Naslovnica Fetve Da li smije čitati Kur'an žena kojoj je, dok je bila džunup,...

Da li smije čitati Kur'an žena kojoj je, dok je bila džunup, nastupilo mjesečno pranje?

2102
Fetve o zenskim pitanjima

Pitanje: U jednoj fetvi ste spomenuli da žena koja je u hajzu (menstruaciji) nije obavezna okupati se zbog džunupluka, jer to ne rezultira nikakve pravne propise, ali ovdje se postavlja pitanje šta treba činiti ako bi ona htjela učiti Kur'an, da li je obavezna da se okupa zbog džunupluka, zbog toga što onom koji je džunup nije dozvoljeno učenje Kur'ana, dok se to isto dozvoljava onoj koja je u hajzu? Allah vas nagradio.

Odgovor: Sva hvala pripada Allahu, salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

Žena koja trenutno ima mjesečno pranje (hajz) a ujedno je i džunup (stanje nečistoće nakon polnog odnosa, op. M), kada želi da uči Kur'an – ako je stava onih učenjaka koji ženi u hajzu dozvoljavaju učenje Kur'ana, a kojeg mi ujedno i zastupamo – ona se prvo mora okupati zbog džunupluka, jer onome ko je džunup nije dozvoljeno učiti Kur'an, pa kada se ona okupa time je od sebe otklonila džunupluk, i ovako je kazao imam Ahmed, a imam Ibn Kudama u svojoj knjizi „El-Mugni“ spominje sljedeće: “Ako se ona okupa zbog džunupluka u periodu dok joj traje hajz, njen gusul (kupanje) je ispravan, i time je od sebe odstranila džunupluk. Ovo je stav imama Ahmeda, koji je rekao sljedeće: ‘Time se odstranjuje džunupluk, ali hajz (mjesečno pranje) ne prestaje sve dok krvarenje ne prestane.'“1

I shodno tome, nakon kupanja od džunupluka njoj se dozvoljava učenje Kur'ana.

S druge strane, ima i onih učenjaka koji ženi, čije je ovakvo stanje, dozvoljavaju učenje Kur'ana bez prethodnog kupanja. Rekao je imam Ed-Desuki: “Utemeljenije mišljenje u našem (malikijskom) mezhebu jeste da joj se dozvoljava učenje Kur'ana onda kada joj traje krvarenje, svejedno bila ona džunup ili ne, strahovala od zaboravljanja (Kur'ana) ili ne…”2

A Allah najbolje zna.

Izvor fetve: http://fatwa.islamweb.net/
Prevod: Menhedž

Bilješke:

1. El-Mugni (1/154).
2. Hašijetu ed-Desuki (1/174).