Naslovnica Akida Šta je ispravno: pripisivati se selefijama, ili slijediti pravac selefa?

Šta je ispravno: pripisivati se selefijama, ili slijediti pravac selefa?

500
akida, islamsko vjerovanje

U komentaru na Poslanikov hadis: „I poručujem vam bogobojaznost prema Uzvišenom Allahu, poslušnost i pokornost, čak kad bi rob postao zapovjednik. Zaista, ko poživi od vas, vidjeće mnoga razmimoilaženja“, šejh Ibn El-Usejmin, rahimehullah, je kazao:

Kada se u ummetu pojavi mnogo grupa ti se nemoj pripisivati ni jednoj, jer su se još u rano doba islama pojavile razne grupe kao što su haridžije, mu'atezile, džehmije, i rafidije. Zatim su se, u posljednje vrijeme, pojavile druge grupe kao što su ihvanije, selefije, tebligije i slične njima.

Svaku od ovih grupa stavi na stranu a prihvati se i drži imama (predvodnika), a to je ono na što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao u svom govoru: „A vama je dužnost moj sunnet i sunnet pravovjernih halifa.“

Nema sumnje da je svim muslimanima vadžib da njihov mezheb (pravac) bude mezheb selefa, a ne da se pripisuju određenoj grupi čiji je naziv „selefije“. I obaveza je islamskom ummetu da njegov mezheb bude mezheb selefu saliha (dobrih prethodnika), a ne da upada u partijaštvo tako što će se pripisivati „selefijama“.

Dakle, postoji pravac selefa i postoji partija koja se zove „selefije“, a cilj je i potrebno da se slijedi pravac selefa. Ali i pored toga, braća koja se pripisuju „selefijama“ ona su, od svih ostalih grupacija, najbliža ispravnom. Međutim, njihov problem je kao i problem kod ostalih, a to je da se neki od njih međusobno proglašavaju i nazivaju novotarima i fasicima (griješnicima)! Mi ovakav postupak ne negiramo ako oni to rade zbog istine i ako su dostojni toga, ali mi negiramo da se određene novotarije ili greške liječe i ispravljaju na takav način.

A obaveza je da se predvodnici i glavešine ovih grupa sakupe i međusobno kažu:
Između nas je Allahova Knjiga i sunnet Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa hajmo da se sudimo i parničimo pred njima a ne prohtjevima i mišljenjima, niti ovom ili onom, jer svako griješi i pogađa ma koliki stepen u znanju i ibadetu postigao, ali bezgriješnost pripada samo Allahovoj vjeri islamu.

U ovom hadisu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upućuje na prihvatanje pravog puta u kojem će insan biti spašen, i da se ne pripisuje niti jednoj grupi ili sekti, već da se pripisuje i drži pravca selefu-saliha, a to je sunnet Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i sunnet pravovjernih i upućenih halifa.

Izvor: Komentar na 40 Nevevijeh hadisa (308 str.)
Prevod: Menhedž