Naslovnica Islam Brak i porodica Bračni život stanovnika Dženneta

Bračni život stanovnika Dženneta

1913
Uzivanje stanovnika Dzenneta

Bračni život dženetlija i potpun seksualni užitak, bez sjemenih tečnosti, tjelesne iznemoglosti, i bez obaveznog kupanja (gusula).

Već smo spomenuli hadis koji prenosi Ebu Hurejre, u kojem stoji da je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čovjek će u Džennetu imati snage da u jednom danu ima odnose sa stotinu djevica.” Sened ovog hadisa je vjerodostojan.

Takodjer, prethodno smo spomenuli muttefek ‘alejh hadis: “Vjernik će u Džennetu imati šator od jednog izdubljenog bisera, koji će biti dugačak šezdeset milja. U njemu će imati… žena koje će obilaziti.”

Zatim, spomenuli smo i hadis Enesa: “Vjerniku će u Džennetu biti data snaga, tolika i tolika, za seksualni odnos sa ženama.” Tirmizija ga je svrstao u vjerodostojne hadise.

Taberanija, Abdullah b. Ahmed i drugi sakupljači hadisa bilježe predaju Lekita b. Amira, koji kaže: “'Sa čime će od Dženneta biti upoznati njegovi stanovnici?’ On reče: ‘Sa rijekama od čistog meda, rijekama vina od kojeg neće biti glavobolje, mamurluka i kajanja, rijekama od mlijeka koje se neće kvariti niti mijenjati okus, vodom koja neće nikada biti ustajala, voćem – da živa i zdrava bude tvoja porodica – koje ti je poznato i boljim od takvog, i čistim ženama. Upitah: ‘Allahov Poslaniče, hoćemo li mi u njemu imati dobre žene? On odgovori: Dobre će pripasti dobrima. S njima će imati tjelesni užitak, kao što vi imate užitak u vašim ženama na dunjaluku, samo što neće biti radjanja djece.'”

Ibn Vehb bilježi predaju Ebu Hurejre, koji kaže daje Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, bio upitan: “Hoćemo li općiti sa našim ženama u Džennetu?” On odgovori: Da, tako mi Onoga u Čijoj je moći moj život, itekako! A kad se od nje odmakne, ona će ponovo biti čista djevica.”

Taberanija bilježi predaju Ebu Seida el-Hudrije, koji kaže da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada dženetlija bude imao odnos sa svojom ženom, ona će i dalje ostati djevica.” Ovo je garib-hadis, kako ističe Taberanija. On bilježi predaju Ebu Umame, koji kazuje da je neko upitao Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem: “Hoće li se stanovnici Dženneta ženiti?” Poslanik reče: “Da. Imat će ud koji neće mlohaviti, strast koja se neće gasiti, i snažno će ih obljubljivati.”

On, takoder, bilježi predaju Ebu Umame, koji kaže da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, upitan: “Hoće li stanovnici Dženneta imati bračne odnose?” Poslanik odgovori: “Da, ali neće biti ejakulacije, niti smrti.”

Ebu Ne’im bilježi predaju Ebu Hurejre, u kojoj se kazuje da je neko upitao Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem: “Hoće li stanovnici Dženneta imati odnose sa svojim ženama?” Poslanik je odgovorio: “Da, tako mi Onoga Koji me je poslao s Istinom. Imat će ih, sa muškim spolnim organom kojem neće dosaditi užitak, stidnicom koja se neće požaliti, i strašću koja neće prestajali.”

El-Hasen b. Sufjan u svome Musnedu bilježi predaju Ebu Umame, koji kaže daje Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, upitan: “Hoće li se stanovnici Dženneta ženiti?” Poslanik je odgovorio: “Da, tako mi Onoga Koji me je poslao s Istinom”, i pokazao svojom rukom, “ali neće biti ejakulacije, ni smrti.” Seid b. Mensur veli: “Kazivao nam je Sufjan, od Amra, daje Ikrime, tumačeći ajet: ‘Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima, veseli i radosni” (Jasin, 55), rekao: ‘Ovo znači: u razdjevičenju, tj. uzimanju nevinosti djevicama.’”

Abdullah b. Ahmed bilježi da je Ibn Mesud, tumačeći riječi Uzvišenog: “Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima, veseli i radosni”, rekao: “Uživat će u razdjevičenju djevica.” Hakim bilježi predaju prema kojoj je i El-Evza’i, tumačeći navedeni ajet Uzvišenog, kazao: “Uživat će u razdjevičenju djevica.”

Mukatil veli: “Uživat će u razdjevičenju djevica, za razliku od stanovnika Džehennema, koji ih neće zanimati.”

Kazivao nam je Ishak b. Ibrahim, kazivao nam je Jahja b. Jeman, od Eš’asa, i od Džafera, daje Seid b. Džubejr rekao: “Strast od koje će imati divan užitak kolat će njegovim organizmom sedamdeset godina. Medjutim, neće se onečistiti tako da se mora kupati, gusul uzimati. Neće osjetiti slabost ili nemoć, impotenciju, nego će upražnjavati svoje seksualne aktivnosti uživajući u blagodatima, bez imalo neugodnosti.”

Onaj ko se na dunjaluku bude čuvao harama, on će tamo imati najljepše užitke. To je slično slučaju onoga ko bude konzumirao vino na ovom svijetu, pa neće kušati dženetsko vino. Ili, onaj ko bude oblačio svilu na ovom svijetu tamo je neće nositi. Takodjer, ko bude jeo iz zlatnog i srebrenog posuda, neće iz takvog jesti na ahiretu. Jer, Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ta uživanja su za njih, one koji ne vjeruju, na dunjaluku, a za vas su pripremljena na ahiretu.” Ko bude živio udobnim i lagodnim životom, povodeći se za svojim strastima, ta uživanja će mu na ahiretu biti uskraćena. Baš kao što je Uzvišeni ukorio one koji su svoje strasti utrošili na dunjaluku, uživajući u njima.

Onaj ko je utroši ovdje, tamo će mu biti zabranjena, ili će biti nepotpun užitak. Allah neće dozvoliti da užitak onoga koji je svoju strast natjerao da požuri u grijeh i haram bude isti kao užitak onoga koji je ostavio, ukrotio svoju strast u ime Allaha. To se nikada neće dogoditi. A Allah najbolje zna.

Iz knjige: “VODIČ KA DŽENNETU”
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje