Naslovnica Fetve Adabi (pravila ponašanja) prilikom odlaska na namaz u džematu

Adabi (pravila ponašanja) prilikom odlaska na namaz u džematu

1441
odlazak u dzamiju

Odlazak na namaz u džematu ima važne adabe – etičke norme (pravila ponašanja) a od njih su:

1. Abdestiti se u svojoj kući i upotpuniti abdest

Ovo je shodno hadisu Ibn Mesuda, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Nema nijednog čovjeka koji se lijepo očisti i upotpuni abdest a zatim se zaputi u neki od ovih mesdžida a da mu Allah neće za svaki korak upisati po jedno dobro djelo i podići ga za jedan stepen i pobrisati mu po jedno loše djelo.» (Muslim, Vudžubu salatu džema)

2. Da se kloni neugodnih mirisa

Ovo je shodno hadisu Džabira Ibn Abdullaha, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Ko je jeo bijeli ili crveni luk neka se odmakne od nas ili neka se odmakne od našeg mesdžida (džamije) i neka sjedi u svojoj kući.» U Muslimovoj predaji stoji: «Meleke uznemirava ono što uznemirava i ljude.» U drugom Muslimovom rivajetu stoji: «Ko jede crveni luk, bijeli luk i prasu neka se ne približava našem mesdžidu jer i meleke uznemirava ono što uznemirava ljude.» (Buhari, Muslim)

3. Da se ukrasi i uljepša

Shodno riječima Uzvišenog: «O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite! … » (A'raf, 31) I shodno riječima Poslanika, sallallahu ale j hi ve sellem: «Allah je lijep i voli ljepotu.» (Muslim)

4. Da prouči dovu izlaska iz kuće…

Da prouči dovu izlaska iz kuće, da iziđe s nijjetom radi obavljanja namaza, a zatim da prouči: «U ime Allaha, na Allaha se oslanjam, nema snage ni moći osim kod Allaha.» (Ebu Davud, Tirmizi) Kada to prouči bude rečeno: «Upućen si, to ti je dovoljno i sačuvan si.» Od njega se udalje šejtani, a drugi šejtan rekne: “Kako ćeš nauditi čovjeku koji je upućen i sačuvan i zaštićen?“» (Ebu Davud, Kitabul-edeb)

«Allahu moj, utječem ti se od toga da zavodim (u zabludu) ili da budem zaveden (u zabludu), da na grijeh navodim ili da budem grješnik, da činim nepravdu ili da mi se čini nepravda, da u neznanje pozivam ili da budem neznalica.» (Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže)

«Allahu moj, osvijetli moje srce, osvijetli moj jezik, osvijetli moj sluh, osvijetli moj vid, osvijetli ispred mene i iza mene, iznad mene i ispod mene, s lijeva i s desna, obasjaj moju dušu, i povećaj mi i uvećaj mi svjetlo, podari mi svjetlo i učini me svjetlom, Allahu moj daj mi svjetlo. Allahu moj podari svjetlo mom tijelu, mojoj krvi, mojoj kosi i koži.» (Buhari, Muslim)

5. Neka ne prepliće prste i pucketa njima na putu do mesdžida niti dok je u namazu

Ovo je shodno hadisu Kaba Ibn Udžre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Kada se neko od vas lijepo abdesti a zatim iziđe s nijjetom da otiđe do mesdžida neka ne prepliće prste jer je u namazu.» (Tirmizi, Sunen)

6. Neka u džemat ide smireno i polahko

Ovo je shodno hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Kada čujete ikamet krenite na namaz, neka se na vama ogleda smiraj, nemojte žuriti, što stignete klanjajte, a što vas je prošlo upotpunite (naklanjajte).» U drugoj predaji stoji: «Kada se uspostavi namaz nemojte žuriti na njega, idite tako da se na vama ogleda smirenost, što stignete klanjajte a što vas je prošlo to upotpunite (naklanjajte).» (Buhari, Kitabu ezan; Muslim, Kitabu mesadžid)

U ovom hadisu je zabrana da se žurno odlazi na namaz, a podstiče se da se na namaz ide smireno, polagano i dostojanstveno, bez obzira da li se radi o džuma namazu ili nekom drugom namazu, i bez obzira da li strahuje da neće stići na početni tekbir ili ne. Njegove riječi: «Kada čujete ikamet», su spomenute kao upozorenje u odnosu na druge situacije i stanja. Jer ako je zabranjeno žuriti na namaz kada čuje ikamet a tada je najveća mogućnost da ga prođe dio namaza, onda je prije toga pogotovo zabranjeno žuriti na namaz. To potvrđuju i njegove sallallahu alejhi ve sellem, riječi: «Kada se neko od vas uputi prema namazu on je u namazu.» Ovo obuhvata sva vremena u kojima se čovjek kreće prema namazu. Zatim je to još jednom potvrdio riječima: «Što stignete klanjajte a što vas je prošlo to upotpunite (naklanjajte).» Ovo upozorenje je došlo kako neko ne bi pogrešno mislio da se pomenuta zabrana ne odnosi na one koji ne strahuju da će ih proći dio namaza. Dakle, ova zabrana je jasno prenešena pa makar ga prošao dio namaza a zatim je objasnio šta će u tom slučaju činiti. (Šerh Nevevi Sahihu Muslim)

