Četvrti nesihat: Učinite svoje kuće bogomoljama

Time se cilja na to da kuću učinimo mjestom za ibadet.

Uzvišeni Allah kaže:

I mi objavismo Musau i bratu njegovu: ‘U Misiru narodu svome kuće izgradite i bogomoljama ih učinite i u njima namaz klanjajte! A ti, obraduj vjernike!'“1

Rekao je Ibn Abbas, radijellahu anhu:
„Naređeno im je da klanjaju u svojim kućama.“2

Imam Ibn Kesir je kazao:
„Kao da im je naređeno što Allah najbolje zna, pošto su Faraon i njegov narod pojačali pritisak i patnje nad njima, da se više Allahu obraćaju i mole, kao što Allah Uzvišeni kaže:
„O vjernici, tražite sebi pomoć u strpljivosti i klanjanju namaza.“3 U hadisu se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi ga zadesila kakva nevolja, klanjao4.“5

Ovo pojašnjava važnost ibadeta u kućama, pogotovo u vremenima slabosti, a isto tako i ono što se dešava u nekim situacijama; onda kada muslimani nisu u mogućnosti da javno klanjaju svoj namaz pred nevjernicima.

Ucini svoj dom mjestom ibadeta

Ovom prilikom se također podsjećamo i na Merjemin mihrab, koji je bio mjesto za njen ibadet, a o kojem je Uzvišeni Allah rekao:

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا

Kad god bi joj Zekerijja u mihrab došao, kod nje bi hrane našao.“6

Ashabi radijellahu anhum, su žudili da dobrovoljne namaze klanjaju u svojim kućama, a evo i jednog kazivanja koje ukazuje na to:
Prenosi se od Mahmud b. Rebi ‘ Ensari, da je Itban b. Malik, jedan od drugova Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je s ensarijama bio na Bedru, došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao:
– A
llahov Poslaniče, moj je vid oslabio, a ja klanjam svojim ljudima (kao imam). Kada se okiša i proteče voda dolinom koja se nalazi između mene i njih, ja nisam u stanju ići u njihovu džamiju i predvoditi ih u namazu. Ja bih, Allahov Poslaniče, želio da mi ti dođeš i klanjaš u mojoj kući, pa da ja taj njen dio uzmem kao mjesto za klanjanje.
„Učinit ću to, ako Allah da“ – odgovorio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. l kada je poodmakao dan – kaže Itban – krenu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Ebu-Bekr. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatražio je dozvolu (za ulazak) i ja mu odobri, a on uniđe i nije ni sjeo, reče: „Gdje želiš da u tvojoj kući klanjam?“
– Ja sam mu pokazao, kaže ltban, na jedan kraj kuće i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tu stade i izgovori početni namaski tekbir. Potom smo stali i mi u redove (iza njega), klanjali dva rekata i on preda selam.7

Autor: šejh Muhammed Salih El-Munedžid
Iz djela “40 savjeta kako popraviti dom”, Prvo poglavlje
Kompletan serijal na linku ovdje.
Prevod i priprema: Menhedž


1 Junus, 87.
2 Tefsir Taberi (11/153).
3 El-Bekara, 153.
4 Ahmed (22210), Ebu Davud (1124), a Albani je kazao da je hasen u Sahihul-džami’is-sagir (4703).

5 Tefsir Ibn Kesir (4/252).
6 Ali Imran, 37.
7 Buhari (425).