Naslovnica Fetve Da li je dozvoljeno odbiti poklon od muslimana?

Da li je dozvoljeno odbiti poklon od muslimana?

1434
menhedz, hedija, poklon

Halid b. Adevi el-Džuheni, radijallahu anhu, govorio je: “Kome njegov brat musliman pokloni nešto, a on to nije tražio, niti se tome pohlepno nadao, neka poklon svakako prihvati, to je opskrba koju mu je Allah poslao.”¹

Ibn Mesud, radijallahu anhu, pripovijedao je da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Odazivajte se na poziv, nemojte odbiti poklon i nemojte tući muslimane.”²

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, zabranjeno je odbijanje ponuđenog poklona.

Drugo, dopušteno je uzeti poklon ako ga čovjek nije zatražio ili pak pohlepno se nadao da će ga dobiti.

Treće, ako se desi da čovjek zatraži poklon ili mu se pak pohlepno nadao pa ga onaj drugi prisili da ga uzme, može ga uzeti, a Allah, dželle šanuhu, najbolje zna.

Izvor: Enciklopedija zabrana u islamu 2, poglavlje “Zabranjeno je odbijanje poklona od muslimana”
Autor: Selim el-Halili
Priprema: Menhedž

Bilješke:

 1. Hadis je autentičan. Zabilježili su ga: Ahmed, 4/320-321, Ibn Hibban (3404 i
  5108), EI-Hakim, 2/62, Et-Taberani (4124), Ebu Ja'la (925) i neki drugi muhadisi.
  Lanac prenosilaca ovoga hadisa autentičnim su okarakterizirali El-Hakim, Ez-Zehebi
  i Ibn Hadžer, i smatram da su u pravu.
 2. Hadis je autentičan. Zabilježili su ga: Ahmed, 1/404-405, El-Buhari, u zbirci
  El-Edebul-mufred (157), Ibn Hibban (5603), El-Bezzar (1243), Et-Tahavi, u djelu
  Šerbu muškilil-asar (3031), Et-Taberani (10444) i Ibn Ebu Šejba, 6/555, preko El-Eameša, on od Ebu Vaila, a ovaj od Ibn Mesuda, radijallahu anhu.