Naslovnica Edeb - Odgoj Strah kao iskušenje

Strah kao iskušenje

1925
Strah kao iskušenje
Strah kao iskušenje

Strah je prvo iskušenje kojim Allah dž.š., iskušava muslimane, i strah je prvi ispit kojeg većina muslimana današnjice nije u stanju položiti i na kojemu većina njih pada! Strah od neizvjesnosti u koju se može zapasti, ako se čovjek zaputi Allahovim dž.š., putem, je glavni razlog zbog kojega većina ljudi neće ili ne smije zaputiti se njime!

Allah dž.š., kaže: „Elif Lām Mīm. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: ”Mi vjerujemo!”, i da u iskušenje neće biti dovođeni? Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? – Loše prosuđuju! Onaj ko se boji susreta sa Allahom – pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a On sve čuje i sve zna! A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine preći ćemo, sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim, ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore: ”Vjerujemo u Allaha” – a kad neki, Allaha radi, bude na muke stavljen, misli da je ljudsko mučenje poput Allahove kazna. A ako pobjeda, od Gospodara tvoga, dođe, sigurno će reći: ”Bili smo uz vas!” – a zar Allah ne zna dobro šta je u čijim grudima? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični.“ (El-’Ankebut, 1-11.)

Strah je ono putem čega šejtan i šejtanove vojske plaše vjernike odbijajući ih od Allahovog dž.š., puta, stalno dovodeći njihov mir i bezbjednost u pitanje, stalno im govoreći i plasirajući laž: može te neko ubiti, može te neko udariti, može te neko slomiti, može se zaratiti, itd.. Allah dž.š., kaže: „Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah, zbog onoga što je radio, dao da iskusi i glad i strah.“ (El-Nahl, 112.)

Izvor: Sebil