Naslovnica Akida Šejtanove vesvese i očiti iman

Šejtanove vesvese i očiti iman

1461
Bismillah

Pitanje: Prije sam činio određene grijehe kao što je gledanje filmova i slično zatim sam se pokajao Allahu subhanehu ve te'ala i hvala Allahu. Ali sam poslije toga izložen šejtanovim vesvesama (sugestijama) širka i nemorala što je obvladalo mojim razumom. To mi se poveća kod namaza i učenja Kur'ana tako da mi se pojavljuje mišljenje kako mi namjer nije valjan i da moj namaz nije radi Allaha i da nisam musliman.
Sada živim u osami i stalno plačem iz straha od Allahove srdžbe i kazne, do te mjere da noću ne mogu spavati radi razmišljanja. Šta mi savjetujute Allah vas nagradio?

Odgovor: Nemoj se brate uzbuđivati radi toga jer si u velikom dobru. Nedozvoli da ti šejtan prekine puteve prema Allahu svojim vesvesama te da te odvrati od pokornosti Allahu i Njegovom obožavanju. Jer da nisi od muslimana u osnovi ne bi klanjao niti bi učio Kur'an. Kao i to da se ne bi pokajao za ono što si pogriješio niti bi se kajao za svoje grijehe kao i gledanje zabranjenih filmova.

Od Iblisovih (šejtanovih ) spletki robovima je da im sugestira kako bi sumnjali u svoje namjere ne bi li ih odvratio od pokornosti Allahu subhanehu ve te'ala, te kako bi ih navratio da padnu u nepokornost i grijehe. Ako ti se pojave sugestije onda ih se kloni i traži utočište kod Allaha i nastavi u ibadetu Njemu.

Allah subhanehu ve te'ala kaže: A ako te šejtan pokuša na zlo navesti, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna. (El A'raf, 200)

Imam El Kurtubi u tumačenju ovog ajeta kaže: Značenje ‘na zlo navesti’ jeste svojim zlom pogoditi te i kod srdžbe i sugestije nametne ono što nije dozvoljeno on ‘ti potraži utočište kod Allaha’ dakle traži spasa kod Allaha od toga. Tako da je Uzvišeni naredio da odagna sugestije i da traži utočište kod Allaha.

Ako ti se šejtan nametne svojim sugestija u toku namaza onda traži utočište kod Allaha (riječima euzubillahi mine šejtani radžim, o.p.) i pljucni u lijevu stranu tri puta bez izbacivanja pljuvačke i nastavi sa namazom.

Muslim u svom Sahihu i Ahmed u svom Musnedu bilježe predaju od Osmana b. Ebul Asa da je došao Allahovom Poslaniku salallahu te'ala alejhi ve selem i rekao: Allahov Poslaniče, šejtan se postavio između mene i mog namaza i mog učenja ometajući me u njemu. Pa je Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao: To je šejtan po imenu Hinzeb. Kada ga osjetiš traži utočište kod Allaha od njega i pljucni na lijevu stranu tri puta. Kaže: Postupio sam tako pa ga je Allah otjerao od mene.

Ako se radi o sugestijama tipa kao što je ubacivanje sumnji i nedoumica onda se nemoj osvrtati. Nemoj se posvećivati ispitivanju samog sebe i razmišljanju o tome. I prije tebe su takvim stvarima bili iskušavani ljudi koji su bili potpunijeg imana od tebe nakon vjerovjesnika. To je potvrđeno u predaji kod Muslima, Ebu Davuda i Ahmeda od Ebu Hurejre radijjallahu anhu pa kaže: Došla je skupina ashaba Allahovog Poslanika salallahu te'ala alejhi ve selem pa su ga upitali: Mi osjećamo u sebi što bi bilo veoma ogromno kada bi neko to progovorio. Kaže: Znači osjetili ste to. Da, rekoše oni. Kaže: To je očiti iman. A u drugoj predaji: Vjerovjesnik salallahu te'ala alejhi ve selem je bio upitan o sugestijama pa je rekao: To je puki iman.

Imam En Nevevi rahimehullah u tumačenju ovog hadisa kaže: To je očiti iman ili to je puki iman znači taj osjećaj kada bi se progovorilo o tim stvarima je očiti iman. Jer smatranje toga ogromnim da se o njemu govori i strah od priče o tome da se ne govori o ubjeđenju u to, je pojava kod onih čiji je iman stvarno upotpunjen i kod koga nepostoji sumnja ili nedoumica.

Također se kaže: To znači da šejtan sugestira onima u koje je izgubio nadu da im može zavesti tako da baca na njega sugestije zbog nemoći da ga zavede. Ali što se tiče kafira njemu će prići kako god hoće i neće mu se posvetiti samo sugestijama. Nego će se sa njim poigrati onako kako bude htio. Tako da je na osnovu ovog hadisa razlog sugestija očitost imana ili da je sugestija znakk očitog imana. Ovaj stav je odabrao i Kadi El Ijjad.

Muslim bilježi također predaju od Ebu Hurejre radijjallahu anhu da je rekao: Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem je rekao: Ljudi neće prestati pitati: Allah je stvorio stvorenja, a ko je stvorio Allaha? Onaj ko osjeti nešto takvo neka kaže: Vjerujem u Allaha (Amentu billahi!). A u drugoj predaji: Šejtan se približi nekom od vas pa kaže: Ko je stvorio to i to? Sve dok ne kaže: Ko je stvorio tvog Gospodara? Ako mu se to desi neka traži utočište od njega i neka prestane o tome razmišljati.

Nemoj, brate, da te mimoiđe stalno spominjanje Allaha, učenje Kur'ana, neprekidno ustrajavanje jutarnjih i večernjih zikrova jer će tako Allah otklonuti od tebe sugestije a tvoje srce će se smiriti. Zar se srca ne smiruju kod spomena Allaha.

A uspjeh je kod Allaha!

Autor: Dr. Ahmad Nedžib
Izvor: Saaid.net