Naslovnica Akida Šta je to Džehennem? Opis i svojstva Džehennema

Šta je to Džehennem? Opis i svojstva Džehennema

433
Dzehennem ilustracija
Ilustracija

Opis Džehennema

Džehennem (Vatra) je užareno boravište koje je Allah pripremio nevjernicima, licemjerima i grješnicima.

Najpoznatija imena Vatre

Vatra je jedna cjelina, ali su njena svojstva brojna, a neka od najpoznatijih njenih imena su:

  1. En-Nar – Vatra

Uzvišeni Allah veli: A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegova dizao i preko granica Njegovih propisa prelazio – On će u Vatru baciti, u kojoj će vječno ostati; njega čeka sramna patnja. (En-Nisa, 14)

  1. Džehennem

Uzvišeni Allah veli: Allah će, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike. (EnNisa, 140)

  1. El-Džehim – Vatra užarena

Uzvišeni Allah veli: A oni koji ne budu vjerovali i dokaze Naše budu poricali – biće stanovnici Vatre užarene. (El-Maide, 10)

  1. Es-Se'ir – Oganj razbuktali

Uzvišeni Allah veli: Allah je nevjernike prokleo i za njih Oganj razbuktali pripremio. (El-Ahzab, 64)

  1. Sekar – Vatra razbuktala

Uzvišeni Allah veli: Na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: Iskusite Vatru razbuktalu! (El-Kamer, 48.)

  1. El-Hutametu – Razbuktana vatra koja sve ruši i pali

Uzvišeni Allah veli: A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u Hutamu! A znaš li ti šta je Hutama? Vatra Allahova razbuktana. (El-Humeze, 4-6)

  1. Leza – Buktinja

Uzvišeni Allah veli: Nikada! Ona će Buktinja sama biti koja će udove čupati, zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao. (El-Me'aridž, 15-17)

  1. Daru-l-bevar – Kuća propasti

Uzvišeni Allah veli: Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima – nezahvalnošću uzvratili i narod svoj u Kuću propasti doveli, u Džehennem, u kome će gorjeti – a užasno je on prebivalište! (Ibrahim, 28-29)

Mjesto na kojem se nalazi Džehennem

Uzvišeni Allah veli: Uistinu! Knjiga griješnika je u Sidždžinu. (El-Mutaffifun, 9)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada se nevjerniku uzme duša, odnesu je do vrata zemlje i njeni čuvari kažu: ‘Nismo sreli prljaviju dušu od ove.’ Zatim je odnesu u najniži sloj zemlje.“1

Broj džehennemskih vrata

Uzvišeni veli: Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti, on će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći. (El-Hidžr, 43-44)

Dubina Džehennema

Prenosi se od Ebu Hurejre da je kazao: „Bili smo kod Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kad je on čuo udar, pa nas je upitao: ‘Znate li šta je ovo?’ A mi smo odgovorili: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ A on je rekao: ‘Ovo je bio kamen koji je bačen u Džehennem prije sedamdeset godina, a tek je sada pao na dno Džehennema.’ (Bilježi Muslim, br. 2844)

Semure b. Džundub prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ima onih koji će u Vatri biti članaka, ima onih koji će biti do struka, a ima i onih koji će u Vatri biti do vrata.“ (Bilježi Muslim, br. 2845)

Žestina džehennemske vatre

Allah Uzvišeni veli: Mi ćemo ih, na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boravište njihovo biće Džehennem; kad god mu plamen jenja, pojačaćemo im oganj. To će im biti kazna zato što u dokaze Naše nisu vjerovali i što su govorili: Zar kada postanemo kosti i prah, zar ćemo kao nova stvorenja, doista, biti oživljeni? (El-Isra, 97-98)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Vaša vatra koju ložite je sedamdeseti dio vreline džehennemske vatre. Prisutni rekoše: ‘Tako nam Allaha, i ona je dovoljna, Allahov Poslaniče.’ On reče: ‘Vrelina džehennemske vatre, u odnosu na ovu, uvećana je za šezdeset i devet dijelova, a svaki dio je vreo poput nje.'“2

