Berićet i teberruk

Ragib el Asfehani veli: “Bereket je postojanje božanske dobrote i blagoslova u nečemu. Uzvišeni Allah veli:
Mi bismo im blagoslove i sneba i iz zemlje slali. (El-E’araf, 96)
Nazvan je tako jer u njemu postoji veliko dobro.“

Zatim je kazao (Ragib el Asfehani): “Zbog toga što Božiji blagoslov i berićet dolaze odakle se čovjek i ne nada i zato što se ne može prebrojati, onda sve što vidimo ima višak koji nije materijalne prirode nazivamo mubarekom (blagoslovljenim) i kažemo da u tome ima berićeta.” (El-Mufredat, str. 44. Pogledati: Tefsirul-Hazin, 2/122; Tefsirul-Begavi, 2/132)

Što se tiče teberruka, on označava traženje blagoslova i nadu i uvjerenje u njegovo postizanje. Činiti teberruk nečim znači tražiti berićet putem toga. (Pogledati: Tejsirul-azizil-hamid, str. 168)

PRAVILA VEZANA ZA TEBERRUK I BERIĆET

  1. Svaki vid berićeta dolazi od Allaha i on se samo od Njega traži, a onaj ko berićet bude tražio od nekoga mimo Njega čini veliki šrik. (Pogledati: Fethul medžid, 1/97; Tejsirul-azizil-hamid, str. 177)
  2. Postojanje berićeta u nečemu potvrđuje se isključivo kur’ansko-hadiskim dokazima. Iz razloga što je traženje berićeta vid ibadeta (a ibadet se bazira samo na dokazima), pa ko berićet traži u stvarima za koje ne postoji dokaz da u njima ima bereketa, izabrao je pogrešne uzorke sticanja bereketa, a to je širk u uzrocima, što je vid malog širka.
  3. Način teberruka mora biti na šerijatski ispravan način (jer je traženje bereketa ibadet, a način obavljanja ibadeta je određen Šerijatom), jer u protivnom on se smatra novotarijom, s obzirom da Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, veli: “Ko u vjeru uvede ono što nije od nje, to mu neće biti primljeno.” (Bilježi ga Buhari, br. 2697, str. 478; Muslim, br. 17, str. 762)

PRVO PRAVILO

Teberruk je, dakle, traženje berićeta, a suština berićeta ogleda se u mnoštvu dobra i njegovom trajanju. Taj berićet se samo od Allaha traži, jer samo u Njegovim rukama su blagodati i svako dobro koje On daje kome hoće i kako hoće.

Uzvišeni Allah kaže:

Reci: ‚O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro – Ti, uistinu, sve možeš!‘” (Ali Imran, 26)

Tumačeći ajet u Tvojoj ruci je svako dobro, imam Taberi veli: “Sve je kod Tebe i u Tvojoj ruci i niko mimo Tebe to ne može učiniti. Samo si Ti svemoguć, za razliku od ostalih stvorenja i svih onih koje mušrici među ehli-kitabijama i nepismenim Arapima smatraju bogovima i obožavaju ih mimo Tebe, poput Isaa i drugih koje Arapi smatraju bogovima.” (Tefsirul-Taberi, 3/261)

Muslim bilježi u svome Sahihu od Alije da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, kada bi ustao klanjati, učio: “Vedždžehtu vedžhije lillezi fetares-semavati vel erdi… lebbejke ve sa’dejke, vel-hajru kulluhu fi jedejke, veššerru lejse ilejke, ene bike ve ilejke, tabarekte ve tealejte, estegfiruke ve etubu ilejke.

“Okrenu sam lice svoje prema Onome koji stvori nebesa i Zemlju… Odazivam Ti se poslušno, svako dobro je u Tvojim rukama, a svako zlo je daleko od Tebe, moje postojanje je zbog Tebe i moj povratak je kod Tebe, Uzvišen si na najuzvišenijem mjestu, kajem se i tražim oprost od tebe.” (Bilježi ga Muslim, br. 201, str. 313)

