Naslovnica Edeb Čuvaj Allaha, Allah će te čuvati

Čuvaj Allaha, Allah će te čuvati

200
islamske teme

Poslanik alejhi selam kaže:

Čuvaj Allaha, On će te čuvati. Čuvaj Allaha, naći ćeš Ga ispred sebe!

– Ibn Redžeb kaže da ovo znači da čuvaš Njegove granice, prava, naredbe i zabrane.

– Čuvanje toga je zastajanje kod Njegovih naredbi, zabrana i granica i njihovo izvršavanje tako da se ne prekorači ono što je Allah naredio i dozvolio i da se ne učini ono što je zabranio. Ko tako bude radio jeste jedan od onih koji Allahove granice čuvaju koje je Allah pohvalio u Svojoj Knjizi:

“Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i pazio na Allahove propise. Koji se Svemilosnog u osami bojao iako Ga nije vidio i donio odano srce na Kijametskom danu.”

U ovom ajetu je iskorištena riječ “hafiz” – onaj koji čuva, a mišljen je čovjek koji se na dunjaluku čuvao grijeha i kajao zbog istih.

Stvari koje nam je Allah naredio da čuvamo

– Jedana od najvažnijih i najvećih Allahovih naredbi koje je obavezno izvršavati je namaz. Uzvišeni Allah je naredio da se vodi briga o njemu:

Čuvajte namaz, naročito srednji namaz.

– Isto se odnosi na taharet jer je on, uistinu, ključ namaza kako je rekao Vjerovjesnik alejhi selam: “Vjernik čuva abdest.”

– Dalje što je naređeno da se čuva jesu zakletve: “I Čuvajte svoje zakletve.” Ljudi se često zaklinju, a onda zanemaruju zakletve i ne ispunjavaju ih.

– Ono što musliman treba dalje da čuva jesu glava i stomak. Vjerovjesnik alejhi selam: “Da se istinski stidiš Allaha znači da čuvaš glavu i ono što ona misli, da čuvaš stomak i ono što se u njega unosi.” (Et-Tirmizi)

– U čuvanje glave i onoga što ona misli ulazi sljedeće: čuvanje sluha, vida i jezika od harama.

– Čuvanje stomaka i onoga što se u stomak unosi obuhvata i čuvanje srca od ustrajavanja na haramu i grijehu.

Uzvišeni Allah je sve to obuhvatio u svom govoru: “I sluh i vid i razum – za sve to će, zaista, biti pitano.”

– U čuvanje stomaka također spada i čuvanje stomaka od toga da se u njega unosi ono što je zabranjeno od jela i pića.

– Jednu od najvećih opasnosti za muslimana predstavljaju jezik i spolni organ te je stoga potrebno posebno obratiti pažnju na to da čovjek ne učini velike grijehe na taj način. Poslanik alejhi selam kaže: “Ko sačuva ono što se nalazi između brade i brkova i ono što se nalazi između nogu, ući će u Dženet.” (El-Hakim)

– Uzvišeni Allah je naredio da se čuvaju stidna mjesta i pohvalio je one koji svoja stidna mjesta čuvaju od grijeha: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja.”

pin iconPoslanikove alejhi selam riječi “On će te čuvati” komentariše Ibn Redžeb i kaže da onaj ko se drži Allahovih granica i vodi brigu o Allahovim pravima da će ga Allah čuvati i nagraditi shodno visini djela kao što se navodi u više ajeta:

“I ispunite zavjet koji ste Mi dali, pa ću i Ja ispuniti Svoj zavjet koji sam vam dao!”; “Sjećajte Me se, Ja ću se vas sjetiti”; “Ako vi Allaha pomogete, On će vas pomoći.”

Allahovo čuvanje Svoga roba biva na dva načina

– Prvi način: da ga čuva u onome što se tiče njegovih dunjalučkih koristi, poput čuvanja njegovog tijela (zdravlja), potomstva, porodice, imovine: “Uz svakog od vas su meleci, ispred njega i iza njega – po Allahovom naređenju ga čuvaju.”

– Ibn Abas kaže da su meleci ti koji čuvaju roba po Allahovom naređenju, pa kada dođe kader oni ga ostave.

Dova insana da bude sačuvan svakog šera. Ibn Omer radijellahu anhu prenosi da kada bi Allahov Poslanik alejhi selam omrknuo ili osvanuo ne bi ostavljao ove dove:

“Allahu moj, molim te poštedi me na ovom i budućem svijetu; Allahu moj, pomozi me u vjeri i stvarima ovoga svijeta, a poštedi me zla u porodici i imetku; Allahu moj, prekrij moje mahane i sačuvaj me svakog straha; daj mi tvoju zaštitu ispred mene i iza mene, s moje desne i lijeve strane, a i iznad mene; Utječem se tvojoj veličini i moći da ne budem mučki ubijen odozdo ispod sebe.”