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Džehennemska vatra se požalila svome Gospodaru riječima: ‘Gospodaru, moji dijelovi gutaju od žestine jedni druge.’ Pa joj on dade dva oduška, jedan zimi, a drugi ljeti. Zato, kada osjetite najveću toplotu ljeti, znajte da je to odušak Džehennema, a kada osjetite najveću hladnoću zimi, znajte da je i to odušak Džehennema.“3

Džehennemsko gorivo

Allah Uzvišeni kaže:

icon arrowO vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti. (Et-Tahrim, 6)

icon arrowI vi, i oni kojima se, pored Allaha, klanjate – bićete gorivo u Džehennemu, a u nj ćete doista ući. (El-Enbija, 98)

Dubine Džehennema

U Džehennemu imaju dubine, a licemjeri će biti na samom dnu iz razloga što su bili pokvareni nevjernici koji su bili u mogućnosti da nanose štetu vjernicima.

Allah Uzvišeni kaže: Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći. (En-Nisa, 145)

Opis džehennemske sjene

Allah Uzvišeni veli:

icon arrowA oni nesretni – ko su nesretni?! Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj i u sjeni dima čađavoga, u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine. (El-Vaki'a, 41- 44)

icon arrowNad njima će biti naslage vatre, a i ispod njih naslage; time Allah straši robove Svoje. O robovi Moji, bojte se Mene! (Ez-Zumer, 16)

icon arrowIdite prema dimu u tri plama razdvojenom, koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati. (El-Murselat, 30-31)

Džehennemski okovi i sindžiri

Uzvišeni Allah veli:

icon arrowMi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili. (Ed-Dehr, 4)

icon arrowOni koji poriču Knjigu i ono što smo slali po poslanicima – saznaće posljedice toga kada sa okovima o vratu i sindžirima budu vučeni po ključaloj vodi, a zatim u vatri prženi. (El-Mu'min, 70-72)

icon arrowBiće u Nas, doista, okova i ognja, i jela koje u grlu zastaje, i patnje nesnosne. (El-Muzemmil, 12-13)

icon arrowDržite ga i u okove okujte, zatim ga samo u vatri pržite, a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite, jer on u Allaha Velikog nije vjerovao i da se nahrani nevoljnik – nije nagovarao. (El-Hakka, 30-34)

Vatra će tražiti još džehennemlija

Allah Uzvišeni veli: Na dan kada upitamo Džehennem: „Jesi li se napunio?“ – on će odgovoriti: „Ima li još?“ (Kaf, 30)

Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Džehennem će stalno govoriti: ‘Ima li još?’ Tako će biti sve dok Gospodar ne stavi Svoje stopalo na njega i zbit će se jedan dio (Džehennema) uz drugi, govoreći: ‘Dosta, dosta, tako ti Tvoje snage i plemenitosti!’ A Džennet će se stalno povećavati dok Allah za njega ne stvori nova stvorenja i nastani ih u njemu.“4

Zaštita od Vatre i traženje Dženneta

Allah Uzvišeni kaže: O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite i Allaha se bojte kako biste uspjeli. I bojte se Vatre pripremljene za nevjernike. I budite pokorni Allahu i Poslaniku da bi vam se milost ukazala. (Alu Imran, 130-132)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Svi sljedbenici moga ummeta će ući u Džennet osim ko odbije. Rekli su: ‘A ko će to odbiti, o Allahov Poslaniče?!’ On reče: ‘Onaj ko mi se pokorava ući će u Džennet, a onaj ko je nepokoran on odbija.'“5

Od Adijja b. Hatima se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo Vatru, pa se namrštio i zatražio utočište od nje. Zatim je ponovo spomenuo Vatru, te se ponovo namrštio i zatražio utočište od nje. Potom je kazao: „Bojte se Vatre, a makar i sa pola datule, a ko nema ni to, onda sa lijepom rječju.“6

Iz knjige Opis Džehennema
Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Priprema i naslov: Menhedž

Bilješke:

1 Hadis je ispravan, a bilježe ga Hakim, br. 1304., i Ibn Hibban, br. 3013.
2 Bilježe Buharija, br. 3265., i Muslim, br. 2843., i ovo je njegova verzija.
3 Bilježe Buharija, br. 3260., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 617.
4 Bilježi Buharija, br. 4848., i Muslim, br. 2848., i ovo je njegova verzija.
5 Bilježi Buharija, br. 7280., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1835.
6 Bilježi Buharija, br. 6563., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1016.