Naslovnica Edeb - Odgoj Šta je potrebno raditi da bismo bili kao jedno tijelo

Šta je potrebno raditi da bismo bili kao jedno tijelo

186
kaba

Da budemo kao jedno tijelo

Uzvišeni Allah je rekao: “Svi se čvrsto držite za Allahovo uže i ne razjedinjujte se!”

Od Ebu Musa radijellahu anhu se prenosi da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Vjernik je za vjernika poput tvrđave, jedan drugog učvršćuju” zatim je prepleo prste.

I u “Musnedu” imama Ahmeda se prenosi od Sehla bin Sada da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Vjernik je za vjernike kao što je glava za tijelo, vjernik boluje zbog vjernika kao što tijelo boluje zbog glave.”

Preispitaj sebe

Koliko smo samo hadisa, hutbi i dersova čuli i poslušali o imanskom bratstvu i pravu muslimana koje on ima kod svoga brata muslimana – da li smo mi radili po tome? I da li smo mi to u praksi sproveli, našoj stvarnosti i našem životu? Da li se tvoji osjećaji i čula uznemire kada vidiš ili čuješ za svoju braću koja su potlačena, protjerana, pohapšena? Ili je možda ta stvar tebi svejedno i nema nikakvog utiska niti uticaja na tvom srcu i u tvojim osjećajima?

Dragocjeni vasijeti

Alija bin Ebi Talib radijellahu anhu je rekao: “Prijatelj ne biva prijateljem sve dok ne bude čuvao svog brata u tri situacije: u musibetu, odsutnosti i smrti.”

Halid bin Safvan je upitan koji mu je od braće najdraži, a on je odgovorio: “Onaj koji mi popravlja moje manjkavosti, oprašta greške i koji prihvata moja opravdanja.”

Fudajl bin Ijad je rekao: “Ko bude tražio sebi brata (prijatelja) koji nema mahane ostaće bez brata.”

Šta je potrebno raditi da bismo bili kao jedno tijelo

Ibn el-Kajjim je rekao:

“- Ko bude blag prema Allahovim robovima, On će biti Blag prema njemu, ko bude milostiv prema Njegovim stvorenjima, On će biti Milostiv prema njemu, ko bude dobro činio njima, i On će činiti njemu dobro.

– Ko bude plemenit prema njima, i On će biti Plemenit prema njemu, ko im donosi korist i On će njemu donijeti korist.

– Ko prikriva tuđe mahane uzvišeni Allah će prekriti njegove; ko bude halalio Allahvim robovima, i On će njemu halaliti. Ali ko bude istraživao njihove mahane i On će istraživati njegove mahane, a ko bude Allahove robove otkrivao i brukao i Allah će njega otkriti i obrukati.

– Ko nekome od muslimana uskrati svoju blagodat i On će njemu uskratiti Svoju blagodat. Ko njih bude zlostavljao i On će njega zlostavljati.

– Ako neko bude spletke pravio i On će njemu spletke praviti; ko bude varao, i On će njega varati.

– Kako se budeš ophodio prema stvorenjima, Allah će se (prema tebi) ophoditi isto tako na dunjaluku i ahiretu.

– Tako se Allah ophodi prema Svom robu shodno tome kako se rob ophodi prema Njegovim stvorenjima.” [Kraj citata Ibn el-Kajjima]

Ovi odnosi se spominju u hadisu: Ko prekrije mahanu muslimanu, Allah će prekriti njegovu na dunjaluku i ahiretu, ko otkloni vjerniku neku od dunjalučkih tegoba, Allah će njemu otkloniti neku od ahiretskih tegoba, ko olakša onome ko ima poteškoću, Allah će njemu olakšati njegov račun na ahiretu, ko utješi pokajnika, Allah će njegovu grešku umanjiti, ko produži rok onome ko ima poteškoće pri vraćanju duga ili mu ga halali, Allah će ga skloniti u hlad Svoga Arša.”

Džemat je rahmet

Ibn el-Kajjim je rekao:

“Zaista je rob sa svojim imanom i pokornošću Allahu i Njegovom Poslaniku od koristi svojoj braći vjernicima u njihovim djelima, kao što su i oni njemu od koristi svojim dijelima u njegovom životu zajedno sa njegovim djelima.

– Doista se vjernici koriste s djelom jednih od drugih u djelima u kojima svi učestvuju kao što je namaz u džematu – pa uistinu svakom od njih se nagrada njegovog namaza povećava za dvadeset i sedam puta zbog prisustva i učestvovanja drugog s njim u namazu.

– Djelo jednog je bilo razlog za povećavanje nagrade drugom, kao što je i djelo drugog bilo razlog za povećavanje nagrade prvom; čak šta više, rečeno je da se nagrada namaza povećava shodno broju klanjača koji učestvuju u tom namazu.

– Isto vrijedi i za njihovo zajedničko učestvovanje u džihadu, hadžu, naređivanju dobra i zabranjivanju lošeg, potpomaganju u dobru i takvaluku.

– Poslanik alejhi selam je objasnio da je vjernik za vjernika poput tvrđave, jedan drugog učvršćuju i zatim je prepleo svoje prste.

– Poznato je da je ovo po pitanju vjerskih stvari preče od dunjalučkih stvari pa ulazak muslimana u okvir islama sa ostalim muslimanima je jedan od najvažnijih razloga dolaska koristi svakom muslimanu u njihovom životu i nakon njegove smrti.” [Kraj citata od Ibn el-Kajjima]


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje