Naslovnica Islam Brak i porodica Izgradnja doma || Osmi savjet: Podučavanje ukućana

Izgradnja doma || Osmi savjet: Podučavanje ukućana

297
poducavanje ukucana

To je šerijatska obaveza koju neminovno mora sprovoditi glava porodice, izvršavajući naredbu Gospodara Uzvišenog koja se spominje u plemenitom ajetu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَار

„O vi koj i vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre kojoj su ljudi i kamenje gorivo.“1

Ovaj ajet je osnova kada je u pitanju podučavanje porodice, njihovo odgajanje, naređivanje dobra njima i odvraćanje od zla iste, a mi ćemo tebi, plemeniti čitaoče, navesti nešto od onoga što su mufessiri rekli o ovom ajetu, a što se tiče toga šta je obaveza onoga koji je glava u porodici:

Rekao je Katade:
„Naređivaće im pokornost Allahu, i zabranjivaće im griješenje prema Njemu, i da ih vodi Allahovom naredbom kojom će ih obvezivati, te im pomagati u tome.“

Ed-Dahhak i Mukatil su kazali:
„Obaveza svakog muslimana je da poduči svoju porodicu i bližnje, i one koji su u njegovom vlasništvu onome što im je Uzvišeni Allah naredio i zabranio.“

A Alij b. Ebi Talib, radijellahu anhu, je rekao:
„Podučavajte ih i odgajajte.“2

Imam El-Keja Et-Taberi je kazao:
„Na nama je da našu djecu i žene podučimo vjeri i hajru, i onome bez čega ne može od edeba.“3

Ako je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao na podučavanje robinja, koje predstavljaju vlasništvo (čovjeka), šta tek misliš o tvojoj djeci i ženi koji su slobodni?

Imam Buhari, rahimehullah, je u svom Sahihu naslovio sljedeće poglavlje:
„Podučavanje robinje i ukućana“, zatim je naveo hadis Poslanika:
„Tri (vrste ljudi) imat će po dvije nagrade: … i čovjek koji je imao (sluškinju) robinju pa je odgajao i lijepo je odgojio, i poučavao i lijepo je podučio, a zatim je oslobodio i oženio – on će imati dvije nagrade.“4

Komentirajući ovaj hadis imam Ibn Hadžer je kazao:
„Podudarnost između ovog hadisa i naslova poglavlja o sluškinji je direktnim tekstom, a o porodici je kijasom (analogijom), jer je vođenje brige o podučavanju supruge Allahovim propisima i Poslanikovim sunnetima pritvrđenije i preče od vođenje brige o sluškinjama.“5

Zbog velikih opterećenja, zadaća i ostalih problema nekad se dogodi da čovjek zanemari podučavanje svoje porodice. Od djelotvornih rješenja za ovaj problem je da odabere i odredi dan u kojem će biti termin za okupljanje svih ukućana, pa čak i svoje bližnje rodbine, gdje će se učiti i izučavati šerijatska nauka. Ovaj termin svima treba biti poznat, i svi ga se trebaju pridržavati svojim prisustvovanjem, i međusobno će jedni druge bodriti na to, te će svi zajedno to smatrati svojom obavezom koju moraju ispuniti. Sada ćemo spomenuti kako je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, postupio po ovom pitanju:

Rekao je imam Buhari, rahimehullah:
„Poglavlje: Može li se ženama odrediti poseban dan za stjecanje znanja?“
Zatim je naveo hadis od Ebu Se'ida El-Hudrija, radijellahu anhu, u kojem stoji:
– Žene su Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekle: „Muškarci su nam onemogućili (gužvom) pristup tvojim predavanjima, pa nam ti odredi jedan dan posebno.“
On im je potom zakazao dan u kome će se susretati s njima. Tada ih je savjetovao i zapovijedao im.6

Rekao je imam Ibn Hadžer:
U predaji koju prenosi Suhejl b. Ebi Salih od svoga oca, a on od Ebu Hurejre se navodi slično ovom kazivanju, a zatim je kazao (Poslanik): „Vaš termin (sastanak) će biti u kući te i te (žene)“, pa im je došao i održao predavanje.7

Hadis ukazuje na to da se žene podučavaju kod kuće, i da su žene ashaba imale veliku želju za podučavanjem, i da koncentracija samo na podučavanju muškaraca mimo žena jeste veliki propust od strane daija općenito, a očeva posebno.

