Naslovnica Fetve Uživanje žena u Džennetu

Uživanje žena u Džennetu

2370
Mushaf, Kuran, cvijeće

Pitanje:

Ako je Allah počastio muškarce u Džennetu sa hurijama krupinih očiju kao nagradu, šta će onda žena dobiti kao nagradu ako uđe u Džennet u sljedećim slučajevima:
1. Ako je udana na ovom svijetu pa uđu ona i njen muž u Džennet.
2. Ako je udana na ovom svijetu pa ona uđe u džennet a njen muž uđe u Vatru da nas i vas Allah sačuva od nje.
3. Ako umre prije nego se uda na ovom svijetu.
4. Ako se uda više puta na ovom svijetu.

Odgovor:

Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu ve te'ala:

Džennet je kuća vječnog uživanja, onaj ko uđe u nju zaslužuje da u njoj uživa shodno položaju kojeg je zaslužio ulaskom. Ovo pripada muškracima i ženama svakom shodno njegovoj prirodi. Jer su žene dio muškraca kao što nas je o tome obavijestio Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem u hadisu kojeg bilježe Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed sa vjerodostojnim lancem od majke pravovjernih Aiše kćeri Siddikove radijjallahu anhuma.

Allah subhanehu ve te'ala je sakupio u Kur'anu spomen i obećanje nagrade i sevapa između muškaraca i žena u ajetima koji se svakodnevno uče od kojih su riječi Uzvišenog:

I Gospodar im se njihov odazva: “Nijednom djelatniku između vas, bio muškarac ili žena, djelo neću poništiti; vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz domova svojih prognani, i koji budu na putu Mome mučeni, i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću loša djela pokriti i sigurno ću ih u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uvesti! Nagrada je to od Allaha, a kod Allaha je nagrada najljepša! (El Imran, 195)

Ibn Kesir rahimehullah u tumačenju ovog ajeta kaže: Dakle, On im kaže obavještavajući ih da im neće poništiti od njihovih djela nego će svako biti nagrađen za svoja djela bio muškarac ili žena. Zato Allah subhanehu ve te'ala kaže: vi ste jedni od drugih. Tj. svi ste vi u nagradi isti.

Allah subhanehu ve te'ala kaže: “A onaj koji čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ući će u Džennet i nikakva im nepravda neće biti nanesena.” (En Nisa, 124)

Ibn Kesir kaže: U ovom ajetu se nalazi pojašnjenje Allahove dobrote, plemenitosti i milosti u prihvatanju dobrih djela od Njegovih robova, muškaraca i žena, ali pod uslovom imana.

Kažem da ovi ajeti ukazuju na mnoge druge stvari mimo onih koje smo spomenuli. Neke od njih je moguće spoznati ako znamo za uzroke objave. Tirmizi sa svojim lancem kojeg ocjenjuje dobrim prenosi da je Ummu Ummare došla Vjerovjesniku salallahu te'ala alejhi ve selem pa je rekla: Šta je ovo, vidim da se sva objava odnosi na muškarce a žene se nikako ne spominju pa je objavljen ovaj ajet: Zaista muslimani i muslimanke, vjernici i vjernice…

Ali pošto se pitanje odnosi na uživanje žene u Džennetu onda ćemo reći a u Allaha je uspjeh:

Ako je muž od stanovnika dženneta Allah će njih dvoje spojiti, i darovat će im više od toga time što će spojiti sa njima njihove potomke. Također će podići stupnjeve onima od njih koji su na nižim te će ih spojiti sa onima koji su ih u tome prestigli. Jer Allah subhanehu ve te'ala kada govori o nosiocima Arša od meleka kaže da oni u svojim dovama za vjernike mole: Gospodaru naš, uvedi ih u vrtove Adna koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, Silan i Mudar. (Gafir, 8)

Ili kada Allah subhanehu ve te'ala kaže: Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti. (Et Tur, 21)

Ako je jedan od supružnika od stanovnika vatre, on može da bude nevjernikom, takav će ostati vječno u Vatri i njemu ništa neće koristiti što je ono drugo od stanovnika Dženneta. Jer je Allah subhanehu ve te'ala odredio da će kafiri biti: U njemu će vječno ostati i kazna im se neće olakšati, niti će im se vremena dati! (Al Imran, 88)

Allah subhanehu ve te'ala je odredio da se razdvoji između vjerovjesnika i njihovih supruga ako su nevjernice pa kaže: Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju ženu Nuhovu i ženu Lutovu: bile su udate za dva čestita roba Naša, pa su ih prevarile, i njih dvojica im neće ništa moći kod Allaha pomoći, i reći će se: ‘Ulazite vas dvije u Vatru, s onima koji ulaze!’ (Et Tahrim, 10)

Shodno tome je razdvajenje između ostalih ljudi radi razlikovanja u vjeri bilo preče.
Hafiz Ibn Kesir u tumačenje ovog ajeta ( 4 / 394) kaže: bile su udate za dva čestita roba Naša. Tj. dva vjerovjesnika poslanika kod kojih su bile neprekidno, noću i danju. Sa njima su jele, spavale i imale su najintimniji i najprisniji odnos sa njima. Pa su ih prevarile, tj. u imanu jer im se nisu pridružile u vjerovanju. Niti su im povjerovale u poslanstvu. Ali sva ta veza im nije ništa pomogla niti je od njih dviju patnju otklonula zbog čega je Allah subhanehu ve te'ala rekao: i njih dvojica im neće ništa moći kod Allaha pomoći. Dakle zbog njihovog kufra, pa će se njima objema reći: ‘Ulazite vas dvije u Vatru, s onima koji ulaze!’

Ako je žena na ovom svijetu imala više od jednog muža, onda onaj koju je pustio njegova bračna veza sa njom je prekinuta razvodom. Tako da će na onom svijetu biti razdvojeni kao što su bili i na ovom. A ako umre a on je još uvijek pod njegovom rukom, pa se zatim uda za drugoga nakon njegove smrti, u tom pogledu učenjaci imaju tri stava sa kime će ona biti u džennetu.

Prvi stav je da će ona biti sa onim koji je bio boljeg morala i odnosa prema njoj. Ali nema dokaza za ovaj stav osim munker hadisa koji nemože biti dokaz.

Drugi stav je da će joj se dati na izbor da odabere kojeg hoće od njih dvojice. Ali meni nije poznat dokaz onoga ko zastupa ovaj stav.

Ova dva stava je Kurtubi naveo u svojoj poznatoj knjizi Opomena o stanjima mrtvih i događajima Ahireta ( 2 / 278) pa je drugi stav odabrao i Šejh Muhammed Salih El Usejmin rahimehullah kao i pojedini savremeni učenjaci.

Treći stav je da će ona biti u Džennetu sa posljednjim mužem sa kojim je bila na ovom svijetu. Dakle sa onim pod čijim bračnim okriljem je umrla. Ili da umre on a ona se poslije njega ne uda. Na ovo ukazuje predaja koju bilježi El Bejheki u svom Sunnenu ( 7 / 69) od Huzejfe radijjallahu anhu kada je rekao svojoj ženi: Ako želiš da budeš moja žena u Džennetu onda se nemoj poslije mene udavati. Jer žena biva sa posljednjim mužem sa kojim je bila na ovom svijetu.

Radi toga je Allah zabranio Vjerovjesnikovim salallahu te'ala alejhi ve selem ženama da se udaju nakon njegove smrti. Zato što će one biti i u Džennetu njegove žene.

Također dokaz tome je hadis od Ebu Derda'a da je Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao: Kojoj god ženi umre muž pa se ona uda nakon njega ona će biti sa posljednjim od njih. Ovaj hadis je Albani ocjenio vjerodostojnim kao što stoji u Lancu vjerodostojnih hadisa br. 1281. iako ja nisam provjerio ničiju višu ocjenu ovog hadisa prije njega. Pa ako je hadis vjerodostojan onda se nesmije odstupiti od njega i prikloniti se nečemu drugom niti će on biti zanemaren radi drugoga. Tako da je ovo treće mišljenje ono koje se može uzeti u obzir kao najispravnije, a Allah najbolje zna.

A ako žena ne bude imala muža na ovom svijetu radi toga što se nije udavala nju će Allah subhanehu ve te'ala udati za onoga kojeg ona bude htjela u džennetu. Zbog toga što je muž od užitaka Dženneta koji su obećani njegovim stanovnicima. To je nešto čemu ljudska duša žudi i traga.

Allah subhanehu ve te'ala kaže: U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti. ( Ez Zuhruf, 71)

Musliman mora stalno moliti Allaha subhanehu ve te'ala da mu podari sve džennetske ljepote da u njima uživa. Onaj ko od Vatre bude sačuvan i u Džennet uveden on je uspio.
A onaj ko uđe u Džennet Allahovo je da ga zadovolji i samo je uspjeh kod Allaha.

Autor: Dr. Ahmad Nedžib
Izvor: Saaid.net