Naslovnica Akida Mudrost u onome što Allah naredi ili zabrani

Mudrost u onome što Allah naredi ili zabrani

610
islamske fetve

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah:

Sve ono što je Allah Uzvišeni naredio, naredio je iz mudrosti, i sve ono što je zabranio, zabranio je iz mudrosti.

Ovo je stav svih šerijatskih pravnika, i prvaka ovog ummeta, te ostalih učenih i onih koji to nisu, stoga, ne postoji puhki ibadet tako da se u njemu ne nalazi nikakav vid hikmeta (mudrosti).

Što se tiče džemreta na hadždžu (bacanje kamenčića) i kretanja između Safe i Merve, to djelo je samo po sebi ciljano zbog toga što u sebi sadrži spominjanje Allaha. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Doista su kretanje između Safe i Merve te bacanje kamenčića propisani radi spominjanja Allaha.“1 I kako se nakon ovoga može reći: „Nema mudrosti!“?

Dok, činjenje djela koje je po šerijatu naređeno, a da u njemu nema nikakve koristi niti hikmeta, već samo kao puhka pokornost koju vjernici izvršavaju, ovakvo nešto meni nije poznato!“

Izvor: Medžmu'ul-fetava (14/144).
Prevod: Menhedž

Bilješka:

1. Ebu Davud (1888).