7. Pri ulasku u mesdžid ući će desnom nogom

…i proučit će: «Utječem se Allahu Uzvišenom, Njegovom plemenitom licu, Njegovoj vječnoj vlasti od prokletog šejtana.» (Ebu Davud)

«U ime Allaha, salavat i selam na Allahova Poslanika. Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje milosti.» (Ebu Davud) Također u hadisu Ebi Humejda i Ebi Esida, radijallahu anhum, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Kada neko od vas uđe u mesdžid neka prouči: Allahu moj otvori mi vrata Svoje milosti, a kada iziđe neka prouči: Allahu moj ja Te molim da mi podariš od svoje dobrote.» (Muslim)

8. Kada uđe u mesdžid nazvat će selam…

Kada uđe u mesdžid nazvat će selam takvim glasom da ga čuju oni oko njega. Ovo je shodno hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto ako ga uradite međusobno će te se zavoljeti? Širite međusobno selam. » (Muslim, Kitabu iman) Amar Ibn Jasir, radijallahu anhu, kaže: «Ko sastavi tri stvari sakupio je iman: Da druge sačuvaš svoje nepravde, upućivanje selama svijetu i udjeljivanje pri siromaštvu» (Buhari, Kitabu iman)

9. Da klanja tehijjetul-mesdžid, pozdrav džamiji

Ako je muezzin već označio vrijeme namaza neka klanja potvrđene sunnete ukoliko prije tog namaza ima potvrđenih sunneta. A ako uđe u mesdžid prije namaza klanjat će dva rekata tehijjetul-mesdžid. Ovo je shodno hadisu Katade, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Kada neko od vas uđe u mesdžid neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata.» (Buhari, Muslim)

10. Davanje prednosti prvom saffu

Davanje prednosti prvom saffu ako je moguće sa desne strane imama bez guranja i uznemiravanja drugih.

Ovo je shodno hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, alejhisselam, rekao: «Kada bi znali ljudi koja je vrijednost ezana i prvog saffa a zatim se ne mognu dogovoriti osim izvlačenjem (strelica) izvlačili bi.» (Buhari, Muslim)

I shodn hadisu Aiše, radijallahu anha, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Allah i njegovi meleci donose salavat na desnu stranu saffova.» (Ehu Davud, Ibn Madže)

11. Da sjedi okrenut prema Kibli, da uči Kur'an i spominje Allaha

Ovo je shodno hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Svaka stvar ima svog prvaka a prvak sjedenja je sjedanje – okretanje naspram Kible.» (Taberani)

12. Da zanijjeti iščekivanje namaza i da nikoga ne uznemirava

Jer čovjek je u namazu sve dok iščekuje namaz, meleki ga blagosiljaju prije namaza i poslije namaza sve dok je na mjestu gdje je klanjao. Ovo je shodno hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Rob je neprestano u namazu sve dok je na svojoj musalli (mjestu gdje je klanjao), iščekuje namaz, a meleki govore: «Allahu moj, smiluj mu se, Allahu moj oprosti mu, sve dok ne otide ili dok ne izgubi abdest.» A u Muslimovoj verziji stoji: «Meleki na nekog od vas neprestano donose salavat sve dok je u medžlisu – mjestu na kojem je klanjao i govore: «Allahu moj, oprosti mu i primi mu pokajanje sve dok ne uznemiri (riječju ili djelom) ili dok ne izgubi abdest.» (Buhari, Muslim)

13. Kada se prouči ikamet neka ne klanja drugi namaz osim onoga koji je propisan

Ovo je shodno hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Kada se prouči ikamet za namaz, onda nema drugog namaza osim farza (ne klanja se osim propisani namaz, tj. dotični farz).» (Muslim)

14. Kod izlaska iz mesdžida prvo izlazi lijevom nogom, što je nasuprot ulaska u mesdžid

Jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, volio i davao prednost desnoj strani koliko je mogao u svakoj stvari kao što je čiščenje, hodanje, oblačenje obuće i slično. (Buhari)

Ibn Omer, radijallahu anhu, je praktikovao pri ulasku u mesdžid da ulazi desnom, a izlazio bi lijevom nogom. (Buhari)

Enes, radijallahu anhu, kaže: «Od sunneta je kada ulaziš u mesdžid da otpočneš desnom nogom, a kada izlaziš da otpočneš lijevom nogom.» (Hakim)

Tom prilikom treba proučiti: «U ime Allaha, neka je selam i salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Allahu moj ja Te molim da mi podariš od Tvoje dobrote. Allahu moj zaštiti me od prokletog šejtana.» (Muslim, Ebu Davud)

Iz knjige „Džemat i mesdžid“
Autor: Seid el-Kahtani
Obrada: Menhedž