Naslovnica Akida Šta je ibadet, kada je neko djelo(vanje) ibadet

Šta je ibadet, kada je neko djelo(vanje) ibadet

2974
moja vjera islam

ŠTA JE IBADET?

lbadet je pojam koji obuhvaća sve što Allah, dž.š., voli i ćime je zadovoljan, ne samo rijeći i djela nego i tajne, i skrivene misli, te udaljavanje od svega što to negira i što je protivno tome.

KADA JE DJELOVANJE IBADET?

Djelovanje (djelo) je robovanje (ibadet) kada se u njemu upotpune dvije stvari:

  • potpuna ljubav i
  • potpuna poniznost.

Rekao je Uzvišeni Allah, dž.š:

“Ali pravi vjernici još više vole Allaha.”[1]

Kaže Uzvišeni:

“Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju.”[2]

Allah, dž.š., to je dvoje (ljubav i poniznost) spojio u Svojim Uzvišenim riječima:

“Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema nama ponizni.”[3]

KOLIKO UVJETA IMA IBADET (robovanje)?

Tri su uvjeta ibadetu:

– Prvi je čvrsta odluka (da će se uraditi određeno dobro djelo) bez koje ibadet ne može postojati.

– Drugi je iskrena odluka (da će se djelo izvršiti iskreno Allaha radi).

– Treći je usklađivanje sa Šerijatom, kojim Allah, dž.š., zapovijeda da se Njemu robuje i pokorava (tj. da to djelo bude urađeno po Kur'anu i Sunnetu, op. M).

Ovo su uvjeti ispravnosti ibadeta.

Pojašnjenje u vezi prethodno kazanog na dva primjera iz prakse:

Primjer 1: Ako bi čovjek bio džunup, i ako bi ušao u bazen sa vodom, sa nijjetom da se osvježi, on bi i dalje bio džunup, sve dok prilikom kupanja ne bude nanijetio uzimanje gusula za otklanjanje nečistoće džunupluka, jer je nijjet uvjet ispravnosti obrednog pranja (gusula) kojim se otklanja nečistoća nakon polnog odnosa ili hajza ili nifasa (mjesečnog pranja ili poslijeporodjajnog perioda kod žena). Dakle, iako je djelo ispravno uradjeno, čovjek se u potpunosti okupao, ono je nevažeće jer mu nedostaje nijjet;

Primjer 2: Ako bi čovjek imao “dobar nijjet” i poželio da se nikad ne ženi “kako bi se što više približio Allahu i činio stalni ibadet”, ovo njegovo djelo je batil (neispravno), jer uprkos dobrom nijjetu ono nije uradjeno u skladu sa Objavom, u ovom slučaju sa Sunnetom Allahovog poslanika. Zapravo, ovakvo djelo je grijeh, novotarija, te ono neće donijeti nikakvo dobro njegovom počiniocu, makar mu nijjet bio iskren. Dakle, iskren nijjet ne vrijedi sve dok se ne sastavi sa ispravno uradjenim djelom.

Iz knjige “200 pitanja i isto toliko odgovora”
Autor: Hafiz el-Hakimi
Obrada: Menhedž

[1] El-Bakare, 165.
[2] EI-Mu'minun, 57.
[3] EI-Enbija, 90.