Naslovnica Islam Iskrice mudrosti Znak prave pobožnosti je da čovjek smatra ovih deset stvari svojom obavezom

Znak prave pobožnosti je da čovjek smatra ovih deset stvari svojom obavezom

1191
dova ibadet mesdzid islam

Fekih Ebu el-Lejs Es-Semerkandi, da mu se Allah smiluje, rekao je:

“Znak prave pobožnosti je da čovjek smatra deset stvari svojom obavezom.

Prvo je da svoj jezik čuva od gibeta – ogovaranja, shodno Allahovim riječima: “I ne ogovarajte jedni druge”.1

Drugo je izbjegavanje hrđavog mišljenja o muslimanima, shodno riječima Uzvišenog: “Klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh”2. Na to utiču i riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Dobro se čuvajte primisli i sumnjičenja, jer to je najlažniji govor”.3

Treće je da izbjegava podrugivanje i ismijavanje drugih, shodno riječima Uzvišenog: “Neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji odnjih”.4

Četvrto je da obara pogled od zabranjenih stvari, shodno riječima Uzvišenog: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje”.5

Peto je da iskreno govori, shodno riječima Uzvišenog: “Kad govorite, da krivo ne govorite”.6

Šesto je da zna i uoči Allahove blagodati koje su mu darovane kako ne bi o sebi imao visoko mišljenje, shodno riječima Uzvišenog: “Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite”.7

Sedmo je da dijeli svoj imetak u prave i korisne stvari, a da ga ne dijeli u besposlicu, shodno riječima Uzvišenog: “Oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare”.8 To znači da oni to ne dijele i ne troše u grijeh, niti škrtare kada se radi o davanju radi Allahova zadovoljstva, već se u tome drže sredine.

Osmo je da za sebe ne traži položaj i poštivanje niti teži veličini, shodno riječima Uzvišenog: “Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine”.9

Deveto je da vodi računa o pet propisanih dnevnih namaza, da ih obavlja u njihovom vremenu i u cijelosti, vodeći računa o ruku'u-pregibanju i sedždi-spuštanju lica na zemlju, shodno Allahovim riječima: “Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte”.10

Deseto je da se pridržava sunneta i džemata – zajednice, shodno riječima Uzvišenog: “Doista, ovo je pravi put Moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; – eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili”.11

Izvor: Ebul-lejs Es-Semerkandi u “Tenbihul-gafilin”, 473. str.
Priprema i naslov: Menhedž

1 El-Hudžurat: 12.
2 Prethodni ajet.
3 Buhari (6066), Muslim (2563).
4 El-Hudžurat: 11.
5 En-Nur: 30.
6 El-En'am: 152.
7 El-Hudžurat: 17.
8 El-Furkan: 67.
9 El-Kasas: 83.
10 El-Bekara: 238.
11 El-En'am: 153.