik je poslao Alija ibn Ebu Taliba u Jemen s ciljem da ne ostavi nijednog kipa a da ga ne sruši niti uzdignutog ka bura a da ga ne poravna.1

U praksi Allahovog Poslanika jeste da kabur bude poravnat sa zemljom, a zabranio je krečenje kabura i da se na njemu nešto gradi ili piše.2

Što se tiče kabura njegovih ashaba, nisu bili uzdignuti, niti udoljeni, a takav je i njegov kabur i kaburovi njegova dva druga.

Njegov kabur je ravan sa blagom izbočinom, nije ograđen a po njemu je obična crvenkasta zemlja, a takvi su i kaburovi njegove dvojice halifa.3 Kabur je označavao samo sa jednim kamenom.4

Iz knjige Zadul-mead, Poglavlje o izgledu kabura
Autor: Ibnul-Kajjim el-Dževzijje
Priprema/naslov: Menhedž

Bilješke:

1. Bilježe Muslim (969), Tirmizi (1049), Ebu Davud (3218), Nesai (4/88), Hakim (1/369), Et-Tajasi (155) i Ahmed (741,1064) u predanju od Ebi Hajadža el-Esedija koji je rekao: “Kazao mi je Ali ibn Ebu Talib: ‘Da li želiš da te pošaljem za ono što je i mene Allahov Poslanik poslao, da ne ostaviš ni jednog kipa a da ga ne srušiš, niti uzdignutog kabura a da ga ne poravnaš?!”‘
2. Bilježe Muslim (970) u predanju od Džabira, r.a., Ebu Davud (3226), Nesai (4/86) i Ibn Madža (1563).
3. Bilježi Buhari u njegovom djelu Sahih (3/203).
4. Bilježi Ebu Davud (3206) preko Bejhekija (3/112), sened je dobar, u predanju od El-Matleba ibn El-Vedaa.