Naslovnica Akida Stanje umiranja i penjanje duše; kazne i uživanja u kaburu

Stanje umiranja i penjanje duše; kazne i uživanja u kaburu

710
berzah-zagrobni-zivot

Kazne i blagodati u berzahu

Božiji robe, znaj da je kabur prva ahiretska kuća, da je umiranje za čovjeka mali kijamet.

Kad bude ukopan, pokaže mu se njegovo mjesto ujutro – od zore do izlaska sunca – i uvečer – između podne i zalaska sunca, pa ako je od stanovnika Dženneta, pokaže mu se Džennet, a ako je od stanovnika vatre, pokaže mu se Džehennem. I proširi se kabur vjerniku na sedamdeset aršina i napuni se zelenilom sve do dana proživljenja. A kafir će biti udaran gvozdenim čekićima i kabur će mu se tako stijesniti da će mu kost kroz kost prolaziti.

Stanja umiranja i penjanje duše; kazne i uživanja u kaburu

Allah, dž.š., kaže:

”Kad nekom od njih smrt dođe on uzvikne: ‘Gospodaru moj povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio?’ ‘Nikada?’ To su riječi koje će on uzalud govoriti – pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.“ (El-Mu'minun: 99-100)

Allah, dž.š., kaže:

”A Faraonove ljude zla kob zadesi. 0ni će se ujutro i naveče u vatri pržiti a kada nastupi čas: ‘Uvedite Faraonove ljude u patnju najtežu?'“ (El-Mu'minun: 45-46)

Prenosi se od El-Bera’a bin Aziba, r.a, da je rekao: “Otišli smo sa Resulullahom, s.a.v.s., na dženazu jednog ensarije, približili smo se kaburu, pa pošto je tijelo spušteno u mezar, Allahov Poslanik, s.a.v.s., sjeo je pored njega, a mi smo posjedali oko Poslanika, s.a.v.s. Bili smo mirni kao da su nam na glavama ptice. On je u ruci držao štap i njime kuckao1 po zemlji. Zatim je podigao glavu i rekao: ‘Utječite se Allahu od kaburskih kazni.’ To je ponovio dva ili tri puta, pa je nastavio: ‘Zaista, vjerniku, Allahovom robu, kad napušta ovaj svijet i ide na budući, dođu mu meleki sa nebesa svijetlih lica kao da iz njih sija sunce, a sa sobom nose dženetsku odjeću i dženetski miris.2 Zatim sjednu bliže kako bi ih mogao vidjeti. Potom dođe Melek smrti, a s., i sjedne pored njegove glave pa kaže: ‘O dobra dušo, idi oprostu svog Gospodara i Njegovom zadovoljstvu.’

Duša zatim napušta svoje tijelo poput kapljice koja klizi sa svoga mjesta, potom je meleki prihvataju, pa kad je prihvate, ne puštaju je ni jednog trena sve dok je ne postave u ćefine i mirise. Od nje se, zatim, proširi miris tako lijep da ga na zemlji nema i penje se sa njom u visine. Kad prođu pored grupe meleka, oni ih upitaju: ‘Čija je ovo plemenita duša?’ A oni odgovaraju to je taj i taj i spomenu njegovo najljepše ime kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne prođu zemaljsko nebo i zatraže dozvolu za prolazak, pa pošto je dobiju, idu dalje prema sljedećem nebu, te tako idu sve dok ne dođu do sedmog neba. Uzvišeni Allah tada kaže: ‘Upišite Moga roba u “Illijjun3 i vratite ga na zemlju u njegovo tijelo.’

Potom dođu dva meleka koji ga posade u sjedeći položaj pa ga počnu ispitivati: ‘Ko ti je Gospodar?’, a on će odgovoriti: ‘Moj Gospodar je Allah.’ ‘Koja je tvoja vjera?’, pitat će ga, a on će reći: ‘Moja vjera je islam.’ ‘A ko je onaj čovjek koji je vama poslan?’, upitat će oni, a on će reći: ‘On je Allahov Poslanik, s.a.v.s.’, a meleki će upitati: ‘Čime to potvrđuješ?’, a on će odgovoriti: ‘Čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u ono što tamo piše’, zatim će se čuti glas sa visine: ‘Istinu je rekao Moj rob, pripremite mu mjesto u Džennetu i otvorite mu dženetska vrata.’ Do njega će doprijeti lijep i ugodan dženetski miris, a kabur će se proširiti koliko njegove oči mogu vidjeti.

Zatim će mu doći čovjek lijepa izgleda (vesele šehre), u lijepoj odjeći, ugodno će mirisati i kazat će: ‘Raduj se svojoj sreći, ovo je dan koji ti je obećan’, a on će upitati: ‘A ko si ti sa licem na kojem čitam da mi donosiš dobro?’, a on će reći: ‘Ja sam tvoje dobro djelo što si ga činio’, pa će on reći: ‘Moj Gospodaru, ubrzaj Sudnji dan, moj Gospodaru, ubrzaj Sudnji dan da bih se susreo sa svojom porodicom i imetkom.’