(Ebu Davud)

pin icon Drugi način čuvanja je ujedno i bolji od prvog: da Allah čuva Svoga roba u njegovoj vjeri i imanu tako što će ga u životu čuvati od zabludijelih šubuhata – sumnji, od zabranjenih šehavata – strasti; čuvaće mu njegovu vjeru i prilikom smrti pa će ga usmrtiti kao vjernika.

– U dva “Sahiha” se Bilježi predaja od El-Bera bin Aziba radijellahu anhu u kojoj stoji da mu je Vjerovjesnik alejhi selam naredio da prije spavanje kaže: “Ako mi dušu uzmeš, smiluj joj se, a ako je poštediš, čuvaj je s onim sa čime čuvaš  Svoje dobre robove.”

– Zaključak je da Uzvišeni Allah onom robu koji čuva Njegove granice On Uzvišeni čuva njegovu vjeru i udaljava od njega ono što može pokvariti i naškoditi njegovoj vjeri na više načina. Neke od tih načina možda rob nekad i ne osjeća, a nekad ih možda i ne voli kao što je On Uzvišeni rekao za slučaj Jusufa alejhi selam: “Tako, da odvratimo od njega izdaju i blud, jer je on uistinu bio Naš iskreni rob.”

– Ibn Abas radijelahu anhu tumačeći govor Uzvišenog “… da Allah upravlja između čovjeka i srca njegova” kaže da upravlja, tj. stavlja se između vjernika i grijeha koji ga vuče prema vatri.

– El-Hasen el-Basri je spomenuo grešnike: “Bili su nemarni prema Njemu, pa su mu griješili, a da su Mu bili pokorni, sačuvao bi ih i zaštitio.”

Mudrosti i biseri

– Ko čuva Allaha u mladosti dok je jak, Allah će ga čuvati u starosti kada bude slabašan i dat će mu da uživa u vidu, sluhu, moći, snazi i razumu.

– Ibn el-Munkedir kaže: “Doista, kada je čovjek dobar, Allah zbog njegove dobrote čuva njegovo dijete, unuče i kuće koje su u njegovom okruženju; Allah ih neprestano čuva i štiti.”

– Kada god rob bude zauzet s pokornošću prema Allahu, tada ga Allah, doista, čuva u toj situaciji.

– Neki su selefi rekli: ko se boji Allaha, taj je sebe sačuvao, a ko zanemari i propusti bogobojaznost, taj je sebe uništio, a Allah je neovisan od njega.

– Ko ne pazi svoga Gospodara, Allah će mu uskratiti Svoju zaštitu te će ga šteta i zlo pogađati od onih od kojih je se nadao dobru, od svojih najbližih čak i od svoje porodice.

– Od selefa se prenosi i sljedeće: zaista kada ja zgriješim prema Allahu ja to odmah uvidim na ponašanju moga sluge i jahalice.

Od plodova čuvanja Allahovih granica

– Govor Poslanika alejhi selam: “Čuvaj Allaha naći ćeš Ga ispred sebe” a u drugom rivajetu: “Allah će biti ispred tebe” znači da će onaj ko čuva Allahove granice i vodi brigu o Njegovim pravima naći Allaha pored sebe u svim situacijama; gdje god se on uputio Allah je s njim, pomaže mu, čuva ga i učvršćuje i daje mu uspjeh jer “Allah je zaista s onima koji se Njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.”

– Katade kaže: “Ko se Allaha boji, On će biti s njim, a onaj s kim je Allah, pa s njim je skupina koja ne može biti poražena, čuvar Koji ne spava, upučivać koji ne zastranjuje.”

– Neko je od selefa pisao svome bratu pismo i rekao mu: “Ako je Allah s tobom, koga se onda bojiš!? A ako je On protiv tebe, pa od koga onda očekuješ pomoć?”

A ova posebna prisutnost Allaha aze ve džel je spomenuta u govoru Uzvišenog kojeg je uputio Musau i Harunu: “Ne bojte se! – reče On – Ja sam sa vama, Ja sve čujem i vidim – “ kao i u govoru Musa alejhi selam: “Doista je sa mnom moj Gospodar, On će me uputiti.”

– Prisustvo Allaha džele ve ala u svim situacijama je vidiljivo i iz hadisa kada je Poslanik alejhi selam rekao Ebu Bekru dok su bili u pećini: “Šta misliš o dvojici, a Allah s njima treći? Ne tuguj, zaista je Allah sa nama!”

Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje