Naslovnica Akida Šta je to tevhid el-uluhije

Šta je to tevhid el-uluhije

3286
Kandilj, džamija, islam

Tevhid el-uluhijje je izdvajanje Allaha teala u ibadetu, pa se ne obožava niko mimo Njega, niti se doziva (moli) neko drugi, niti se traži pomoć od nekoga mimo Njega, niti se zavjetuje i kolje kurban osim Njemu. Kaže Uzvišeni Allah: «Reci: ‘Molitva moja, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.» (Suretul-En’am, 162. i 163) I rekao je: «Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji.» (Suretul-Kevser, 2)

Tevhid el-uluhije se temelji na iskrenosti obožavanja Uzvišenog Allaha. Od toga je u ljubavi, strahu, nadi, osloncu, žudnji i strahu i upućivanju dove samo Allahu. Na tome se temelji iskrenost u svim vidovima ibadeta Allahu, javnih i tajnih. I to samo Njemu bez primjese širka. Od toga se ništa nikome ne može uputiti ni izdvojiti. Ni bliskom meleku niti poslatom vjerovjesniku. A kamoli nekom drugom mimo njih. Ovo je tevhid koji sadrže riječi Uzvišenog:

“Samo Tebi ibadet činimo i samo od Tebe pomoć molimo.” (El-Fatiha, 5)

Ova vrsta tevhida je početak i kraj vjere. Ovo je prvo i posljednje u šta su pozivali poslanici. To je značenje riječi ΄La ilahe illallah΄. Bog je onaj koji je obožavan sa ljubavlju, strahom, veličanjem, štovanjem i svim drugim vidovima ibadeta. Radi ove vrste tevhida su stvorena stvorenja, poslani poslanici, objavljenje knjige. Po njemu su se ljudi razdvojili na vjernike i nevjernike. Sretnike od džennetlija i nesretnike od stanovnika Vatre.”

Značenje tevhida uluhijeta:

Na robu je da prizna i bude ubjeđen da je Allah taj koji posjeduje božanstvenost nad svim svojim stvorenjima, te da samo On zaslužuje da Mu se ibadet čini, i nije dozvoljeno vršiti bilo kakav ibadet poput dove, namaza, traženja pomoći, oslanjanja, straha, nade, klanja, zavjeta i sl., osim Allahu Jedinome, a ko uradi nešto od spomenutog nekom mimo Allaha, taj je mušrik kafir, kao što kaže Allah Uzvišeni:

„A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići.“ (El-Mu'minun, 117)

Izvor: Stalna komisija za istraživanje i fetve, 1/55
Djelo: Tejsirul azizil hamid fi šerhi kitabi tevhid (21 – 24)
Priprema: Menhedž