Naslovnica Edeb - Odgoj Šta se govori i čini prilikom spavanja i buđenja

Šta se govori i čini prilikom spavanja i buđenja

2503
Adabi sna

Adabi spavanja i buđenja

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada se noćna tama počne spuštati zadržite vašu djecu, jer se tada šejtani šire, pa kada prođe dio noći pustite ih. Zaključaj vrata i pri tome spomeni Allahovo ime, ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime, zatvori posudu sa vodom i spomeni Allahovo ime i pokri tvoju posudu (sa hranom) i spomeni Allahovo ime pa makar da staviš nešto preko nje.“ (Muttefekun alejh)[1]

Pranje ruku od masnoće prije spavanja

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko zaspe a na njegovoj ruci ima tragova jela koje nije oprao pa ga nešto zadesi neka ne krivi nikog osim samog sebe!“ (Bilježi Ebu Davud i Tirmizi)[2]

Vrijednost spavanja pod abdestom

Muaz ibnu Džebel, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svaki musliman koji legne spominjući Allaha i pod abdestom pa se probudi noću te zatraži od Allaha bilo koju dobrotu na ovom ili na budućem svijetu, Allah će mu dati njegovo potraživanje.“ (Bilježi Ahmed)[3]

Čišćenje posteljine tri puta 

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas dođe do svoje postelje neka je otrese unutrašnjim dijelom svoje odjeće, jer ne zna šta je iza sebe na njoj ostavio, a zatim neka kaže: ‘Gospodaru moj, u Tvoje ime liježem i u Tvoje ima se dižem. Ako mi uzmeš dušu, oprosti joj, a ako je ostaviš, sačuvaj je kao što čuvaš Svoje dobre robove.'“ (Muttefekun alejh)[4]

U drugoj predaji je kazano: „Neka je otrese rubom svoje odjeće tri puta.“ (Bilježi Buharija).[5]

Koje sure musliman uči pred spavanje 

 1. Aiša, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svake noći kada bi legao u svoju postelju sastavljao ruke te u njih puhao i učio: Kul huvallahu ehad, Kul e'uuzu bi Rabbin-nas i Kul e'uuzu bi Rabbil-felek, a zatim bi rukama potirao svoje tijelo koliko može. Prvo bi potrao glavu i lice, a zatim ostalo tijelo do kud ruke dosežu. To je činio tri puta. (Bilježi Buharija)[6]
 2. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me zadužio da čuvam prikupljeni ramazanski zekat. Jedne prilike dođe čovjek te poče grabiti tu prikupljenu hranu. Uhvatio sam ga i rekao: ‘Prijavit ću te Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.’ (…) Na kraju je rekao: ‘Kada legneš u postelju prouči Ajetul-kursi stalno će uz tebe biti čuvar poslan od Allaha, a šejtan ti se neće približiti sve dok ne osvaneš.’ Tada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Istinu ti je rekao iako je lažljivac, to je bio šejtan!'“ (Bilježi Buharija mualekan-bez navođenja cijelokupnog lanca prenosioca)[7] 

Učenje tekbira, tesbiha i tahmida prije spavanja

Alija, radijallahu anhu, prenosi da se Fatima, radijallahu anhu, uputila Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi zatražila da joj da slugu, ali ga nije zatekla kod kuće. Nakon toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao do nas dvoje, a već smo bili legli u postelju, rekao je: „Hoćete li da vas uputim na bolje od od onog što ste od mene tražili? Kada legnete u postelju recite Allahu ekber trideset i četiri puta, elhamdulillahi trideset i tri puta i subhanallah trideset i tri puta, to vam je da znate bolje od onog što ste tražili.“ (Muttefekun alejh)[8]

Skromnost u pripremi postelje i neuzimanje preko potrebe

Džabir ibnu Abdullah, radijallahu anhu, prenosi da mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Jedna postelja za čovjeka, druga za ženu, treća za gosta, a četvrta za šejtana.“ (Bilježi Muslim) [9]

Spavanje nakon jacije-namaza i neostajanje budnim osim u slučaju potrebe

 1. El-Esved prenosi da je pitao Aišu, radijallahu anhu, kako je izgledao Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, namaz noću, pa je odgovorila: „Na početku noći je spavao, a na kraju noći je klanjao nakon čega bi se opet vratio u postelju. Kada bi muezin zaučio ezan skočio bi, pa ako je u potrebi okupao bi se, a ako ne, uzeo bi abdest i izišao.“ (Muttefekun alejh)[10]
 2. Ebu Berze, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prezirao spavanje prije jacije i pričanje nakon nje. (Muttefekun alejh)[11]
 3. Omer ibnul-Hatab, radijallahu anhu, prenosi i kaže: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je noću bivao budan zajedno sa Ebu Bekrom brinući se o pitanjima muslimana a i ja sam bio s njima.“ (Bilježi Ahmed i Tirmizi) [12]

Uzimanje abdesta a zatim spavanje na desnom boku

Bera ibnu Azib, radijallahu anhu, prenosi da mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada hoćeš da legneš uzmi abdest kao što se abdestiš za namaz, zatim lezi na desni bok i reci: ‘Allahu, ja Ti predajem svoje lice, u Tvoje ruke prepuštam svoju sudbinu, kod Tebe sklanjam svoja leđa, iz nade u Tebe i straha od Tebe, nema utočišta ni spasa od Tebe osim kod Tebe. Vjerujem u Knjigu Tvoju koju si objavio i u Vjerovjesnika Tvoga koga si poslao. Ako nakon toga umreš umrjet ćeš na pravoj vjeri, i neka ovo bude zadnje što kažeš.“ (Muttefekun alejh)[13]

Šta se govori i čini prilikom spavanja i buđenja

 1. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi otišao u postelju govorio: „Hvala Allahu Koji nas je nahranio i napoio, zbrinuo nas je i zaštitio, a koliko je onih koji za sebe nemaju zaštitnika ni skrbnika.“ (Bilježi Muslim) [14]
 2. „Allahu, Ti si, doista, stvorio moju dušu i Ti ćeš je usmrtiti. Tebi pripada njena smrt i njen život, pa ako je oživiš – zaštiti je, a ako je usmrtiš – oprosti joj. Allahu, Tebe molim za oprost!“ (Bilježi Muslim) [15]
 3. Legne se na desnu stranu i zatim se kaže: „Allahu, Gospodaru sedam nebesa, Gospodaru Zemlje i Gospodaru Prijestolja veličanstvenog, Ti si naš Gospodar i Gospodar svega što postoji, Ti Koji daješ da zrnevlje i koštice proklijaju, Objavitelju Tevrata, Indžila i Furkana ( Kur'ana ) – Tebi se sklanjam pred zlom svačijim, Ti si Taj Koji svim upravljaš. Allahu, Ti si Prvi, i prije Tebe nije bilo ništa, Ti si Posljednji, i poslije Tebe neće biti ničeg, Ti si vidljivi, iznad Tebe ne postoji ništa, Ti si nevidljivi, i bez Tebe ništa ne postoji, oslobodi nas duga i ne učini nas siromašnim!“ (Bilježi Muslim)[16]
 4. „Allahu, Poznavaoče skrivenog i javnog, Stvaratelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega i njegov Vlasniče, svjedočim da nema boga osim Tebe. Tebi se sklanjam pred zlom duše moje i pred zlom šejtana i njegova širka.“ (Bilježi Tejalisi i Tirmizi)[17]
 5. Bera ibnu Azib, radijallahu anhu, prenosi da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi spavao stavio bi desnu ruku pod svoj obraz i rekao: „Allahu, sačuvaj me kazne Svoje na dan kada oživiš robove Svoje.“ (Bilježi Ahmed) [18]
 6. Ebu el-Ezher el-Enmari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi noću legao govorio: „Allahu, s Tvojim imenom legoh, Allahu oprosti mi grijehe, otjeraj mog šejtana, oslobodi me od svih tuđih prava kod mene i učini me u društvu odabranih.“ (Bilježi Ebu Davud)[19]
 7. Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi noću legao da spava stavio bi svoju ruku pod obraz a zatim rekao: „S Tvojim imenom, Allahu, umirem i živim.“ A kada bi se probudio rekao bi: „Hvala Allahu, Koji nas oživi nakon što nas usmrti, i Njemu se, konačno, sve vraća.“ (Bilježi Buharija) [20]

Potiranje rukom tragova spavanja sa lica

Abdullah ibnu Abbas, radijallahu anhu, prenosi kako je jedne noći zanoćio kod Mejmune, supruge Vjerovjesnika, s.a.v.s., a ona mu je tetka po majci, te u toj predaji kaže: „Probudio se Allahov Poslanik,, sallallahu alejhi ve sellem, te je sjeo potirući svojom rukom po licu (odagnavajući pospanost s lica) i potom proučio deset završnih ajeta sure Ali-‘Imran. Zatim je ustao do obješene mješine (vode) i uzeo abdest iz nje, perući dobro dijelove tijela, a potom ustade da klanja.“ (Muttefekun alejh)[21]

Šta se govori i čini prilikom prevrtanja noću

Ubade ibnu Samit, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko se prene noću te kaže: ‘Nema Boga osim Allaha, Jedinog, On sudruga nema, Njemu vlast i zahvala pripada, On sve može. Hvala Allahu, slava Allahu, Allah je najveći, nema promjene niti snage osim od Allaha! Ako nakon toga kaže: Allahu oprosti mi, ili dovi – Allah će mu se odazvati. A ako abdesti i klanja namaz će mu biti primljen.“ (Bilježi Buharija) [22]

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri, poglavlje Adabi spavanja i buđenja
Izvor: Islamhouse
Priprema: Menhedz

Bilješke:

[1] Bilježi Buharija, br. 3280., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2012.
[2] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 3852., i ovo je njegova verzija, i Tirmizi, br. 1860.
[3] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ahmed, br. 22048.
[4] Bilježi Buharija, br. 3620., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2714.
[5] Bilježi Buharija, br. 7393.
[6] Bilježi Buharija, br. 5017.
[7] Bilježi Buharija, mualekan, br. 5010., a sa potpunim vjerodostojnim senedom ga bilježi Nesai i drugi. Pogledati Albanijev sažetak Buharijeve zbirke, 2/106.
[8] Bilježi Buharija, br. 3113., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2727.
[9] Bilježi Muslim, br. 2084.
[10] Bilježi Buharija, br. 1146.,i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 739.
[11] Bilježi Buharija, br. 568., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 648.
[12] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ahmed, br. 175., i Tirmizi, br. 169., i ovo je njegova verzija.
[13] Bilježi Buharija, br. 6311., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2710.
[14] Bilježi Muslim, br. 2715.
[15] Bilježi Muslim, br. 2712.
[16] Bilježi Muslim, br. 2713.
[17] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Tajalisi, br. 9., i Tirmizi, br. 3392.
[18] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ahmed, br. 18659., pogledati: Es-Silsiletus-sahiha, br. 2754.
[19] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 5054.
[20] Bilježi Buharija, br. 6314.
[21] Bilježi Buharija, br. 183., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 763.
[22] Bilježi Buharija, br. 1154.