Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Aziz Merzuk et-Tarifi Da li pored islama postoji druga vjera sa kojom je Allah zadovoljan

Da li pored islama postoji druga vjera sa kojom je Allah zadovoljan

230
islamske teme

Islam – jedina vjera kojom je Allah zadovoljan

Islam je Allahova jedina vjera i On ni od ljudi, ni od džinna neće primiti drugu vjeru. Uzvišeni veli:

line quotes

A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena. (Alu Imran, 85)

Allahu je prava vjera jedino – islam. (Alu Imran, 19)

Islam je vjera kojoj su pozivali svi vjerovjesnici.

O tome Allah kaže:

Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte! (El-Enbija, 25)

Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur – i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali – a Allah je, sigurno, s Musaom razgovarao – o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. – A Allah je silan i mudar. (En-Nisa, 163-165)

Nakon što je Allah spomenuo Nuha, Ibrahima, Ishaka, Jakuba, Davuda, Sulejmana, Ejjuba, Jusufa, Musaa, Haruna, Zekerijjaa, Jahju, Isaa, Iljasa, Ismaila, El-Jesea, Junusa i Luta, kazao je: Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put. (El-En'am, 90)

Temelji vjere kojoj su pozivali vjerovjesnici su isti, dok se pojedini njeni ogranci razlikuju. Ogranci se mogu promijeniti, dok temelji uvijek ostaju isti.

Allah Uzvišeni je sinovima Israilovim poslao Musaa i Isaa, pa je tako Indžilom kojeg je objavio Isau dokinuo određene propise koji su bili objavljeni Musau u Tevratu.

Isa je govorio svome narodu: I da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg – zato se Allaha bojte i mene slušajte. (Alu Imran, 50)

Musa i Isa su poslani jednom narodu, pa su se i pored toga razlikovali određeni ogranci vjere, pa kako je onda tek sa drugim poslanicima (koji su poslani različitim narodima)?

Pored ovog, ne postoji nijedan zakon, a da nije iskrivljen. Allah Uzvišeni veli:

Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući Knjigu da biste vi pomislili da je to iz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: To je od Allaha! – a to nije od Allaha; i o Allahu svjesno govore laži. (Alu Imran, 78)

Ima jevreja koji izvrću smisao riječima. (En-Nisa, 46)

Zbog ovoga ljudima nije bila dostupna istina, pa je moralo da dođe novi poslanik kako bi se to popravilo. Sa novim poslanikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg je Allah poslao vratila se istinita vjera koja je jedina ispravna, a ona je islam, za koju Allah kaže: A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena. (Alu Imran, 85)

Poslanica islama je upućena svim zajednicama, ljudima i džinima, arapima i nearapima. Allah kaže: Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ. (Es-Saba’, 28)

U Sahihu se navodi od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Tako mi Onog u čijoj je ruci Muhammedova duša, ko god čuje za mene iz ovog ummeta, bio jevrej ili kršćanin, i umre, a nije povjerovao u ono što mi je objavljeno, ući će u Vatru.“ (Bilježi Muslim, br. 153)

Allah je sačuvao Kur'an od bilo kakve izmjene i preinake, a dokaz tome je ajet:

line quotes

Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!

(El-Hidžr, 9)

Autor: Abdulaziz b. Merzuk et-Tarifi
Izvor prijevoda: Islamhouse
Priprema i naslov: Menhedž