Naslovnica Fetve Greške klanjača u namazu (peti dio)

Greške klanjača u namazu (peti dio)

1023
Salah, namaz

Dvadeset prva greška: Učenje Kur'ana na ruku'u ili sedždi.

Ispravno: Učenje (Kur'ana) biva samo na kijamu (stajanju u namazu), a što se tiče ruku'a na njemu se veliča Uzvišeni Gospodar, dok, kada je u pitanju sedžda, tada se trebaju mnogo upućivati dove.¹

Dvadeset druga greška: Da se nakon vraćanja s ruku'a doda riječ „Eš-šukr“, tj. da muktedija izgovori: “Rabbena ve lekel-hamdu veš-šukru”!

Ispravno: Da se ne izgovara ova riječ, zato što nije spomenuta u Poslanikovom sunnetu, naprotiv, ono što je vjerodostojno prenešeno od njega, sallallahu alejhi ve selle, jeste njegov govor: „Rabbena ve lekel-hamd“, ili: „Rabbena lekel-hamd“, ili: „Allahumme rabbena ve lekel-hamd“, ili: „Allahumme rabbena lekel-hamd“.

Dvadeset treća greška: Da čovjek ulazi u mesdžid povišenim glasom, kada se imam nalazi na ruku’, govoreći: „Innellahe mea's-sabirin“ (Allah je uz strpljive), ili da se namjerno nakašlja, ili da, hodajući, pravi glasne korake, a sve to kako bi ukazao imamu da ge pričeka (na ruku’)!

Ispravno: Da klanjač u mesdžid uđe smiren i spokojan, i da ne podiže svoj glas, bilo to jednom riječju ili rečenicom, radi uvažavanja Allahovih kuća (mesdžida) i poštivanja osjećaja muslimana kako ih ne bi ometao, svejedno bile to u pitanju riječi „Innellahe mea's-sabirin“ ili slično tome. Isto tako, ne treba pretjerivati time što će se namjerno nakašljati kako bi upozorio imama da on ide prema saffu nebi li stigao na rekat prije nego li se imam vrati sa ruku'a. Također, nije propisano praviti buku udaranjem nogama o pod, jer je to suprotno smiraju i spokoju na koje nas je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao.

Dvadeset četvrta greška: Preticanje imama, poput toga da muktedija ide na ruku’ prije imama.

Ispravno: Nije dozvoljeno preteći imama niukom slučaju, zato što je on postavljen kako bi ga se slijedilo, stoga muktedija ne smije otići na ruku’ osim kada imam upotpuni svoj ruku’.

Dvadeset peta greška: Kašnjenje muktedije za imamom, poput toga da se imam vrati sa ruku'a, a muktedija se još uvijek nalazi na ruku’, i slično tome.

Ispravno: Nije dozvoljeno da muktedija kasni i izostaje nakon svog imama u djelima namaza. Pa kada se imama vrati sa ruku'a, onda se i muktedija odmah vraća sa ruku'a.

Autor: Abdul-‘Aziz ibn Nasir El-Musejnid
Iz knjige „El-Kavlul-mubin fi ma'rifeti ma jehummu el-musallin“
Prevod sa arapskog: Menhedz.com

Bilješka:
1) Naravno, nakon što se prvo izgovore riječi “Subhane Rabijel-E'ala”, a koje su spomenute u sahih predajama.