Naslovnica Akida Da li možemo postepeno izvršavati šerijatske naredbe kao na početku objave islama?

Da li možemo postepeno izvršavati šerijatske naredbe kao na početku objave islama?

575
fetve islamske teme

Pitanje: Kakva je razlika između postepenosti u zabranjivanju alkohola i naređivanju vođenja džihada, tako što se od nas traži da postupamo po posljednjoj fazi zabrane alkohola, i traži postojanje snage za vođenje džihada?dekorativna linija

Sva hvala pripada Uzvišenom Allahu, a zatim:

Nakon upotpunjavanja vjere i učvršćenja šerijatskih propisa Vjerovjesnikovom, sallallahu alejhi ve sellem, smrću, doista, islamski propisi se prihvataju i sprovode u cijelosti, i nije dozvoljena postepenost u izvršavanju istih, kao što je to bio slučaj na samom početku islama.

Primjera radi, obaveza svakog muslimana je da vjeruje da je zabranjeno piti alkohol i na samom početku (prihvatanja vjere), i ko u to ne vjeruje – a upoznat je sa zabranom – takav je murtedd (otpadnik od islama), zbog toga što on negira ono čija je zabrana nužno poznata u vjeri, i zbog drugih šerijatskih dokaza, te konsenzusa islamskih učenjaka.

Što se tiče šerijatskih naredbi, obvezivanje s istima u islamu je povezano (uvjetovano) sa postojanjem mogućnosti kod mukellefa (obveznika). Prema tome, obveznik nije dužan da izvršava ono što nije u mogućnosti od djela, ili ono što mu pričinjava poteškoću i napor, i tako se tretira svaka mesela (pitanje) ponaosob.

Primjera radi, džihad je obavezan određenoj osobi, također, on (džihad) je obavezan generalno u svim situacijama, a sve to biva na različitim nivoima shodno motivima i stanjima.

I, zaista, se o ovome ne kaže da je od postepenosti u zakonodavstvu, jer je Uzvišeni Allah već kazao: „Pa Allaha se bojte koliko god možete.“1 

Također, u sahih predaji stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Što sam vam zabranio, klonite ga se, a što sam vam naredio, uradite od toga koliko možete.“2

 

Izvor fetve: https://islamqa.info/ (Fetaawaa el-Ladžnetud-daa’imah, 12/238-239)
Prijevod i priprema: Menhedz.com (naslov od Menhedza)

Bilješke:

Et-Tegabun: 16
2 Buhari (7288), Muslim (1337), Nesai (2619)