Ibnul-Kajjim veli: “Svi dlanovi svijeta okrenuti su prema Njemu, moleći Ga i od Njega tražeći. Njegova ruka je ispružena, On dijeli i daje. Njegova desnica puna je i uvijek opskrbljuje, i danju i noću. On daje i dijeli i dobrima i griješenicima. Njemu pripada potpunost, od Njega je svako dobro i Njemu pripada svaka hvala i pohvala. U Njegovoj ruci je svaki vid dobra i Njemu se sve vraća. Njegovo ime je uzvišeno, a Njegova svojstva, postupci i Biće su veličanstveni. Svaki berićet pripada Njemu i od Njega dolazi, i Njemu ne predstavlja poteškoću kada neko nešto od Njega traži, niti se Njegove riznice umanjuju kada nešto nekome daje.” (Šifaul-alil, 2/73)

Dakle, svaki vid dobra je u Njegovim rukama, a ne u rukama drugih, i zato se berićet samo od Njega traži, “jer berićet je postojanje božanske dobrote i blagoslova u nečemu. Uzvišeni Allah veli:
Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali.“ (El’E’araf, 96. El-Mufredat, str. 44. Pogledati: Tefsirul-Hazin, 2/122; Tefsirul-Begavi, 2/132)

Uzvišeni Allah Sebe opisuje sa tebareke, i ovaj opis ne priliči nikome mimo Njemu, tj. samo se od Njega i sa Njegovim imenom traži berićet u svemu.

Ibnul-Kajjim veli: “Berićet se Allahu pripisuje u smislu milosti, moći i ponosa. Njegov glagol glasi tebareke. Zbog toga se ne upotrebljava za nekog drugog mimo Njega i nije ispravno upotrebljavati ga osim za Njega Uzvišenog. Što se, pak, tiče Njegova svojstva tebareke, ono je posebno samo za Njega, kako što ga je upotrebio za Sebe:

Neka je slavljen i uzvišen (tebareke) Allah, Gospodar svijetova. (El-E’araf, 54)
I kao što kaže: Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može!“ (sura El-Mulk, 1. ajet. Bedaiul-fevaid, 2/680. Pogledati: El-Mufredat, str. 44.)

U Kur’anu se spominje da je berićet od Allaha i to u kazivanju o Nuhu, alejhiselam:

O Nuhu”- bi rečeno – “Iskrcaj se, s pozdravom Našim i blagoslovima tebi.” (Hud, 48)
“Allahova milost i Njegovi blagoslovi su na vama, obitelji vjerovjesničkoj.“ (Hud, 73)

Jedan od jasnih dokaza na ovu temu jeste hadis koji bilježi Buhari od Abdullaha, koji kaže: “Bili smo na jednom putovanju s Allahovim Poslanikom, salallahu alejhi we sellem, pa nam je ponestalo vode.
On je rekao: ‘Donesite ostatak vode’ i oni su donijeli neku posudu u kojoj je bilo malo vode, nakon čega je on stavio svoju ruku u tu posudu, a zatim rekao: ‘Požurite ka blagoslovljenoj vodi, a blagoslov je od Allaha!’ Ja sam vidio (nastavlja prenosilac) vodu kako izvire između prsta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem.” (Bilježi ga Buhari, br. 3579, str. 648)

Drugo i treće pravilo vezano za teberruk i berićet pojasniće se kroz slijedeći naslov.

Vrste propisanog teberruka (vrste traženja berićeta)

Ibnul-Kajjim veli: “Svaki berićet pripada Allahu i od Njega dolazi. On je Mutebarik (Onaj koji daje berićet), a onaj kome On podari berićet je mubarek (berićetli i blagoslovljen).

Zbog toga, blagoslovljena je Njegova knjiga i Njegovi poslanici i Bejtullah, kao i mjesta i vremena kojima je ukazao posebnu počast, Noć kadra je blagoslovljena, okolina El-Mesdžidul-Aksaa je blagoslovljena, a također i Šam je blagoslovljen, po slovu Kur’ana, što je spomenuto na četiri ili pet mjesta.” (Bedaiul-fevaid, 2/682)

Ibnul-Kajjimov govor ukazuje da postoji nekoliko vrsta i vidova propisanog traženja berićeta, te da je Allah ukazao počast nekim mjestima u odnosu na druga, spustivši na njih Svoj berićet.

Na osnovu ovoga, stvari i mjesta na koje je Allah spustio berićet možemo podijeliti na nekoliko vrsta…

Nastaviće se, inšaallah…

Iz knjige “Teberruk – vjerovanje Bošnjaka između ispravnog i pogrešnog”, autora: mr. Jakuba Alagića
Priprema: Menhedž