Možda će neko reći:
„U redu, pretpostavimo da smo odredili jedan dan, i obavijestili svoje porodice o tome; šta je to o čemu bi se trebalo govoriti na tim sijelima, ili kako da otpočnemo s time?!

Kao odgovor na ovo tvoje pitanje, poštovani čitaoče, daću ti jedan prijedlog, koja će biti detaljno pojašnjena smjernica u podučavanju svojih ukućana općenito, a žena posebno:

  • Tefsir šejha Abdur-Rahmana Es-S'adija čiji je naziv „Tejsirul-Kerimir-Rahman fi tefsiril-Kur'an“; ovo je lahak tefsir, sa jednostavnim izražavanjem, iz njega im možeš čitati komentar na cijeli Kur'an.
  • Rijadus-salihin; čitanje hadisa iz ove poznate zbirke uz navođenje kratkih komentara na iste, i spominjanje pouka i koristi koje se vade iz njih, a za ovo se možeš vratiti na knjigu „Nuzhetul-muttekin“8, koja je napisana kao komentar na Rijadus-salihin.
  • Treća knjiga je „Hasenul-usveti bima sebete anillahi, ve rasulihi fin-nisveti“ (Lijep primjer u onome što je pritvrđeno od Allaha i Njegova Poslanika o ženama), čiji autor je poznati šejh Sadik Hasan Han, rahimehullah.9

Isto tako bitno je da žena nauči neke od osnovnih fikhskih propisa, kao što su to propisi tahareta, tjelesnih tekućina, propisi namaza, zekata, posta i hadždža. Također, treba naučiti osnovne propise koji se tiču jela, pića, odjeće, ukrasa, suneta fitre, njenih staratelja, muzike, slikanja i drugih stvari. Od bitnih i odgovarajućih izvora za ova pitanja su i fetve poznatih savremenih učenjaka, poput fetvi šejha Ibn Baza, fetvi šejha Ibn Usejmina, i drugih učenjaka, bilo da se radi o pisanom ili audio materijalu.

Od onoga što obuhvata tabela podučavanja žena i ukućana jeste i to da se podsjećaju i podstiču na prisustvovanje dersovima i opštim predavanjima kada se ogranizuju od strane šejhova ili poznatih i povjerljivih taliba10, kako bi se proširili i povećali izvori edukacije i obrazovanja. Ovdje se ne treba zanemariti ni praćenje aktivnosti koje se održavaju na radio stanici „El-Kur'anul-Kerim“, i na to treba ukazivati i podsticati. U snabdijevanju sredstava za obrazovanje spada i: podsjećanje ukućanja na dane u kojima se organizuju sajmovi knjiga, zatim zajedničko posjećivanje istih uz šerijatske uslove i islamski način.

Autor: šejh Muhammed Salih El-Munedžid
Iz djela “40 savjeta kako popraviti dom”, četvrto poglavlje: Šerijatska edukacija u kući
Kompletan serijal na linku ovdje.
Prevod i priprema: Menhedž

horizontalna linija

1 Et-Tehrim, 6.
2 Šu'abul-iman (8281), Tefsir Ibn Kesir (8/189).
3 Ahkamul-Kur’an (5/31).
4 Buhari (97), Muslim (154).
5 Fethul-Bari (1/190).
6 Buhari (101).
7 Fethul-Bari (1/196).
8 Ova knjiga nije prevedena na bosanski jezik. Međutim, ima drugih knjiga koje su napisane ili prevedene kao komentar na zbirku Rijadus-salihin, a od njih je i komentar šejha Ibn Usejmina, rahimehullah. Dakle, poenta šejha El-Munedžda je da čovjek zajedno sa svojom porodicom iščitava neku od poznatih i kratkih zbirki hadisa, uz mali osvrt na komentar istih, ma od koje knjige bio taj komentar, ako je knjiga, naravno, u osnovi ispravna i prihvaćena kod ehli sunneta.
9 Također, ni ova knjiga, shodno onom što znamo, nije prevedena na bosanski jezik.
10 Talibul-ilm je termin kojeg učenjaci koriste za onoga koji traži i izučava šerijatsko znanje.