Naslovnica Akida Kako meleki uzimaju duše?

Kako meleki uzimaju duše?

963
islam slika

Kako se uzimaju duše?

U Kur’anu je navedeno i opisano stanje vjernika u času odvajanja duše od tijela, a o tome nas je obavijestio i plemeniti Poslanik Muhammed, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, a on ne govori po hiru svome. Allah Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja): “Vjernicima meleki dođu u lijepom izgledu i obraduju ih lijepim vijestima.”

Allah Uzvišeni kaže: “Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, radujte se Džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete. Bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je Milostiv.”‘ (Prijevod značenja – Fussilat, 30-32)

A nevjernicima i pokvarenjacima će govoriti obrnuto: “A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: ‘Iskusite ptanju u ognju. To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima Svojim!”‘ (Prijevod značenja – Al-Anfal, 50-51)

Istina, ovaj ajet je objavljen povodom nevjernika koji su učestovali u bitci na Bedru. Ali, Ibn Kesir u svome tefsiru kaže da su ove Allahove, dželle šanuhu, riječi opšteg značenja i da se odnose na sve nevjernike. U prilog ovome ima dosta dokaza.

Mnogo je ajeta koji govore o načinu odlaska duše iz tijela, kod vjernika na blag i lijep način, a kod nevjernika oštro i grubo. O ovome govore brojni hadisi. U hadisu koji se prenosi od Bera’e b. Aziba šire se objašnjava ova tema, a govori i o životu poslije smrti (u Berzahu), a to je faza između zemaljske smrti i proživljenja.

Stanje vjernikove duše prilikom smrtnog časa

Obratimo pažnju na stanje kod vjernika i nevjernika u fazi života u Berzehu. Prva stanica ka Ahiretu jeste kabur, grob. Bera’e b. Azib prenosi hadis:

“Izišli smo sa Vjerovjesnikom, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, da klanjamo dženazu nekom čovjeku, od ensarija. Približili smo se kaburu, pa pošto je tijelo spušteno u mezar, Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, je sjeo pored njega, okrenuši se u pravcu Kible, a i mi smo posjedali oko njega. Bili smo mirni kao da nam je na glavama ptica. U svojoj ruci je imao štap s kojim je kuckao po zemlji. Ponekad bi gledao u nebo, a zatim u zemlju, svoj pogled je dizao prema gore i spuštao. Zatim reče: “Utječite se Allahu od kaburskih kazni”. To je rekao dva ili tri puta, a zatim je izgovorio tri puta: “Moj Allahu, ja se utječem Tebi od kaburskih kazni i iskušenja”, I dodao: “Zaista vjernik, rob Allahov kad napušta ovaj svijet i ide na budući, dođu mu meleki sa visine, bijela izgleda u sjaju kao Sunce, sa sobom nose džennetsku odjeću i džennetski miris. Približe mu se tako da ih može vidjeti. Zatim dođe melek smrti i sjedne pored njegove glave, pa kaže: “O dobra dušo”, a u drugoj verziji “o smirena dušo, idi oprostu svoga Gospodara i Njegovom zadovoljstvu”. Duša zatim napušta svoje tijelo poput kapljice koja klizi sa svoga mjesta. Zatim je prihvataju”, a u drugoj predaji “pa kad duša napusti tijelo blagosiljaju ga meleki svi, na nebu i na zemlji. Potom mu se otvaraju nebeska vrata i svi čuvari tih vrata mole se Allahu za njegovu dušu. Meleki je prihvataju ne odvajaju se od nje ni jednog trena, sve dok je ne postave u haljine (kafine) i miris.”‘

O tome govore slijedeće Allahove riječi: “A kad nekom od vas smrt dođe izaslanici Naši mu bez oklijevanja dušu uzimaju”. (Prijevod značenja – En-Am, 61)

“Od nje se proširi najlješi miris kakvog na Zemlji nema, potom se, noseći je, penju u visine. Kad prođu pored grupe meleka svi upitaju: “Čija je ovo plemenita duša?” A meleki odgovaraju: “To je taj i taj”, I tad spomenu njegovo najljepše ime s kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne pređu zemaljsko nebo, i zatraže dozvolu za prolazak, pošto im se dozvoli idu dalje prema nebu koje slijedi. Tako biva sve dok ne dođu do sedmog neba.

Allah Uzvišeni tada kaže: “Pišite Moga roba u knjigu velikana. Uistinu, knjiga čestitih je u Ilijjunu, a znaš li ti šta je Ilijjun?” (Prijevod značenja – Mutaffifun, 18-19). I on bude upisan u knjigu velikana, a potom im se naredi: “Vratite mog roba na zemlju jer Ja sam ljude stvorio od zemlje, u nju će ih ponovo vratiti, a iz nje će biti proživljeni i drugi put”. Zatim se njegova duša vrati u tijelo i tada čuje odjeke obuće svojih drugova kako napuštaju mezarje. Tada mu dođu dva snažna meleka koji ga počnu ispitivati: “Ko ti je Gospodar” A on će odgovirti: “Moj Gospodar je Allah”. Koja je tvoja vjera?” – oni će ponovo pitati, a on će reći: “Moja vjera je islam”, “a ko je onaj čovjek koji je vama poslan?” – upitat će oni a on će reći: “On je Allahov Poslanik”.

Njihov dalji razgovor će teći na slijedeći način: “Kakvo ti je djelo?” On će odgovoriti: “Čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u ono što tamo piše”. Zatim će ga stegnuti i ponovo pitati: “Ko ti je Gospodar? Koje si vjere? Ko ti je Poslanik? – I ovo će biti poslijednje kabursko iskušenje s koji će biti izložen vjernik.

U ovome su skladu Allahove riječi: “Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onom svijetu.” (Prijevod značenja – Ibrahim, 27).

A on će reći: “Moj Gospodar je Allah, moja je vjera islam, moj poslanik je Muhammed, sallAllahu ‘alejhi ve sellem” a zatim će doći glas sa visine: “istinu je rekao Moj rob, pripremite njemu mjesto u Džennetu, uputite ga u Džennet i otvorite Džennetska vrata”. Do njega će doprijeti džennetski lijep i ugodan miris, a kabur će se proširiti koliko njegove oči mogu vidjeti. Zatim će mu doći čovjek lijepa izgleda, u lijepoj odjeći, lijep miris iz njega će zaudarati, i reći će: “Raduj se svojoj sreći, Allahovom zadovoljstvu i Džennetu punom blagodati. Ovo je dan koji ti je obećan”. A on će u radosti i sreći upitati: “Allah te nagradio, a ko si ti što mi donosiš ovo dobro?”, a on će reći: “Ja sam tvoje dobro djelo što si ga činio”. “Bogami, ja sam to činio sa željom da postignem Allahovo zadovoljstvo izbjegavajući grijeh. Allah neka te nagradi”, reče on. Zatim će otvoriti džennetska i džehennemska vrata. Zatim će mu se pokazati mjesto u vatri i reći: “Ovo ti je bilo predviđeno boravište, pa ti ga je Allah zamjenio mjestom u Džennetu”. Pošto pogleda u Džennet reći će: “Moj Gospodaru, ubrzaj Sudnji dan da bi se susreo sa svojom porodicom i imetkom”.

Stanje duše nevjernika (griješnika) prilikom smrtnog časa

A nevjernik (u drugom hadisu se kaže griješnik), kada napušta ovaj svijet i putuje za budući, dođu mu sa neba meleki, grubi i strašni, crnog izgleda, sa sobom nose platno od kostrijeti. Približe mu se tako da ih može vidjeti. A zatim će doći melek smrti i sjesti kod njegove glave i reći: “O prljava dušo izlazi, idi, Allah je srdit na tebe i ljut”. Zatim će njegova duša napustiti tijelo uz veliku muku, kao što se vruć ožeg vadi iz vlažne vune, kidajuće vene i živce, proklinju ga meleki i stanovnici neba. Njemu se zatvaraju nebeska vrata, a čuvari tih vrata mole Allaha, dželle šanuhu, da im ne šalje takvu dušu. Zatim je prihvataju ona dva meleka u svoje ruke i ne puštaju je nijednog trena, sve dok je ne postave na platno od kostrijeti.

Tada se osjeti smrad kakvog nema na zemlji, i zatim se dižu u visine. Kada prođu pored grupe meleka svaka od njih upita: “Kakva li je ovo pokvarena duša?” Njima se odgovara: “To je taj i taj” – I spomenu njegovo najružnije ime s kojim su ga zvali na zemlji. Tako se događa sve dok ne dođu do kapije prvog neba i zatraže dozvolu, ali vrata im se neće otvoriti”. Zatim je Poslanik proučio: “Njima se nebeska vrata neće otvoriti i prije će uže kroz iglene uši proći nego će oni u Džennet ući”. Allah će tada reći: “Pišite ga u knjigu poniženih, a zatim ga vratite na zemlju, jer Ja sam rekao da Sam ljude od zemlje stvorio, da ih u zemlju vraćam i da ću ih ponovo iz zemlje proživjeti”.

Duša njegova bit će protjerana sa neba i spojit će se sa tijelom, zatim je izgovorio sljedeće riječi: “A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, biće kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio”. (Prijevod značenja – El-Hadždž, 31)

Pošto mu se duša vrati u tijelo, on čuje odjeke koraka onih koji odlaze. Zatim mu dođu dva meleka strašnog izgleda, podignu ga i počnu ispitivati: “Ko ti je Gospodar?” a on će reci: “Ah, ah, ne znam”, a meleki će reći: “Koje si vjere?” a on će reći: “Ah, ah, ne znam”, ponovo će oni pitati: “Šta kažeš za čovjeka koji vam je poslan”, ne spominjući njegovo ime, neko će reći “Muhammed” “Ah, ah, ne znam”, odgovorit će on, “ali sam čuo ljude da su o tome govorili.” Oni će tada reći: “Ne znaš i nisi htio da znaš”, glas sa visine će povikati: “Laže on, pripremite mu mjesto u Džehennemu, otvorite vrata njegova, neka do njega dopre vrućina džehennemaska i smrad”, Kabur će se stisnuti tako da će kosti mimo kosti prolaziti.

Pojavit će se čovjek ružnog i strašnog izgleda, u ružnoj odjeći, smrad će iz njega udarati, i reći će mu: “Teško tebi sa tvojiim zlom, ovo je dan koji ti je obećan”. On će povikati: “A ko si ti što mi donosiš ovu strašnu vijest?” A on će reći: “Ja sam tvoje loše djelo. Bogami, kad god si uradio loše djelo ono te je udaljilo od pokornosti Allahu, a ubrzalo tvoj put ka neposlušnosti, i Allah te je kaznio.” Zatim će mu dovesti čovjeka koji je slijep, gluh i nijem, u ruci će imati kandžiju od željeza. Kad s njom udari u brdo, pretvori ga u prašinu. Udarit će ga tako da će od njega ostati samo prašina. Zatim će ga Allah povratiti u prvobitno stanje, ovaj će ga udariti drugi put. On će tada jaukati, tako da će ga čuti sve osim ljudi i džina. Zatim će mu otvoriti vrata Džehennema i pripremiti ležaj od vatre. On će tada povikati: “Moj Allahu, odgodi Sudnji dan!”

Iz knjige: “Iz kabura u Džennet ili Džehenem”
Autor: Abdullah b. Ahmed Ali Allaf el-Gamidi