A nevjerniku, kad napušta ovaj svijet i putuje za budući, dođu mu s neba meleki, crnih lica, sa sobom nose platno od kostrijeti, sjednu kod njega tako da ih može vidjeti, a potom dolazi Melek smrti i sjeda kod njegove glave i kaže mu: ‘O prljava dušo, izlazi, Allah je na tabe srdit i gnjevan.’ Pa će njegova duša biti istrgnuta iz tijela kao žarač iz vlažne vune.4

A kad mu uzme dušu, ne pušta je više ni za tren sve dok je ne postave na platno od kostrijeti. Iz duše se tada osjeti smrad kakvog nema na zemlji, pa se počnu penjati sa njom. Kad prođu pored grupe meleka, svaki do njih upita: ‘Kakav li je ovo ružan miris?’ Njima se odgovara to je taj i taj – i spomenu njegova najružnija imena kojim su ga zvali na zemlji. Doći će sa njom do dunjalučkog neba i tražit će da prođu, ali im se vrata neće otvoriti. Zatim je Resulullah proučio:

‘Njima se nebeska vrata neće otvoriti i prije će5 kroz iglene uši proći nego će oni u Džennet ući.’ (El-A'raf: 40)

Allah će tada reći:

‘Upišite ga u Knjigu poniženih6, a zatim ga vratite na Zemlju.’ Potom je Resulullah citirao:

‘A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan – bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile ili onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio.’ (El-Hadždž: 31)

Nakon što mu se duša vrati u tijelo, doći će mu dva meleka, postaviti ga ispred sebe i upitati: ‘Ko ti je Gospodar?’, a on će reći: ‘Ah, ah, ah, ne znam’, A meleki će ga upitati: ‘Koje si vjere?’ A on će reći: ‘Ah, ah, ah, ne znam.’ Upitat će ga ponovo: ‘Šta misliš o čovjeku koji vam je poslan?’, a on će reći: ‘Ah, ah, ah, ne znam ko je on.’ Glas sa visine će povikati: ‘On laže, pripremite mu mjesto u Džehennemu, otvorite mu vrata vatre.’ Tada će osjetiti vrućinu Džehennema i njegov smrad. Kabur će se stisnuti tako da će kosti mimo kosti prolaziti. Pojavit će se čovjek ružna lica i ružne odjeće, a od njega će se širiti smrad i reći će mu: ‘Teško tebi zbog tvojih loših dijela, ovo je ružan dan koji ti je obećan’, a on će kazati: ‘A ko si ti, tvoje je lice ružno i na njemu vidim da mi donosiš zlo’, a on će reći: ‘Ja sam tvoje ružno djelo.’ On će tada povikati: ‘Moj Gospodaru, odgodi Sudnji dan!’” (Hadis prenosi Ahmed u El-Musnedu, 287/4, Ebu-Davud u Es-Sunenu, 540/2 i Hakim u El-Mustedreku, 37/1, i tvrde da je sahih po kriterijumima dvojice šejhova Buharije i Muslima, a s tim se slažu Ez-Zehebi i Albani7)


Možda vas zanima: Traženje bereketa putem kaburova


Pitanja dvojice meleka

Prenosi se od Enesa bin Malika da je Resulullah, s.a.v.s, rekao: “Kada čovjeka spuste u kabur i udalje se njegovi drugovi, on će dobro čuti topot njihovih koraka. Doći će mu dva meleka i posaditi ga ispred sebe, a zatim će ga upitati: ‘Šta kažeš za ovog čovjeka?’ Vjernik će na to kazati: ‘Svjedočim da je Allahov rob i Njegov Poslanik, s.a.v.s.’ I bit će mu rečeno: ‘Pogledaj mjesto u Vatri koje ti je Allah zamjenio mjestom u Džennetu.’ Allahov Poslanik, s.a.v.s, tada reče: “’Pa će ih oba vidjeti.’”

Katade je rekao: “Napomenuto nam je da će se njegov kabur proširiti sedamdeset aršina i ispunit će se zelenilom i tako će biti do dana proživljenja.” Zatim se vratio Enesovom govoru i rekao: “A munafiku i kafiru će biti rečeno: ‘Šta si govorio za ovog čovjeka?’ A on će odgovoriti: ‘Ne znam, govorio sam o njemu ono što je svijet govorio.’ Onda će mu biti rečeno: ‘Niti si znao, niti si govorio’, i bit će udaren željeznim čekićem tako jako da će njegov krik čuti sva stvorenja u njegovoj blizini osim ljudi i džina.’”(Mutefekun alejhi)8


Autor: Abdul-Melik el-Kulejjib
Iz djela Strahote Sudnjeg dana

Bilješke:

1 Jenkutu – upotrebljava se kao oznaka za udaranje krajevima nečega po zemlji pri čemu ostaje trag na njoj.
2 El-hanut – To je posebno spremljen miris za mrtvaca kojim se želi postići da mejit lijepo miriše.
3 Ilijun – od riječi uluvvun što znači visina, uzvišenost, veličina. Rečeno je da je to sedmo nebo u kojem su duše mu’mina.
4 Essefud je željezo čiji su krajevi savijeni kao kuke.
5 Prema kiraetu koji se kod nas praktikuje – što je opće mišljenje uleme – džemel – znači: deva, a prema drugom kiraetu – jednom mišljenju – džummel – znači: debelo uže.
6 Sidždžin je tijesan prostor, tamnica.
7 Ahkamu El-dženaiz, 159.
8 El-Feth, 40/3 i Muslim, 2200.