Naslovnica Historija Opšta historija muslimana Hrabrost islamskog vladara Haruna er-Rašida

Hrabrost islamskog vladara Haruna er-Rašida

1047
vojska, konjanici

Pismo Haruna, emirul-mu'minina – kralju Nikfuru, psetu rimljana

Imam Ibn Kesir spominje da je 187. h.g. jedan od rimskih kraljeva po imenu Nikfur prekršio ugovor o primirju kojeg su postigli kraljica Rini, koja je vladala prije Nikfura, i halifa Harun Er-Rašid.

Nikfur je svrgnuo kraljicu Rini, te je sebe postavio za novog kralja Armenaca. Kada je došao na vlast, htio je da iz svoje velike oholosti i tupavosti pokaže svoju snagu time što će prekršiti postignuti ugovor o davanju džizje od strane bivše kraljice.

Napisao je pismo i poslago ga halifi Harunu, čiji tekst glasi:

„Od Nikfura, kralja rimljana – Harunu, kralju arapa. Doista, kraljica koja je bila prije mene se prema tebi odnosila kao prema kralju, dok se prema sebi odnosila kao prema pijunu. I zato ti je slala sve ono što je slala od velikog i dragocjenog imetka (tj. džizje), a to zbog toga što su žene slabe i glupave. Pa kada budeš pročitao moje pismo, vrati sve ono što ti je ona do sada slala, i neka to bude tvoj iskup. U suprotnom, između nas i tebe bit će rata.“

Kada je halifa Harun Er-Rašid pročitao njegovo pismo, tako se naljutio – da od prisutnih niko nije smeo da pogleda u njega, a kamoli da mu se obrati riječima. Halifa je odmah naredio da mu se donesu pero i tinta, te je počeo pisati odgovor na poleđini istog pisma.

Rekao je Harun:

„U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog!

Od Haruna, emirul-mu'minina – Nikfuru, psetu rimljana:

Pročitao sam tvoje pismo, o sine kjafirke, a odgovor ćeš vidjeti prije nego što ćeš čuti. Ves-selam.“

Halifa je odmah pripremio svoju vojsku te je krenuo u pohod. Harun je, Allahovom dozvolom, uspio pokoriti rimskog kralja Nikfura i njegov narod, te su ponovo plaćali džizju poniženi. Spominje se da je iznos džizje, koju je Nikfur izdvajao muslimanima, bio 15 hiljada dinara.[note]El-Bidaje ven-nihaje (10/209), Tarihul-islam (12/33).[/note]

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Prije Kijametskog dana sam poslat sa sabljom, kako bi se samo Allah jedini, Koji nema druga, obožavao. Moj rizk se nalazi u sjeni moga koplja. Poniženje i prezrenost su na onoga ko suprotno mom naređenju postupa; i ko oponaša neki narod – on je od njih.“ [note]Ebu Davud (4031), Ahmed (9/126), Albani je rekao: hasen sahih.[/note]

Imam Ibn Radžeb El-Hanbeli, rahimehullah, je komentarisao ovaj hadis na sljedeći način:

„Najveće poniženje koje proizilazi iz suprotstavljanja Poslaniku, je upravo ostavljanje njegove prakse u vođenju džihada protiv Allahovih neprijatelja. Pa ko bude krenuo putem Vjerovjesnika u džihadu – bit će ponosan. A ko bude ne vodio džihad, iako je u stanju to činiti, on će biti ponižen.“ [note]El-Hikemu el-džediratu bil-ize'ati (40 str).[/note]

Rekao je drugi pravedni halifa, Omer bin El-Hattab, radijellahu anhu:

„Uistinu, mi smo narod koga je Allah islamom učinio ponosnim, i mi nećemo tražiti ponos u nečem drugom.“ [note]El-Mustedrak (208), Musannef od Ibn Ebi Šejbe (33847, 34444).[/note]

 

Prevod i priprema: Ebu Kajs (E.K)