Naslovnica Akida Da li je islam postojao prije Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem?

Da li je islam postojao prije Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem?

672
islamske teme

Pitanje: Da li je prije Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, postojala vjera koja se zvala islam?

Odgovor:

Ova vjera je vjera islam1, jedina vjera koju Uzvišeni Allah prihvata, i mimo nje ne prihvata nijednu drugu vjeru, niti od prvih ljudi niti od potonjih, jer su, doista, svi vjerovjesnici bili u islamu. Allah Uzvišeni govoreći o Nuhu, kaže:

“Kaži im povijest o Nuhu! Kada on reče narodu svome: ‘O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima, -a ja se stalno uzdam u Allaha-, onda se, zajedno sa božanstvima svojim, odlučite, i to ne krijte; zatim to nada mnom izvršite i ne odgađajte! A ako glave okrenete, pa ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman.'” (Kurʼan, Junus, 71-72.)

I govoreći o Ibrahimu, Allah Uzvišeni je rekao:

“Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe. A Mi smo njega na ovom svijetu odabrali, i na onom će biti među dobrima. Kada mu je Gospodar njegov rekao: ‘Budi poslušan!’ – on je odgovorio: ‘Ja sam poslušan Gospodaru svjetova!’ I Ibrahim ostavi u amanet to sinovima svojim a i Jakub: ‘Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru, i nipošto ne umirite drukčije nego kao muslimani!'” (Kurʼan, Al-Bekara, 130-132.)

I govoreći o Musau, Allah Uzvišeni je rekao:

“I Musa reče: ‘O narode moj, ako u Allaha vjerujete, u Njega se pouzdajte ako ste muslimani!'” (Kurʼan, Junus, 84.)

I govoreći o Mesihu (Isau alejhisselam, op.M), Allah Uzvišeni je rekao:

“I kada sam učenicima naredio: ‘Vjerujte u Mene i Poslanika Moga’! – oni su odgovorili: ‘Vjerujemo, a Ti budi svjedok da smo muslimani.'” (Kurʼan, Trpeza, 111.)

I govoreći o prijašnjim vjerovjesnicima, Allah Uzvišeni je rekao:

“…Po njemu su Jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni…” (Kurʼan, Trpeza, 44.)

I objavio je Allah Uzvišeni o Belkisi, da je ona rekla:

“…Gospodaru moj, – uzviknu ona -ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, Gospodaru svjetova!” (Kurʼan, Mravi, 44.)

To je vjera islam, vjera mimo koje Uzvišeni Allah neće prihvatiti nijednu drugu vjeru. Ona znači pokoravanje Allahu Uzvišenom u svakom vremenu na način na koji je naređeno u tom vremenu. Recimo,  u početku je bila naredba okretanja tokom namaza u pravcu Jerusalima, a zatim je naređeno okretanje prema Kaʼbi, oba ova slučaja dolaze pod naslovom vjere islama, jer je vjera poslušnost i činjenje ibadeta Allahu u oba slučaja, međutim, razlika se dešava u djelima pokornosti, kao što je ovdje primjer u okretanju tokom namaza. Tako isto vjera svih poslanika je bila jedna, iako se šerijat razlikovao.

Prije Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, je bilo nekoliko pojedinaca od kršćana koji su bili na ispravnoj vjeri sa kojom je poslan Isa, alejhisselam. Na to upućuje hadis kojeg bilježi Muslim da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tokom jedne hutbe rekao:

“Uzvišeni Allah je pogledao u ljude na Zemlji, i bio je ljut na njih, na Arape i na nearape, osim na ostatak pripadnika Knjige. I rekao je: ‘Doista sam te poslao kako bih te iskušao, i kako bi druge iskušao tobom.'”

Imam Nevevi, tumačeći ovaj hadis, kaže: “Spomenuta ljutnja se odnosi na najveći stepen prijekora i mržnje. Ovo se odnosi na vrijeme prije nego je poslan Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. A što se tiče preostalih od pripadnika Knjige, to su oni koji su se pridržavali ispravne vjere bez njenog mijenjanja.”

A što se tiče islama u posebnom značenju, to je vjera sa kojom je Uzvišeni Allah poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Ljudi se raspravljaju po pitanju prijašnjih naroda, oko sljedbenika Musaa i Isaa, alejhimasselam, da li su oni bili muslimani ili ne.

To je jezički spor, jer islam u posebnom smislu sa kojim je Uzvišeni Allah poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa Kurʼanom i šerijatom, se ne odnosi osim na ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. I pojam islam se uopćeno u ovom vremenu odnosi na to. Međutim, islam u općem značenju sadrži svaki vjerozakon sa kojim je Allah Uzvišeni slao vjerovjesnike, pa tako islam u općem značenju uključuje svaki narod koji je slijedio svog vjerovjesnika.

Izvor fetve: www.islamqa.info


1 Bitno je napomenuti da se riječ islam može odnositi na opće i posebno značenje. Islam je arapska riječ koja znači predanost, pokornost (Uzvišenom Allahu). Etimološki, izvodi se iz istog korijena kao i riječ ‘selam’ koja znači mir. U općem značenju islam nije neka nova vjera, već je to jedna te ista Istina koju je Uzvišeni Allah objavljivao preko svojih poslanika svakom narodu. U užem značenju, islam predstavlja ono sa čime je Uzvišeni Allah poslao posljednjeg Božijeg poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.